โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ตันหยงมัส ปีการศึกษา 2563

จำนวน 589
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 44 49 93 15.79
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 45 51 96 16.30
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 50 45 95 16.13
3 รวม ม.ต้น 9 139 145 284 48.22
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 38 85 123 20.88
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 32 68 100 16.98
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 28 54 82 13.92
6 รวม ม.ปลาย 12 98 207 305 51.78
รวมทั้งหมด 21 237 352 589 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0