โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เบตง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,427
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 115 148 263 18.43
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 119 138 257 18.01
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 112 116 228 15.98
3 รวม ม.ต้น 20 346 402 748 52.42
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 92 166 258 18.08
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 95 108 203 14.23
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 104 114 218 15.28
6 รวม ม.ปลาย 21 291 388 679 47.58
รวมทั้งหมด 41 637 790 1,427 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0