โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นราธิวาส ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,154
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 188 215 403 18.71
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 174 222 396 18.38
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 150 181 331 15.37
3 รวม ม.ต้น 33 512 618 1,130 52.46
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 131 213 344 15.97
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 130 217 347 16.11
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 123 210 333 15.46
6 รวม ม.ปลาย 33 384 640 1,024 47.54
รวมทั้งหมด 66 896 1,258 2,154 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0