โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

ข้อมูลครูและบุคลากร : ปีการศึกษา 2563

จำนวน 130,833
# รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ Action
1 10012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย 65 94 159 0.12
2 10012019 เทพศิรินทร์ 89 113 202 0.15
3 10012026 สามเสนวิทยาลัย 34 76 110 0.08
4 10012030 วัดสุทธิวราราม 57 107 164 0.13
5 10012038 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 28 68 96 0.07
6 10012039 ศรีอยุธยา 50 119 169 0.13
7 10012043 สิริรัตนาธร 27 65 92 0.07
8 10022009 พรตพิทยพยัต 71 113 184 0.14
9 10022015 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 59 129 188 0.14
10 10022018 สารวิทยา 33 93 126 0.10
11 10022020 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 112 174 286 0.22
12 10022031 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 52 88 140 0.11
13 10032009 โพธิสารพิทยากร 24 72 96 0.07
14 10032028 บางปะกอกวิทยาคม 51 95 146 0.11
15 10032035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 33 72 105 0.08
16 10032038 ศึกษานารีวิทยา 46 86 132 0.10
17 10032041 วัดราชโอรส 32 59 91 0.07
18 10032043 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 53 95 148 0.11
19 12012001 วัดเขมาภิรตาราม 43 79 122 0.09
20 12012003 สตรีนนทบุรี 14 83 97 0.07
21 12012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ 37 72 109 0.08
22 12012010 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 22 82 104 0.08
23 12022004 ปากเกร็ด 34 78 112 0.09
24 12022006 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 45 116 161 0.12
25 12022009 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 33 85 118 0.09
26 14012002 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 53 130 183 0.14
27 15012004 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 46 105 151 0.12
28 34042004 ลือคำหาญวารินชำราบ 48 111 159 0.12
29 67012002 วิทยานุกูลนารี 29 104 133 0.10
30 74012001 สมุทรสาครวิทยาลัย 57 98 155 0.12
31 74012002 สมุทรสาครบูรณะ 34 77 111 0.08
32 90012001 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ 49 133 182 0.14
33 90022003 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 51 131 182 0.14
34 10012003 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 34 79 113 0.09
35 10012010 วัดราชบพิธ 32 45 77 0.06
36 10012013 ราชวินิต มัธยม 32 68 100 0.08
37 10012023 นนทรีวิทยา 30 57 87 0.07
38 10012032 สตรีศรีสุริโยทัย 29 58 87 0.07
39 10012040 สันติราษฏร์วิทยาลัย 26 52 78 0.06
40 10022001 รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 28 65 93 0.07
41 10022011 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 55 101 156 0.12
42 10032004 วัดอินทาราม 25 46 71 0.05
43 10032014 สตรีวัดระฆัง 21 51 72 0.06
44 10032022 วัดนวลนรดิศ 23 70 93 0.07
45 10032033 ราชวินิตบางแคปานขำ 21 57 78 0.06
46 10032042 บางมดวิทยา 15 53 68 0.05
47 12012002 ศรีบุณยานนท์ 20 54 74 0.06
48 12012005 เบญจมราชานุสรณ์ 32 61 93 0.07
49 12012008 รัตนาธิเบศร์ 17 44 61 0.05
50 12022003 ไทรน้อย 17 43 60 0.05
51 12022011 บางบัวทอง 22 71 93 0.07
52 13012009 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา 38 71 109 0.08
53 14022003 บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) 27 46 73 0.06
54 16012012 บ้านหมี่วิทยา 25 55 80 0.06
55 19022003 ประเทียบวิทยาทาน 38 62 100 0.08
56 37012003 ปทุมราชวงศา 37 63 100 0.08
57 41012003 ประจักษ์ศิลปาคาร 34 102 136 0.10
58 71032004 อุดมสิทธิศึกษา 25 52 77 0.06
59 72022009 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 34 89 124 0.09
60 74012006 กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) 29 86 115 0.09
61 75012002 ถาวรานุกูล 28 75 103 0.08
62 77012006 บางสะพานวิทยา 28 66 94 0.07
63 81012003 คลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ 31 86 117 0.09
64 84032006 พระแสงวิทยา 11 30 41 0.03
65 94012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 65 58 123 0.09
66 95012001 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 36 85 121 0.09
67 96012001 นราธิวาส 50 64 114 0.09
68 96022005 สุไหงโกลก 26 56 82 0.06
69 10012005 วัดราชาธิวาส 16 36 52 0.04
70 10012020 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 24 50 74 0.06
71 10012025 ไตรมิตรวิทยาลัย 30 42 72 0.06
72 10012036 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 21 66 87 0.07
73 10022012 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 14 31 45 0.03
74 10022016 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 18 52 70 0.05
75 10032003 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 0.00
76 10032008 ฤทธิณรงค์รอน 15 26 41 0.03
77 10032010 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 11 21 32 0.02
78 10032012 มหรรณพาราม 13 34 47 0.04
79 10032015 สุวรรณารามวิทยาคม 31 49 80 0.06
80 10032017 มัธยมวัดนายโรง 12 22 34 0.03
81 12012006 นนทบุรีพิทยาคม 8 27 35 0.03
82 12012009 บดินทรเดชา (สิงห์ สิหเสนี) นนทบุรี 11 27 38 0.03
83 12022007 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 12 33 45 0.03
84 12022008 โพธินิมิตวิทยาคม 14 37 51 0.04
85 12022010 ราชวินิต นนทบุรี 14 27 41 0.03
86 14012011 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 18 18 36 0.03
87 14012013 อุทัย 11 23 34 0.03
88 15012012 โพธิ์ทอง(จินดามณี) 10 34 44 0.03
89 15012014 สามโก้วิทยาคม 12 24 36 0.03
90 16022012 หนองม่วงวิทยา 19 44 63 0.05
91 19012001 สุธีวิทยา 16 47 63 0.05
92 20022004 ทุ่งเหียงพิทยาคม 10 18 28 0.02
93 26012003 นวมราชานุสรณ์ 8 29 37 0.03
94 31012002 ภัทรบพิตร 27 47 74 0.06
95 31022007 ไพศาลพิทยาคม 19 24 43 0.03
96 31042001 คูเมืองวิทยาคม 24 25 49 0.04
97 31042007 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 43 75 118 0.09
98 31042015 แคนดงพิทยาคม 24 19 43 0.03
99 34012023 ดอนมดแดงวิทยาคม 13 20 33 0.03
100 34032004 โขงเจียมวิทยาคม 16 33 49 0.04
101 34052009 น้ำยืนวิทยา 36 60 96 0.07
102 37012002 ชานุมานวิทยาคม 33 45 78 0.06
103 41022002 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 18 35 53 0.04
104 50022008 พร้าววิทยาคม 37 53 91 0.07
105 67022011 แคมป์สนวิทยาคม 14 23 37 0.03
106 74012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพร 19 28 47 0.04
107 74012004 พันท้ายนรสิงห์วิทยา 13 12 25 0.02
