โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปากพะยูนพิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 563
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 42 44 86 15.28
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 56 54 110 19.54
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 65 53 118 20.96
3 รวม ม.ต้น 12 163 151 314 55.77
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 38 46 84 14.92
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 36 54 90 15.99
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 28 47 75 13.32
6 รวม ม.ปลาย 10 102 147 249 44.23
รวมทั้งหมด 22 265 298 563 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0