โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นราสิกขาลัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,084
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 82 117 199 18.36
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 80 105 185 17.07
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 74 111 185 17.07
3 รวม ม.ต้น 21 236 333 569 52.49
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 73 96 169 15.59
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 61 114 175 16.14
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 56 115 171 15.77
6 รวม ม.ปลาย 22 190 325 515 47.51
รวมทั้งหมด 43 426 658 1,084 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0