108 74012005 สมุทรสาครวุฒิชัย 12 36 48 0.04
109 74012009 วัดธรรมจริยาภิรมย์ 10 26 36 0.03
110 77022003 เมืองปราณบุรี 8 15 23 0.02
111 81012015 ปลายพระยาวิทยาคม 24 51 75 0.06
112 84012006 มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 14 44 58 0.04
113 86012006 ท่าแซะรัชดาภิเษก 19 52 71 0.05
114 86022004 เมืองหลังสวน 16 27 43 0.03
115 95012005 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 48 56 104 0.08
116 95022001 เบตง 44 70 116 0.09
117 96012005 ร่มเกล้า 41 48 89 0.07
118 96012006 ตันหยงมัส 21 27 48 0.04
119 96022007 มัธยมสุไหงปาดี 32 39 71 0.05
120 96022008 สวนพระยาวิทยา 37 58 95 0.07
121 10012002 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 7 6 13 0.01
122 10012006 พุทธจักรวิทยา 7 11 18 0.01
123 10012017 เตรียมอุดมศึกษา 130 141 273 0.21
124 10012018 วัดสระเกศ 6 10 16 0.01
125 10012034 ศีลาจารพิพัฒน์ 6 22 28 0.02
126 10012035 โยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) 14 26 40 0.03
127 10012041 มักกะสันพิทยา 7 14 21 0.02
128 10032005 วัดประดู่ในทรงธรรม 9 13 22 0.02
129 10032007 มัธยมวัดดาวคนอง 2 16 18 0.01
130 10032019 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 6 14 20 0.02
131 10032023 วัดรางบัว 3 14 17 0.01
132 10032025 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 10 19 29 0.02
133 12022005 ราษฏร์นิยม 7 16 23 0.02
134 14012014 หนองน้ำส้มวิทยาคม 1 10 11 0.01
135 14012016 มหาราช(ประชานิมิต) 2 10 12 0.01
136 14022002 บางบาล 5 14 19 0.01
137 14022012 ลาดงาประชาบำรุง 7 4 11 0.01
138 15012006 บางเสด็จวิทยาคม 7 15 22 0.02
139 15012007 โพธิ์ทองพิทยาคม 5 11 16 0.01
140 15012008 วิเศษชัยชาญวิทยาคม 6 3 9 0.01
141 16012011 บ้านเบิกวิทยาคม 5 8 13 0.01
142 16022008 สระโบสถ์วิทยาคาร 17 17 34 0.03
143 16022010 ยางรากวิทยา 6 10 16 0.01
144 17012004 ค่ายบางระจันวิทยาคม 5 19 24 0.02
145 17012005 พรหมบุรีรัชดาภิเษก 4 15 19 0.01
146 19012010 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 8 19 27 0.02
147 31022003 ชุมแสงพิทยาคม 9 15 26 0.02
148 31022009 แสลงโทนพิทยาคม 8 17 25 0.02
149 31032007 ถนนหักพิทยาคม 11 19 30 0.02
150 31042003 มัธยมพรสำราญ 7 6 13 0.01
151 33012027 บัวเจริญวิทยา 10 10 20 0.02
152 34012012 หนองขอนวิทยา 8 4 12 0.01
153 34012022 ดงยางวิทยาคม 7 8 15 0.01
154 34022007 ขุมคำวิทยาคาร 11 13 24 0.02
155 34052010 โดมประดิษฐ์วิทยา 13 21 34 0.03
156 35022009 บุ่งค้าวิทยาคม 9 16 25 0.02
157 35022013 เมืองกลางประชานุกูล 4 10 14 0.01
158 37012009 นาวังวิทยา 11 17 28 0.02
159 37012020 ศรีเจริญศึกษา 7 11 18 0.01
160 40022010 มัธยมโพนเพ็ก 7 7 14 0.01
161 40022015 ประชารัฐพัฒนาการ 7 8 15 0.01
162 40032005 โนนข่าวิทยา 6 12 18 0.01
163 40032017 สันติพัฒนกิจวิทยา 8 8 16 0.01
164 40052008 ชุมแพพิทยาคม 11 12 23 0.02
165 41012011 ธาตุโพนทองวิทยาคม 6 8 14 0.01
166 41032011 ทรัพย์อุดมวิทยา 6 11 17 0.01
167 47012012 ด่านม่วงคำพิทยาคม 9 14 23 0.02
168 50042007 สันติสุข 12 18 30 0.02
169 50052008 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 9 12 21 0.02
170 67032008 เมืองศรีเทพ 3 14 17 0.01
171 70012005 ด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ 12 23 35 0.03
172 71022007 นิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์ 5 23 28 0.02
173 75012004 เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1 13 14 0.01
174 75012005 สกลวิสุทธิ 6 5 11 0.01
175 76022007 หนองชุมแสงวิทยา 10 24 34 0.03
176 77012003 หว้ากอวิทยาลัย 7 9 16 0.01
177 77012005 ห้วยยางวิทยา 7 14 21 0.02
178 77012007 ธงชัยวิทยา 7 21 28 0.02
179 77012008 ชัยเกษมวิทยา 8 20 28 0.02
180 77022004 ปากน้ำปราณวิทยา 7 14 21 0.02
181 77022009 หนองพลับวิทยา 5 18 23 0.02
182 84022018 มัธยมวิภาวดี 9 15 24 0.02
183 84032001 บ้านเสด็จพิทยาคม 3 10 13 0.01
184 86022003 ชลธารวิทยา 2 4 6 0.00
185 86022011 ครนพิทยาคม 6 12 18 0.01
186 90032009 ปาดังติณสูลานนท์ 6 12 18 0.01
187 94022005 ศิริราษฏร์สามัคคี 7 15 22 0.02
188 94022008 สะนอพิทยาคม 15 21 36 0.03
189 95022006 กาบังพิทยาคม 12 20 32 0.02
190 96012009 ศรีวารินทร์ 4 12 16 0.01
191 96022006 ธัญธารวิทยา 5 8 13 0.01
192 96022010 บูกิตประชาอุปถัมภ์ 16 17 33 0.03
193 44012001 สารคามพิทยาคม 46 108 154 0.12
194 44012003 มหาวิชานุกูล 7 7 14 0.01
195 44012005 มหาชัยพิทยาคาร 8 14 22 0.02
196 44012025 กุดรังประชาสรรค์ 9 6 15 0.01
197 44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 17 18 35 0.03
198 32022012 รัตนบุรี 25 73 98 0.07
199 32022014 เบิดพิทยาสรรค์ 16 23 39 0.03
200 32022020 สนมวิทยาคาร 23 40 63 0.05
201 32022021 นารายณ์คำผงวิทยา 19 18 37 0.03
202 32022013 ดอนแรดวิทยา 12 6 18 0.01
203 32022015 ธาตุศรีนคร 11 13 24 0.02
204 32022016 แกศึกษาพัฒนา 5 13 18 0.01
205 32022017 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 6 7 13 0.01
206 32022018 หนองอียอวิทยา 9 9 18 0.01
207 32022019 หนองขุนศรีวิทยา 9 11 20 0.02
208 32022022 โนนเทพ 6 11 17 0.01
209 32022023 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 8 12 20 0.02
210 32032001 ประสาทวิทยาคาร 66 109 175 0.13
211 32032003 ตานีวิทยา 14 29 43 0.03
212 32032008 กาบเชิงวิทยา 16 34 50 0.04
213 32032009 แนงมุดวิทยา 12 24 36 0.03
214 32032010 โคกตะเคียนวิทยา 16 17 33 0.03
215 32032021 พนมดงรักวิทยา 27 27 54 0.04
216 32032002 โคกยางวิทยา 17 9 26 0.02
217 32032004 ไทรแก้ววิทยา 9 9 18 0.01
218 32032005 ทุ่งมนวิทยาคาร 5 19 24 0.02
219 32032006 เชื้อเพลิงวิทยา 5 18 23 0.02
220 32032007 ตาเบาวิทยา 11 4 15 0.01
221 32032011 ปราสาทเบงวิทยา 9 16 25 0.02
222 32032012 สังขะ 33 61 94 0.07
223 32032019 บัวเชดวิทยา 62 61 123 0.09
224 32032013 กระเทียมวิทยา 21 34 55 0.04
225 32032015 ขนาดมอญพิทยาคม 21 26 47 0.04
226 32032014 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 5 12 17 0.01
227 32032016 มัธยมทับทิมสยาม 04 14 12 26 0.02
228 32032017 พระแก้ววิทยา 9 10 19 0.01
229 32032018 เทพอุดมวิทยา 14 9 23 0.02
230 32032020 มัธยมศรีสำเภาลูน 10 10 20 0.02
231 32032022 ศรีณรงค์พิทยาลัย 13 14 27 0.02
232 43012001 ปทุมเทพวิทยาคาร 67 112 179 0.14
233 43012019 น้ำสวยวิทยา 22 24 46 0.04
234 43012002 หินโงมพิทยาคม 12 10 22 0.02
235 43012007 ค่ายบกหวานวิทยา 6 7 13 0.01
236 43012005 หนองคายวิทยาคาร 26 52 78 0.06
237 43012003 กวนวันวิทยา 7 8 15 0.01
238 43012004 เวียงคำวิทยาคาร 3 15 18 0.01
239 43012006 พระธาตุบังพวนวิทยา 17 8 25 0.02
240 43012020 ฝางพิทยาคม 8 16 24 0.02
