โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โรงเรียน : พลับพลาวิทยาคม สพม.27

ประเภท : โรงเรียนวิถีพุทธ

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 10 ต.ค. 2562 โดย : ศศิวิมล ศรีทอง จำนวนผู้เข้าชม 1805 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประเภท โรงเรียนวิถีพุทธ
ปีการศึกษา 2562
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
     2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา จากสภาพเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของ      ยาเสพติด นำมาสู่ปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมตามความคาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู  อาจารย์ เป็นหลักสำคัญในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน  ให้เติบโตงดงามเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม  การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม  ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน  ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ทุกคน ที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง
การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ห่างไกลจากยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร เกมออนไลน์ และการทะเลาะวิวาท  ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ดังนั้น งานกิจการนักเรียนเห็นว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น มีความจำเป็นและสำคัญอย่างเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ โดยหวังว่าโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จะช่วยให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขได้
วัตถุประสงค์                1  ผลลัพธ์  ( Outcomes)
  • โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
    1. ผลผลิต (Output)
     -  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
-  เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
- เพื่อให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุขให้โทษ
- เพื่อให้นักเรียนสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
- เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง และรักษาชีวิตชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลไว้
- เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง
- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

 
เป้าหมาย 1 เชิงปริมาณ
    - นักเรียนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 100%
    - นักเรียนห่างไกลจากการพนัน 100%
    - นักเรียนห่างไกลจากสื่อลามกอนาจาร 100%
    - นักเรียนไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 100%
เชิงคุณภาพ
    1. นักเรียนมีความสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และก่อเหตุทะเลาะวิวาท
    2. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากยาเสพติด อบายมุข การพนัน สื่อลามกอนาจารและเหตุทะเลาะวิวาท
 
ระยะเวลา 15 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
สถานที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัด -  ผลผลิต  (output)  นักเรียนร้อยละ 100 ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
- ผลลัพธ์ 
( Outcomes)             โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม             เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. โรงเรียนพลับพลาวิทยาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร้อยละ 100
  2. โรงเรียนพลับพลาวิทยาคมลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา
ร้อยละ 100
  1. นักเรียนโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม รู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ
  2. นักเรียนโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม สามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
  3. นักเรียนโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมเห็นคุณค่าของตนเองและรักษาชีวิตชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล
  4. นักเรียนโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง
  5. บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0