โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ตะโหมด ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,702
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 171 200 371 21.80
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 174 217 391 22.97
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 127 166 293 17.22
3 รวม ม.ต้น 29 472 583 1,055 61.99
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 80 155 235 13.81
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 75 145 220 12.93
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 55 137 192 11.28
6 รวม ม.ปลาย 18 210 437 647 38.01
รวมทั้งหมด 47 682 1,020 1,702 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0