241 43012017 สังคมวิทยา 19 30 51 0.04
242 43012021 โพธิ์ตากพิทยาคม 13 21 34 0.03
243 43012014 พานพร้าว 14 19 33 0.03
244 43012015 พระพุทธบาทวิทยาคม 12 13 25 0.02
245 43012016 วรลาโภนุสรณ์ 4 14 18 0.01
246 43012018 วังม่วงพิทยาคม 8 14 22 0.02
247 43012008 ท่าบ่อ 47 79 126 0.10
248 43012009 โคกคอนวิทยาคม 12 17 29 0.02
249 43012010 ถ่อนวิทยา 9 16 25 0.02
250 43012011 ท่าบ่อพิทยาคม 6 8 14 0.01
251 43012012 หนองนางพิทยาคม 8 9 17 0.01
252 43012013 เดื่อวิทยาคาร 13 8 21 0.02
253 43022001 ชุมพลโพนพิสัย 43 97 140 0.11
254 43022006 กุดบงพิทยาคาร 16 39 55 0.04
255 43022003 ปากสวยพิทยาคม 13 25 38 0.03
256 43022004 นาหนังพัฒนศึกษา 14 16 30 0.02
257 43022005 ร่มธรรมานุสรณ์ 9 12 21 0.02
258 43032001 บึงกาฬ 59 98 157 0.12
259 43032018 บุ่งคล้านคร 23 24 47 0.04
260 43032002 หนองเข็งวิทยาคม 6 14 20 0.02
261 43032003 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 14 10 24 0.02
262 43032004 นาสวรรค์พิทยาคม 15 22 37 0.03
263 43032008 เซกา 3 2 5 0.00
264 43032014 บึงโขงหลงวิทยาคม 31 39 70 0.05
265 43032009 หนองหิ้งพิทยา 9 21 30 0.02
266 43032010 โสกก่ามวิทยา 9 12 21 0.02
267 43032011 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 18 14 32 0.02
268 43032013 เจ็ดสีวิทยาคาร 11 17 28 0.02
269 43032015 ท่าดอกคำวิทยาคม 9 8 17 0.01
270 43032005 พรเจริญวิทยา 38 60 98 0.07
271 43032016 ศรีวิไลวิทยา 52 69 121 0.09
272 43032006 หนองหัวช้างวิทยา 13 15 28 0.02
273 43032007 ศรีสำราญวิทยาคม 10 9 19 0.01
274 43032012 ประชานิมิตพิทยานุกูล 7 5 12 0.01
275 43032017 ภูทอกวิทยา 11 11 22 0.02
276 43022008 โซ่พิสัยพิทยาคม 40 60 100 0.08
277 43022012 ปากคาดพิทยาคม 1 82 0.06
278 43022009 ศรีชมภูวิทยา 18 25 43 0.03
279 43022010 โนนคำพิทยาคม 6 8 14 0.01
280 43022011 โพนทองประชาสรรค์ 12 8 20 0.02
281 43022013 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 10 18 28 0.02
282 43022014 สมสนุกพิทยาคม 6 10 16 0.01
283 43022002 เซิมพิทยาคม 9 24 33 0.03
284 43022015 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 28 24 52 0.04
285 43022016 นาดีพิทยาคม 9 18 27 0.02
286 43022017 ประชาบดีพิทยาคม 18 21 39 0.03
287 43022018 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 9 9 18 0.01
288 62012001 กำแพงเพชรพิทยาคม 53 75 128 0.10
289 62012004 วัชรวิทยา 37 60 97 0.07
290 62012002 วชิรปราการวิทยาคม 25 56 81 0.06
291 62012003 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 14 32 46 0.04
292 62012006 นาบ่อคำวิทยาคม 14 27 41 0.03
293 62012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 14 25 39 0.03
294 62012009 หนองกองพิทยาคม 9 15 24 0.02
295 62012019 โกสัมพีวิทยา 10 23 33 0.03
296 62012013 พรานกระต่ายพิทยาคม 33 63 96 0.07
297 62012011 ไทรงามพิทยาคม 14 25 39 0.03
298 62012015 เรืองวิทย์พิทยาคม 22 25 47 0.04
299 62012016 ลานกระบือวิทยา 14 36 50 0.04
300 62012012 บ่อแก้ววิทยา 13 13 26 0.02
301 62012014 พิไกรวิทยา 15 18 33 0.03
302 62012017 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 10 19 29 0.02
303 62012018 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 13 15 28 0.02
304 62012005 คณฑีพิทยาคม 12 23 35 0.03
305 62012007 นครไตรตรึงษ์ 20 31 51 0.04
306 62022001 คลองลานวิทยา 37 55 92 0.07
307 62022008 คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ 35 53 88 0.07
308 62012008 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 8 18 26 0.02
309 62022002 สักงามวิทยา 13 18 31 0.02
310 62022003 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 15 17 32 0.02
311 62022010 วังไทรวิทยาคม 6 15 21 0.02
312 66012001 พิจิตรพิทยาคม 46 98 144 0.11
313 66012005 สระหลวงพิทยาคม 24 57 81 0.06
314 66012014 สากเหล็กวิทยา 30 29 59 0.05
315 66012002 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 5 17 22 0.02
316 66012003 วังกรดพิทยา 8 8 16 0.01
317 66012004 เมธีพิทยา 6 9 15 0.01
318 66012007 วังทรายพูนวิทยา 4 16 20 0.02
319 45012019 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 57 116 173 0.13
320 45012001 ธวัชบุรีวิทยาคม 8 29 37 0.03
321 45012009 ขัติยะวงษา 18 31 49 0.04
322 45012003 โคกล่ามพิทยาคม 16 19 35 0.03
323 45012004 ธงธานี 14 18 32 0.02
324 45012006 ดู่น้อยประชาสรรค์ 10 15 25 0.02
325 45012008 ศรีธวัชวิทยาลัย 9 12 21 0.02
326 45012016 เชียงขวัญพิทยาคม 13 14 27 0.02
327 45012017 พลับพลาวิทยาคม 8 9 17 0.01
328 45012018 เทอดไทยวิทยาคม 8 8 16 0.01
329 45012005 สตรีศึกษา 49 138 187 0.14
330 45012002 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 48 78 126 0.10
331 45012007 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 32 34 66 0.05
332 45012012 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 24 39 63 0.05
333 45012010 สตรีศึกษา 2 9 8 17 0.01
334 45012013 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด 14 34 48 0.04
335 45012014 ม่วงลาดวิทยาคาร 10 12 22 0.02
336 45012015 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 17 20 37 0.03
337 45012020 เมืองน้อยวิทยาคม 8 9 17 0.01
338 45022002 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 40 58 98 0.07
339 45022003 ปทุมรัตต์พิทยาคม 63 67 130 0.10
340 45022017 เมืองสรวงวิทยา 21 31 52 0.04
341 45022005 หนองผึ้งวิทยาคาร 12 16 28 0.02
342 45022006 โพนสูงประชาสรรค์ 10 11 21 0.02
343 45022009 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 5 10 15 0.01
344 45022010 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 9 5 14 0.01
345 45022018 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 8 9 17 0.01
346 45022011 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 56 99 155 0.12
347 45022013 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 50 72 122 0.09
348 45022019 ทรายทองวิทยา 19 26 45 0.03
349 45022012 หัวโทนวิทยา 7 12 19 0.01
350 45022014 ช้างเผือกวิทยาคม 9 19 28 0.02
351 45022015 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 6 8 14 0.01
352 45022016 หินกองวิทยาคาร 7 7 14 0.01
353 45022020 สามขาท่าหาดยาววิทยา 8 13 21 0.02
354 45022001 พนมไพรวิทยาคาร 40 65 105 0.08
355 45022021 อาจสามารถวิทยา 22 36 58 0.04
356 45022004 น้ำใสวรวิทย์ 10 7 17 0.01
357 45022022 หนองหมื่นถ่านวิทยา 18 15 33 0.03
358 45022024 โพนเมืองประชารัฐฯ 8 11 19 0.01
359 45022025 หนองฮีเจริญวิทย์ 10 17 27 0.02
360 45022026 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 10 8 18 0.01
