โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สตรีพัทลุง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,673
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 139 286 425 15.90
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 145 279 424 15.86
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 157 264 421 15.75
3 รวม ม.ต้น 33 441 829 1,270 47.51
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 128 348 476 17.81
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 131 361 492 18.41
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 116 319 435 16.27
6 รวม ม.ปลาย 39 375 1,028 1,403 52.49
รวมทั้งหมด 72 816 1,857 2,673 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0