โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มัธยมสุไหงปาดี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 610
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 63 29 92 15.08
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 54 39 93 15.25
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 32 39 71 11.64
3 รวม ม.ต้น 9 149 107 256 41.97
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 69 57 126 20.66
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 61 53 114 18.69
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 67 47 114 18.69
6 รวม ม.ปลาย 14 197 157 354 58.03
รวมทั้งหมด 23 346 264 610 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0