361 45032008 เสลภูมิพิทยาคม 57 84 141 0.11
362 45032013 เสลภูมิ 10 32 42 0.03
363 45032001 โนนชัยศรีวิทยา 14 17 31 0.02
364 45032003 วังหลวงวิทยาคม 11 10 21 0.02
365 45032010 ขวาววิทยาคาร 4 14 18 0.01
366 45032011 ม่วงมิตรวิทยาคม 12 13 25 0.02
367 45032014 โพธิ์ทองวิทยาคาร 9 15 24 0.02
368 45032015 ท่าม่วงวิทยาคม 8 12 20 0.02
369 45032017 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา 8 10 18 0.01
370 45032005 โพนทองพัฒนาวิทยา 53 104 157 0.12
371 45032002 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 15 22 37 0.03
372 45032004 เมยวดีพิทยาคม 22 30 52 0.04
373 45032006 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 23 30 53 0.04
374 45032007 หนองพอกวิทยาลัย 31 50 81 0.06
375 45032009 โพนทองวิทยายน 26 29 55 0.04
376 45032012 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ 10 15 25 0.02
377 45032016 คำนาดีพิทยาคม 11 11 22 0.02
378 45032018 ผาน้ำทิพย์วิทยา 8 12 20 0.02
379 10022004 มัธยมวัดหนองจอก 44 91 135 0.10
380 10022034 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 33 94 127 0.10
381 10022035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 38 99 137 0.10
382 10022007 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 32 63 95 0.07
383 10012027 สุรศักดิ์มนตรี 75 121 196 0.15
384 10012028 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 17 37 54 0.04
385 10022014 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 40 80 120 0.09
386 10022025 สตรีวิทยา ๒ 68 147 215 0.16
387 10022024 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 32 57 89 0.07
388 10022010 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 31 75 106 0.08
389 10022030 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 49 109 158 0.12
390 10022039 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 27 62 89 0.07
391 10012022 วชิรธรรมสาธิต 20 52 72 0.06
392 10012021 พระโขนงพิทยาลัย 32 65 97 0.07
393 10012037 ปทุมคงคา 43 68 111 0.08
394 10012042 มัธยมวัดธาตุทอง 20 50 70 0.05
395 10022013 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 37 83 120 0.09
396 10022017 หอวัง 79 163 242 0.18
397 10022026 ราชวินิตบางเขน 22 68 90 0.07
398 10012031 ยานนาเวศวิทยาคม 25 51 77 0.06
399 10012024 เจ้าพระยาวิทยาคม 9 9 18 0.01
400 10022032 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 72 131 203 0.16
401 10022005 เทพลีลา 34 70 104 0.08
402 10022008 มัธยมวัดบึงทองหลาง 31 65 96 0.07
403 10022033 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 25 82 107 0.08
404 10022021 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 37 117 154 0.12
405 10022027 ฤทธิยะวรรณาลัย 49 143 192 0.15
406 10022022 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 27 65 92 0.07
407 10022028 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 48 86 134 0.10
408 10022023 ดอนเมืองจาตุรจินดา 15 45 60 0.05
409 10022019 ราชดำริ 34 83 117 0.09
410 10022029 ศรีพฤฒา 34 59 93 0.07
411 10022041 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 32 64 96 0.07
412 76012001 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 54 106 160 0.12
413 76022009 บ้านลาดวิทยา 12 52 64 0.05
414 76022008 ท่ายางวิทยา 11 34 45 0.03
415 76022006 หนองจอกวิทยา 8 7 15 0.01
416 76012005 คงคาราม 46 93 139 0.11
417 76022010 แก่งกระจานวิทยา 17 32 49 0.04
418 76022011 ป่าเด็งวิทยา 11 21 32 0.02
419 76012003 บางจานวิทยา 2 14 16 0.01
420 76012006 ดอนยางวิทยา 6 9 15 0.01
421 76012011 วชิรธรรมโศภิต 5 10 15 0.01
422 76012012 บางตะบูนวิทยา 3 13 16 0.01
423 76012013 บ้านแหลมวิทยา 9 25 34 0.03
424 76022001 โตนดหลวงวิทยา 9 15 24 0.02
425 76012002 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 49 136 185 0.14
426 76012008 เขาย้อยวิทยา 6 34 40 0.03
427 76012009 หนองหญ้าปล้องวิทยา 11 25 36 0.03
428 76012007 โยธินบูรณะ เพชรบุรี 9 15 24 0.02
429 76012004 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 28 63 91 0.07
430 76022003 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 33 63 96 0.07
431 76022004 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 19 46 65 0.05
432 76022002 ห้วยทรายประชาสรรค์ 14 13 27 0.02
433 77022007 หัวหิน 58 175 233 0.18
434 77022010 สามร้อยยอดวิทยาคม 34 65 99 0.08
435 77022001 กุยบุรีวิทยา 21 39 60 0.05
436 77022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 22 45 67 0.05
437 77022008 หัวหินวิทยาคม 10 23 33 0.03
438 77022002 ยางชุมวิทยา 7 6 13 0.01
439 77012001 ประจวบวิทยาลัย 42 74 116 0.09
440 77012002 อ่าวน้อยวิทยานิคม 9 11 20 0.02
441 77012004 ทับสะแกวิทยา 9 18 27 0.02
442 77012010 บางสะพานน้อยวิทยาคม 12 20 32 0.02
443 74012007 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 23 58 81 0.06
444 74012010 หลักสองส่งเสริมวิทยา 8 8 16 0.01
445 74012011 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 9 14 23 0.02
446 74012008 กุศลวิทยา 8 6 14 0.01
447 75012001 ศรัทธาสมุทร 43 74 117 0.09
448 75012003 ท้ายหาด 11 20 31 0.02
449 75012006 อัมพวันวิทยาลัย 15 50 65 0.05
450 75012007 วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) 4 13 17 0.01
451 75012008 เทพสุวรรณชาญวิทยา 6 8 14 0.01
452 75012009 วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ 4 7 11 0.01
453 10022006 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 36 116 152 0.12
454 10022002 บางกะปิ 22 63 85 0.06
455 10022003 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 28 78 106 0.08
456 50012001 ยุพราชวิทยาลัย 67 126 193 0.15
457 50012002 วัฒโนทัยพายัพ 50 92 142 0.11
458 50012010 สันกำแพง 36 86 122 0.09
459 50052001 จอมทอง 38 62 100 0.08
460 50012003 หอพระ 14 26 40 0.03
461 50012004 กาวิละวิทยาลัย 24 51 75 0.06
462 50012009 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 18 29 47 0.04
463 50012011 แม่ออนวิทยาลัย 14 15 29 0.02
464 50022004 แม่ริมวิทยาคม 21 46 67 0.05
465 50022005 นวมินทราชูทิศ พายัพ 37 55 92 0.07
466 50022009 สันทรายวิทยาคม 31 54 85 0.06
467 50022001 แม่แตง 28 37 65 0.05
468 50022007 สะเมิงพิทยาคม 14 26 40 0.03
469 50022002 แม่หอพระวิทยาคม 5 14 19 0.01
470 50022003 สันป่ายางวิทยาคม 9 13 22 0.02
471 50032004 ฝางชนูปถัมภ์ 31 61 92 0.07
472 50032001 เชียงดาววิทยาคม 20 37 57 0.04
