โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โพธิ์คีรีราชศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 747
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 81 58 139 18.61
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 86 59 145 19.41
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 62 49 111 14.86
3 รวม ม.ต้น 14 229 166 395 52.88
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 53 76 129 17.27
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 54 70 124 16.60
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 45 54 99 13.25
6 รวม ม.ปลาย 15 152 200 352 47.12
รวมทั้งหมด 29 381 366 747 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0