โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

ธนาคารออมทรัพย์อย่างพอเพียง

โรงเรียน : น้ำริดวิทยา สพม.39

ประเภท : โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 9 พ.ย. 2561 โดย : สุจินดา จิตต์มั่่น จำนวนผู้เข้าชม 16 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม ธนาคารออมทรัพย์อย่างพอเพียง
ประเภท โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปีการศึกษา 2560
มาตรฐาน


ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เน้นเรื่องวินัยในตนเอง ซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบ และอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนควรปลูกฝังค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับการใช้เงินอย่างมีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยในตนเอง จึงจัดโครงการธนาคารออมทรัพย์อย่างพอเพียงขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความมีวินัยในตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีความละเอียดรอบครอบในการฝากและถอนเงิน ประหยัดอดออม เบิกจ่ายเงินอย่างเป็นระบบ
วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการออมจากรายรับรายจ่ายที่เหลือเก็บไว้เป็นทุนทรัพย์หรือใช้ประโยชน์ที่พึงประสงค์ในภายภาคหน้า
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน รู้จักบริหารจัดการตนเอง มีแบบแผนการเก็บออม เบิกจ่ายอย่างเป็นระบบ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรด้านความมีวินัยในตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และอยู่อย่างพอเพียง
 
เป้าหมาย
  1. ผู้เรียนร้อยละ  80 เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรด้านความมีวินัยในตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และอยู่อย่างพอเพียง
  2. ผู้เรียนร้อยละ 80 เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนด้านความมีวินัยในตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต และอยู่อย่างพอเพียง
  3. ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการธนาคารออมทรัพย์อย่างพอเพียงด้วยความสมัครใจ
ระยะเวลา 9 พ.ย. 2561 - 9 พ.ย. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนน้ำริดวิทยา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดี มีคุณลักษณะมีวินัยในตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีทักษะการทำงาน รักการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1