473 50032002 อรุโณทัยวิทยาคม 23 32 55 0.04
474 50032007 เวียงแหงวิทยาคม 20 24 44 0.03
475 50032008 ไชยปราการ 13 19 32 0.02
476 50042001 สันป่าตองวิทยาคม 40 78 118 0.09
477 50042002 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 13 18 31 0.02
478 50042003 หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 30 60 90 0.07
479 50042004 สารภีพิทยาคม 24 48 72 0.06
480 50042005 บ้านกาดวิทยาคม 12 24 36 0.03
481 50042006 สองแคววิทยาคม 17 21 38 0.03
482 50052002 แม่แจ่ม 36 53 89 0.07
483 50052004 ฮอดพิทยาคม 26 45 72 0.06
484 50052005 ดอยเต่าวิทยาคม 23 31 54 0.04
485 50052006 อมก๋อยวิทยาคม 30 32 62 0.05
486 50052007 แม่ตื่นวิทยาคม 14 21 35 0.03
487 58012001 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 45 63 108 0.08
488 58012003 ขุนยวมวิทยา 31 39 70 0.05
489 58012004 ปายวิทยาคาร 24 42 66 0.05
490 58012006 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 6 18 24 0.02
491 58022001 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 41 64 105 0.08
492 58022002 สบเมยวิทยาคม 16 28 44 0.03
493 58022004 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 28 31 59 0.05
494 58022003 เฉลิมรัชวิทยาคม 8 19 27 0.02
495 33012001 ศรีสะเกษวิทยาลัย 64 122 186 0.14
496 33012028 นครศรีลำดวนวิทยา 17 21 38 0.03
497 33012004 ไกรภักดีวิทยาคม 5 19 24 0.02
498 33012008 มัธยมโพนค้อ 5 14 19 0.01
499 33012009 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) 4 15 19 0.01
500 33012032 โนนเพ็กวิทยาคม 8 14 22 0.02
501 33012033 พยุห์วิทยา 11 18 29 0.02
502 31012001 บุรีรัมย์พิทยาคม 58 119 177 0.14
503 31012003 บัวหลวงวิทยาคม 44 56 100 0.08
504 31012004 พระครูพิทยาคม 22 36 58 0.04
505 31012017 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 16 32 48 0.04
506 31012005 สองห้องพิทยาคม 13 14 27 0.02
507 31012006 กนกศิลป์พิทยาคม 19 24 43 0.03
508 31012007 สวายจีกพิทยาคม 15 21 36 0.03
509 31012008 หนองตาดพิทยาคม 5 8 13 0.01
510 31012009 กลันทาพิทยาคม 12 15 27 0.02
511 31022005 ประโคนชัยพิทยาคม 58 119 177 0.14
512 31022008 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 38 71 109 0.08
513 31022010 บ้านกรวดวิทยาคาร 49 100 149 0.11
514 31022011 โนนเจริญพิทยาคม 23 17 40 0.03
515 31022006 บ้านบุวิทยาสรรค์ 9 19 28 0.02
516 31022001 กระสังพิทยาคม 52 97 149 0.11
517 31022012 พลับพลาชัยพิทยาคม 22 28 50 0.04
518 31022013 ห้วยราชพิทยาคม 16 39 55 0.04
519 31022002 ลำดวนพิทยาคม 14 16 30 0.02
520 31022004 สูงเนินพิทยาคม 5 15 20 0.02
521 31032015 ละหานทรายรัชดาภิเษก 52 68 120 0.09
522 31032016 ไทยเจริญวิทยา 8 12 20 0.02
523 31032022 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 23 27 50 0.04
524 31032012 ร่วมจิตต์วิทยา 13 13 26 0.02
525 31032013 ละหานทรายวิทยา 12 11 23 0.02
526 31032014 ตาจงพิทยาสรรค์ 11 14 25 0.02
527 31032017 ปะคำพิทยาคม 7 9 16 0.01
528 31012011 ลำปลายมาศ 62 95 157 0.12
529 31012010 ธารทองพิทยาคม 29 59 88 0.07
530 31012012 ตลาดโพธิ์พิทยาคม 10 20 30 0.02
531 31012013 จตุราษฏร์พิทยาคม 12 17 29 0.02
532 31012014 เมืองแฝกพิทยาคม 7 6 13 0.01
533 31012015 ทะเมนชัยพิทยาคม 4 9 13 0.01
534 31012016 ชำนิพิทยาคม 11 11 22 0.02
535 31042005 พุทไธสง 51 83 134 0.10
536 31042002 ตูมใหญ่วิทยา 28 29 57 0.04
537 31042012 นาโพธิ์พิทยาคม 20 35 55 0.04
538 31042014 กู่สวนแตงพิทยาคม 16 32 48 0.04
539 31042013 อุดมอักษรพิทยาคม 14 15 29 0.02
540 31042011 สตึก 29 68 97 0.07
541 31042006 เมืองแกพิทยาคม 21 26 47 0.04
542 31042008 สะแกพิทยาคม 9 19 28 0.02
543 31042009 สมเสม็ดวิทยา 8 11 19 0.01
544 31042010 ร่อนทองพิทยาคม 13 16 29 0.02
545 31042016 ดงพลองพิทยาคม 10 12 22 0.02
546 31032001 นางรอง 83 79 162 0.12
547 31032002 สิงหวิทยาคม 12 22 34 0.03
548 31032003 นางรองพิทยาคม 26 41 67 0.05
549 31032004 ทุ่งแสงทองพิทยาคม 8 11 19 0.01
550 31032005 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 11 21 32 0.02
551 31032006 เหลืองพนาวิทยาคม 10 17 27 0.02
552 31032023 พนมรุ้ง 9 20 29 0.02
553 31032010 หนองกี่พิทยาคม 54 89 143 0.11
554 31032018 หนองหงส์พิทยาคม 26 26 52 0.04
555 31032020 โนนสุวรรณพิทยาคม 16 34 50 0.04
556 31032011 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 13 13 26 0.02
557 31032019 ห้วยหินพิทยาคม 11 12 23 0.02
558 31032021 สามัคคีพิทยาคม 8 8 16 0.01
559 44012002 ผดุงนารี 57 145 203 0.16
560 44012021 โรงเรียนกันทรวิชัย 27 25 52 0.04
561 44012007 แกดำวิทยาคาร 13 11 24 0.02
562 44012008 มิตรภาพ 8 22 30 0.02
563 44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 6 9 15 0.01
564 44022006 โนนราษีวิทยา 6 9 15 0.01
565 36012003 เมืองพญาแลวิทยา 0.00
566 36012001 ชัยภูมิภักดีชุมพล 51 96 147 0.11
567 36012013 บ้านเขว้าวิทยายน 28 22 50 0.04
568 36012011 ชีลองวิทยา 6 10 16 0.01
569 36012002 สตรีชัยภูมิ 54 109 163 0.12
570 36012005 บ้านค่ายวิทยา 15 20 35 0.03
571 36012004 กุดตุ้มวิทยา 6 11 17 0.01
572 36012008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 18 23 41 0.03
573 36012009 ภูพระวิทยาคม 13 8 21 0.02
574 36022014 แก้งคร้อวิทยา 70 114 184 0.14
575 36012016 คอนสวรรค์ 31 32 63 0.05
576 36022016 นาหนองทุ่มวิทยา 12 21 33 0.03
577 36012017 สามหมอวิทยา 11 18 29 0.02
578 36012018 โนนสะอาดวิทยา 13 13 26 0.02
579 36012019 ปู่ด้วงศึกษาลัย 11 10 21 0.02
580 36022017 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 9 16 25 0.02
581 36012020 หนองบัวแดงวิทยา 72 91 163 0.12
582 36012021 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 20 21 41 0.03
583 36012023 ภักดีชุมพลวิทยา 18 30 48 0.04
584 36012024 เจียงทองพิทยาคม 23 22 45 0.03
585 36012022 คูเมืองวิทยา 16 16 32 0.02
586 36022006 ภูเขียว 79 114 193 0.15
587 36022021 คอนสารวิทยาคม 32 44 76 0.06
588 36022013 บ้านแท่นวิทยา 35 30 65 0.05
589 36022022 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 17 19 36 0.03
590 36022008 หนองคอนไทยวิทยาคม 6 16 22 0.02
591 36022009 พระธาตุหนองสามหมื่น 8 14 22 0.02
592 36032001 จัตุรัสวิทยาคาร 19 45 64 0.05
593 36032003 หนองบัวบานวิทยา 4 14 18 0.01
594 36032004 ละหานเจริญวิทยา 9 10 19 0.01
595 36032010 หนองบัวระเหววิทยาคาร 16 22 38 0.03
596 36032011 ห้วยแย้วิทยา 8 11 19 0.01
597 36032012 เทพสถิตวิทยา 18 31 51 0.04
598 36032013 นายางกลักพิทยาคม 23 29 52 0.04
599 36032007 บางอำพันธ์วิทยาคม 11 7 18 0.01
600 36032008 เพชรพิทยาสรรค์ 7 24 31 0.02
601 36032009 เริงรมย์วิทยาคม 3 8 11 0.01
