โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,098
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 93 118 211 19.22
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 112 100 212 19.31
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 84 134 218 19.85
3 รวม ม.ต้น 19 289 352 641 58.38
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 67 113 180 16.39
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 58 83 141 12.84
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 56 80 136 12.39
6 รวม ม.ปลาย 15 181 276 457 41.62
รวมทั้งหมด 34 470 628 1,098 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0