โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

คะแนนมาตรฐาน T (T-Score) ของผลการทดสอบ O-NET

ปีการศึกษา 2564 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับ (จำนวน)

# ภูมิภาค จำนวนเขตฯ จำนวนโรงเรียน ต่ำกว่า 30 30-<40 40-<50 50-<60 60-<70 70 ขึ้นไป รวม
1 ภาคเหนือ 1 46 0 0 0 4 0 0 4
2 ภาคกลาง 41 2312 0 0 0 20 0 0 20
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0
4 ภาคตะวันตก 0
5 ภาคตะวันออก 0
6 ภาคใต้ 0

ปีการศึกษา 2564 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับ (ร้อยละ)

# ภูมิภาค จำนวนเขตฯ จำนวนโรงเรียน ต่ำกว่า 30 30-<40 40-<50 50-<60 60-<70 70 ขึ้นไป %
1 ภาคเหนือ 1 46 0 0 0 8.70 0 0 8.70
2 ภาคกลาง 41 2312 0 0 0 0.87 0 0 0.87
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.00
4 ภาคตะวันตก 0.00
5 ภาคตะวันออก 0.00
6 ภาคใต้ 0.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0