602 49012012 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 20 26 46 0.04
603 49012011 เมืองมุกวิทยาคม 7 13 20 0.02
604 49012013 อุดมวิทย์ 6 15 21 0.02
605 49012014 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 6 9 15 0.01
606 49012015 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 7 6 13 0.01
607 49012016 โชคชัยวิทยา 6 9 15 0.01
608 49012021 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 8 2 10 0.01
609 49012022 คำชะอีวิทยาคาร 18 33 51 0.04
610 49012028 หนองสูงสามัคคีวิทยา 20 24 44 0.03
611 49012023 คำบกวิทยาคาร 11 9 20 0.02
612 49012024 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 15 7 22 0.02
613 49012025 คำชะอีพิทยาคม 6 11 17 0.01
614 49012026 เหล่าประชาอุทิศ 10 4 14 0.01
615 49012029 พลังราษฏร์พิทยาสรรพ์ 6 7 13 0.01
616 49012030 หนองแวงวิทยาคม 4 10 14 0.01
617 25012001 ปราจิณราษฏรอำรุง 86 149 235 0.18
618 25012018 ชิตใจชื่น 9 22 31 0.02
619 25012021 ประจันตราษฏร์บำรุง 23 52 75 0.06
620 25012020 กระทุ่มแพ้ววิทยา 9 8 17 0.01
621 25012022 สุวรรณวิทยา 3 10 13 0.01
622 25012023 วัดพรหมประสิทธิ์ 7 6 13 0.01
623 25012002 ปราจีนกัลยาณี 33 97 130 0.10
624 25012024 ศรีมหาโพธิ 25 43 68 0.05
625 25012026 ศรีมโหสถ 12 25 37 0.03
626 25012003 ปราจิณราษฎรอำรุง2 7 6 13 0.01
627 25012005 ไทยรัฐวิทยา 7 8 17 25 0.02
628 25012025 กรอกสมบูรณ์วิทยาคม 5 12 17 0.01
629 25012008 กบินทร์วิทยา 34 64 98 0.07
630 25012011 วังตะเคียนวิทยาคม 13 25 38 0.03
631 25012015 มณีเสวตรอุปถัมภ์ 11 28 39 0.03
632 25012009 ลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 7 12 19 0.01
633 25012010 กบินทร์บุรี 5 17 22 0.02
634 25012012 วังดาลวิทยาคม 6 10 16 0.01
635 25012016 ร่มเกล้า ปราจีนบุรี 3 16 19 0.01
636 26012002 นครนายกวิทยาคม 39 102 141 0.11
637 26012004 ปิยชาติพัฒนา 11 28 39 0.03
638 26012001 เมืองนครนายก 6 11 17 0.01
639 26012005 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 7 7 14 0.01
640 26012006 ปากพลีวิทยาคาร 13 17 30 0.02
641 26012007 บ้านนา(นายกพิทยากร) 39 78 117 0.09
642 26012010 องครักษ์ 19 65 84 0.06
643 26012008 เขาเพิ่มนารีผลวิทยา 9 15 24 0.02
644 26012009 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 6 15 21 0.02
645 26012011 ภัทรพิทยาจารย์ 5 17 22 0.02
646 27012003 สระแก้ว 52 119 171 0.13
647 27012002 วังน้ำเย็นวิทยาคม 39 80 119 0.09
648 27012001 คลองหาดพิทยาคม 24 40 64 0.05
649 27012007 ท่าเกษมพิทยา 13 28 41 0.03
650 27012011 วังสมบูรณ์วิทยาคม 11 33 44 0.03
651 27012005 วังหลังวิทยาคม 8 20 28 0.02
652 27012012 วังไพรวิทยาคม 5 14 19 0.01
653 27022002 อรัญประเทศ 29 94 123 0.09
654 27022003 ทัพราชวิทยา 20 26 46 0.04
655 27022008 ตาพระยา 28 45 73 0.06
656 27022009 ทัพพระยาพิทยา 21 46 67 0.05
657 27022005 คลองน้ำใสวิทยาคาร 10 20 30 0.02
658 27022006 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 8 19 27 0.02
659 27022007 ซับม่วงวิทยา 8 15 23 0.02
660 90012004 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 47 125 172 0.13
661 90012005 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 33 99 134 0.10
662 90012002 สทิงพระวิทยา 18 38 56 0.04
663 90012009 ระโนด 13 37 50 0.04
664 90012012 ระโนดวิทยา 19 48 67 0.05
665 90012015 สงขลาวิทยาคม 20 41 61 0.05
666 90012003 สทิงพระชนูปถัมภ์ 5 12 17 0.01
667 90012008 ตะเครียะวิทยาคม 5 10 15 0.01
668 90012010 สามบ่อวิทยา 3 13 16 0.01
669 90012011 คลองแดนวิทยา 8 11 19 0.01
670 90012013 กระแสสินธุ์วิทยา 10 14 24 0.02
671 90012014 ธรรมโฆสิต 9 16 25 0.02
672 90012016 ชะแล้นิมิตวิทยา 6 12 18 0.01
673 90022002 หาดใหญ่วิทยาลัย 62 165 227 0.17
674 90022005 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 39 86 125 0.10
675 90022008 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 63 117 180 0.14
676 90022001 รัตภูมิวิทยา 26 53 79 0.06
677 90022004 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 24 46 70 0.05
678 90022010 พะตงประธานคีรีวัฒน์ 21 47 68 0.05
679 90022012 ควนเนียงวิทยา 15 42 57 0.04
680 90022006 คูเต่าวิทยา 5 9 14 0.01
681 90022007 หาดใหญ่พิทยาคม 9 24 33 0.03
682 90022009 หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 13 17 30 0.02
683 90022013 ปากจ่าวิทยา 4 12 16 0.01
684 90022014 บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 6 5 11 0.01
685 90022015 รัตนพลวิทยา 10 8 18 0.01
686 90032003 นาทวีวิทยาคม 56 97 153 0.12
687 90032013 สะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) 41 77 118 0.09
688 90032001 เทพา 18 46 64 0.05
689 90032004 จะนะชนูปถัมภ์ 15 34 49 0.04
690 90032012 สะบ้าย้อยวิทยา 14 39 53 0.04
691 90032002 จะนะวิทยา 6 13 19 0.01
692 90032005 ทับช้างวิทยาคม 8 29 37 0.03
693 90032006 เทพพิทยาภาณุมาศ 13 18 31 0.02
694 90032007 เขาแดงกุศลวิทยา 3 13 16 0.01
695 90032008 กอบกุลวิทยาคม 5 10 15 0.01
696 90032010 ไม้แก่นประชาอุทิศ 7 13 20 0.02
697 90032011 จะโหนงพิทยาคม 6 8 14 0.01
698 91012004 กำแพงวิทยา 25 69 94 0.07
699 91012007 สตูลวิทยา 33 67 100 0.08
700 91012012 พิมานพิทยาสรรค์ 25 69 94 0.07
701 91012001 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 22 42 64 0.05
702 91012002 ท่าแพผดุงวิทย์ 13 24 37 0.03
703 91012005 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 9 28 37 0.03
704 91012010 ละงูพิทยาคม 17 31 48 0.04
705 91012003 ควนกาหลงวิทยาคม 8 24 32 0.02
706 91012006 ปาล์มพัฒนวิทย์ 6 18 24 0.02
707 91012008 ควนโดนวิทยา 12 24 37 0.03
708 91012009 สาครพิทยาคาร 8 16 24 0.02
709 91012011 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 8 13 21 0.02
710 62022004 ขาณุวิทยา 32 65 97 0.07
711 62022005 โค้งไผ่วิทยา 16 24 40 0.03
712 62022007 สลกบาตรวิทยา 23 31 54 0.04
713 62022009 วังแขมวิทยาคม 16 20 37 0.03
714 62022011 ทุ่งทรายวิทยา 22 37 59 0.05
715 62022012 ปางศิลาทองศึกษา 28 47 75 0.06
716 62022013 ระหานวิทยา 22 39 61 0.05
717 62022006 ปางมะค่าวิทยาคม 17 17 34 0.03
718 30012002 สุรนารีวิทยา 52 175 227 0.17
719 30062001 เมืองคง 47 66 113 0.09
720 30012007 สุรนารีวิทยา ๒ 25 46 71 0.05
721 30062005 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 14 33 47 0.04
722 30062008 เกล็ดลิ้นวิทยา 25 24 49 0.04
723 30062013 สีดาวิทยา 30 32 62 0.05
724 30062003 เทพาลัย 8 12 20 0.02
725 30062009 บึงพะไล 18 16 34 0.03
726 30062010 แก้งสนามนางพิทยาคม 6 9 15 0.01
