โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สายบุรี(แจ้งประชาคาร) ปีการศึกษา 2563

จำนวน 537
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 39 39 78 14.53
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 52 57 109 20.30
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 45 53 98 18.25
3 รวม ม.ต้น 10 136 149 285 53.07
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 26 74 100 18.62
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 30 49 79 14.71
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 31 42 73 13.59
6 รวม ม.ปลาย 9 87 165 252 46.93
รวมทั้งหมด 19 223 314 537 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0