727 30072003 หันห้วยทรายพิทยาคม 10 6 16 0.01
728 30012001 ราชสีมาวิทยาลัย 73 147 220 0.17
729 30012014 โนนสูงศรีธานี 63 119 183 0.14
730 30022006 โชคชัยสามัคคี 53 105 158 0.12
731 30022001 จักราชวิทยา 35 95 130 0.10
732 30022009 ห้วยแถลงพิทยาคม 50 69 119 0.09
733 30022013 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 10 30 40 0.03
734 30012005 โคราชพิทยาคม 12 24 36 0.03
735 30012015 ศรีสุขวิทยา 7 14 21 0.02
736 30012016 ธารปราสาทเพชรวิทยา 11 21 32 0.02
737 30022007 เมืองพลับพลาพิทยาคม 12 19 31 0.02
738 30012003 บุญวัฒนา 53 163 216 0.17
739 30032011 ปักธงชัยประชานิรมิต 41 95 136 0.10
740 30042012 ปากช่อง 50 108 158 0.12
741 30032009 เสิงสาง 35 71 106 0.08
742 30012011 บุญวัฒนา 2 6 27 33 0.03
743 30022011 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 11 23 34 0.03
744 30032008 โนนสมบูรณ์วิทยา 29 30 59 0.05
745 30042013 มัธยมวชิราลงกรณวราราม 18 34 52 0.04
746 30032002 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 9 13 22 0.02
747 30032012 สมเด็จพระธีรญาณมุนี 12 14 26 0.02
748 30012006 สุรธรรมพิทักษ์ 46 117 163 0.12
749 30072004 พิมายวิทยา 63 120 183 0.14
750 30012004 มหิศราธิบดี 16 40 56 0.04
751 30072006 นิคมพิมายศึกษา 17 19 36 0.03
752 30072007 ชุมพวงศึกษา 33 60 93 0.07
753 30072010 ภู่วิทยา 13 32 45 0.03
754 30072005 พิมายดำรงวิทยาคม 10 21 31 0.02
755 30072011 มิตรภาพวิทยา 7 9 16 0.01
756 30072012 กระเบื้องนอกพิทยาคม 7 10 17 0.01
757 30072015 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 11 18 29 0.02
758 30012009 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 33 96 129 0.10
759 30012012 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 39 69 108 0.08
760 30052001 มัธยมด่านขุนทด 29 54 83 0.06
761 30042009 หนองน้ำใสพิทยาคม 13 25 38 0.03
762 30052010 ขามสะแกแสง 32 51 83 0.06
763 30052011 ขามทะเลสอวิทยา 25 39 64 0.05
764 30012008 พุดซาพิทยาคม 4 9 13 0.01
765 30052002 หนองกราดวัฒนา 9 15 24 0.02
766 30052005 หนองบัวละครวิทยา 9 9 18 0.01
767 30052016 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 5 13 18 0.01
768 13012001 ปทุมวิไล 44 120 164 0.13
769 13012003 ปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) 1 47 0.04
770 13012008 บัวแก้วเกษร 21 23 44 0.03
771 13012011 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 34 70 104 0.08
772 13012010 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 5 15 20 0.02
773 82012005 ทุ่งโพธิ์วิทยา 22 28 50 0.04
774 82012008 สตรีพังงา 23 37 60 0.05
775 82012011 ทับปุดวิทยา 20 38 58 0.04
776 82012001 เกาะยาววิทยา 7 16 23 0.02
777 82012003 ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 5 11 16 0.01
778 82012004 คลองเคียนรัฐราษฏร์รังสรรค์ 8 9 17 0.01
779 82012006 ดีบุกพังงาวิทยายน 33 86 119 0.09
780 82012007 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 47 86 133 0.10
781 82012010 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 25 36 63 0.05
782 82012012 ท้ายเหมืองวิทยา 15 31 46 0.04
783 82012002 กะปงพิทยาคม 6 18 24 0.02
784 82012009 ตะกั่วป่าคีรีเขต 5 10 15 0.01
785 82012013 ทุ่งมะพร้าววิทยา 10 21 31 0.02
786 83012001 ภูเก็ตวิทยาลัย 53 136 189 0.14
787 83012002 สตรีภูเก็ต 74 177 251 0.19
788 83012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 34 89 123 0.09
789 83012005 เมืองถลาง 29 76 105 0.08
790 83012004 กะทู้วิทยา 26 35 61 0.05
791 83012006 เชิงทะเลวิทยาคมฯ 10 19 29 0.02
792 83012007 วีรสตรีอนุสรณ์ 8 5 13 0.01
793 85012001 พิชัยรัตนาคาร 26 92 118 0.09
794 85012002 สตรีระนอง 36 81 117 0.09
795 85012005 กะเปอร์วิทยา 15 26 41 0.03
796 85012006 กระบุรีวิทยา 29 49 78 0.06
797 85012004 ละอุ่นวิทยาคาร 3 14 17 0.01
798 85012007 ปากจั่นวิทยา 4 15 19 0.01
799 85012008 สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 5 12 17 0.01
800 33012002 สตรีสิริเกศ 44 119 163 0.12
801 33012003 คูซอดประชาสรรค์ 9 8 17 0.01
802 33012005 สิริเกศน้อมเกล้า 9 18 27 0.02
803 33012006 น้ำคำวิทยา 12 6 18 0.01
804 33012007 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 16 37 53 0.04
805 33012012 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 10 13 23 0.02
806 20012001 ชลบุรี (สุขบท) 41 104 145 0.11
807 20012002 ชลราษฏรอำรุง 83 151 234 0.18
808 20012003 ชลกันยานุกูล 65 166 231 0.18
809 20012009 บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 78 126 204 0.16
810 20032008 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 39 95 134 0.10
811 20012004 แสนสุข 29 73 102 0.08
812 20012005 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 36 105 141 0.11
813 20012006 อ่างศิลาพิทยาคม 19 55 74 0.06
814 20012010 บ้านบึงมนูญวิทยาคาร 17 19 36 0.03
815 20012011 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 25 69 94 0.07
816 20012012 คลองกิ่วยิ่งวิทยา 17 22 39 0.03
817 20012013 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 13 21 34 0.03
818 20012007 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 9 14 23 0.02
819 20022003 พนัสพิทยาคาร 38 115 153 0.12
820 20022001 พานทองสภาชนูปถัมภ์ 19 54 73 0.06
821 20022002 พานทอง 24 63 87 0.07
822 20022007 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 24 36 60 0.05
823 20022008 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 19 19 38 0.03
824 20022006 อุทกวิทยาคม 2 11 13 0.01
825 21012001 วัดป่าประดู่ 48 113 162 0.12
826 21012003 ระยองวิทยาคม 91 187 278 0.21
827 21012006 มาบตาพุดพันพิทยาคาร 45 122 167 0.13
828 21012004 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 25 84 109 0.08
829 21012010 บ้านค่าย 40 91 131 0.10
830 21012011 ปลวกแดงพิทยาคม 30 69 99 0.08
831 21012012 นิคมวิทยา 34 71 105 0.08
832 21012005 เพรักษมาตาวิทยา 10 23 33 0.03
833 21012008 ระยองวิทยาคมปากน้ำ 13 46 59 0.05
834 21012009 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 22 41 63 0.05
835 21012007 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 10 21 31 0.02
836 21022001 แกลง(วิทยสถาวร) 53 110 163 0.12
837 21022002 วังจันทร์วิทยา 30 72 102 0.08
838 21022004 ชำนาญสามัคคีวิทยา 26 61 87 0.07
839 21022006 สุนทรภู่พิทยา 13 24 37 0.03
840 21022008 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย 24 58 82 0.06
841 21022003 เขาชะเมาวิทยา 13 10 23 0.02
842 21022005 ชำฆ้อพิทยาคม 7 9 16 0.01
843 21022007 ห้วยยางศึกษา 5 21 26 0.02
844 41012001 อุดรพิทยานุกูล 73 162 235 0.18
845 41012006 โนนสูงพิทยาคาร 8 37 45 0.03
846 41012008 อุดรธานีพิทยาคม 12 21 33 0.03
847 41012010 สามพร้าววิทยา 8 18 26 0.02
848 41012013 อุดรพิทยานุกูล 2 5 8 13 0.01
849 41012015 เชียงพังพัฒนวิช 7 12 19 0.01
850 47012001 สกลราชวิทยานุกูล 85 140 225 0.17
851 47012014 คำเพิ่มพิทยา 14 18 32 0.02
852 47012015 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 18 22 40 0.03
853 47012005 ท่าแร่ศึกษา 10 22 32 0.02
854 24012001 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 58 115 173 0.13
855 24012005 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 38 73 111 0.08
856 24012004 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 10 21 31 0.02
857 24012015 บางปะกง 16 36 52 0.04
858 24012008 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 4 10 14 0.01
859 24022001 วัดเปี่ยมนิโครธาราม 7 9 16 0.01
860 24022002 บางคล้าพิทยาคม 5 8 13 0.01
861 80012001 เบญจมราชูทิศ 96 141 237 0.18
862 80012004 เมืองนครศรีธรรมราช 19 52 71 0.05
863 80012009 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 20 42 62 0.05
864 80012003 ปากพูน 6 10 16 0.01
865 80012010 ขุนทะเลวิทยาคม 5 14 19 0.01
866 80012002 กัลยาณีศรีธรรมราช 75 149 224 0.17
867 80012005 โยธินบำรุง 41 95 136 0.10
868 80012008 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 31 75 106 0.08
869 80012006 ตรีนิมิตรวิทยา 5 9 14 0.01
870 80012007 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 12 24 36 0.03
871 18012010 คุรุประชาสรรค์ 26 60 86 0.07
872 18012013 หันคาพิทยาคม 28 58 86 0.07
873 18012007 สรรพยาวิทยา 11 20 31 0.02
874 18012008 บุญนาคพิทยาคม 7 8 15 0.01
875 18012011 ห้วยกรดวิทยา 10 16 26 0.02
876 18012012 หันคาราษฏร์รังสฤษดิ์ 6 12 18 0.01
877 18012015 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 6 12 18 0.01
878 34012001 เบ็ญจะมะมหาราช 70 132 202 0.15
879 34012003 นารีนุกูล 50 142 192 0.15
880 34012008 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 27 62 89 0.07
881 34012019 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 42 54 96 0.07
882 34012016 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 12 17 29 0.02
883 34012020 ศรีน้ำคำศึกษา 7 11 18 0.01
884 34012021 ไผ่ใหญ่ศึกษา 11 12 23 0.02
885 37012018 นาเวียงจุลดิศวิทยา 10 13 23 0.02
886 34012005 ปทุมพิทยาคม 27 45 72 0.06
887 34012024 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 12 31 43 0.03
888 34012010 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 6 14 20 0.02
889 34012015 นารีนุกูล 2 6 17 23 0.02
890 24012002 ดัดดรุณี 38 95 133 0.10
891 24012010 บางน้ำเปรี้ยววิทยา 11 19 30 0.02
892 24022011 แปลงยาวพิทยาคม 9 15 24 0.02
893 24012007 เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 6 14 20 0.02
894 24012012 หมอนทองวิทยา 8 18 26 0.02
895 24012013 ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 7 10 17 0.01
896 24012018 ผาณิตวิทยา 2 8 10 0.01
897 34012002 เขื่องในพิทยาคาร 46 88 134 0.10
898 34012004 สหธาตุศึกษา 10 12 22 0.02
899 34012006 ชีทวนวิทยาสามัคคี 8 6 14 0.01
900 34012009 บ้านไทยวิทยาคม 4 13 17 0.01
901 34012011 เสียมทองพิทยาคม 8 11 19 0.01
902 34012014 เก่าขามวิทยา 8 9 17 0.01
903 34022001 มัธยมตระการพืชผล 56 120 176 0.13
904 34022006 โนนกุงวิทยาคม 15 25 40 0.03
905 34022010 กุดข้าวปุ้นวิทยา 29 34 63 0.05
906 34022003 สะพือวิทยาคาร 17 15 32 0.02
907 34022008 เกษมสีมาวิทยาคาร 17 15 32 0.02
908 34022002 เขมราฐพิทยาคม 28 63 91 0.07
909 34022011 โพธิ์ไทรพิทยาคาร 22 30 52 0.04
910 34022013 พังเคนพิทยา 14 25 39 0.03
911 34022004 โนนสวางประชาสรรค์ 9 13 22 0.02
912 34022014 พะลานวิทยาคม 9 6 15 0.01
913 34032003 ศรีเมืองวิทยาคาร 51 94 145 0.11
914 34032001 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 15 25 40 0.03
915 34032006 เอือดใหญ่พิทยา 19 27 46 0.04
916 34032010 ตาลสุมพัฒนา 11 19 30 0.02
917 34032012 สิรินธรวิทยานุสรณ์ 22 29 51 0.04
918 34032011 เชียงแก้วพิทยาคม 8 16 24 0.02
919 34042002 สำโรงวิทยาคาร 25 24 49 0.04
920 34042007 วารินชำราบ 16 52 68 0.05
921 34042008 วิจิตราพิทยา 15 35 50 0.04
922 34042003 สว่างวีระวงศ์ 11 19 30 0.02
923 34042005 ห้วยขะยุงวิทยา 3 20 23 0.02
924 34042006 โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 16 19 35 0.03
925 34052001 เดชอุดม 75 151 226 0.17
926 34042001 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 11 28 39 0.03
927 34052003 นาส่วงวิทยา 21 28 49 0.04
928 34052007 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา 11 24 35 0.03
929 34052008 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 18 32 50 0.04
930 34052014 ทุ่งศรีอุดม 23 26 49 0.04
931 34052006 นากระแซงศึกษา 7 23 30 0.02
932 34052011 บุณฑริกวิทยาคาร 33 61 94 0.07
933 34032007 อ่างศิลา 22 30 52 0.04
934 34052002 นาจะหลวย 40 47 87 0.07
935 34052012 นาโพธิ์วิทยา 23 22 45 0.03
936 34052004 ดงสว่างวิทยา 14 9 23 0.02
937 37012001 อำนาจเจริญ 67 128 195 0.15
938 37012005 คึมใหญ่วิทยา 16 23 39 0.03
939 37012013 อำนาจเจริญพิทยาคม 18 26 44 0.03
940 37012017 เสนางคนิคม 13 33 46 0.04
941 37012004 ลือวิทยาคม 8 10 18 0.01
942 37012006 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 6 5 11 0.01
943 37012012 สร้างนกทาวิทยาคม 17 13 30 0.02
944 37012019 หัวตะพานวิทยาคม 33 48 81 0.06
945 37012008 น้ำปลีกศึกษา 14 19 33 0.03
946 37012010 นาจิกพิทยาคม 17 10 27 0.02
947 37012011 นายมวิทยาคาร 9 15 24 0.02
948 37012021 จิกดู่วิทยา 6 8 14 0.01
949 24022005 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 39 101 140 0.11
950 24022004 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 7 26 33 0.03
951 24022007 สนามชัยเขต 25 40 65 0.05
952 24022012 มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา 17 29 46 0.04
953 24022003 หนองแหนวิทยา 7 12 19 0.01
954 24022006 ราชสาส์นวิทยา 6 11 17 0.01
955 24022009 ไผ่แก้ววิทยา 3 16 19 0.01
956 24022010 หนองไม้แก่นวิทยา 8 5 13 0.01
957 37012015 พนาศึกษา 18 52 70 0.05
958 37012022 ลืออำนาจวิทยาคม 13 30 43 0.03
959 37012007 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 15 16 31 0.02
960 37012016 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 15 20 35 0.03
961 37012023 มัธยมแมด 7 10 17 0.01
962 18012001 ชัยนาทพิทยาคม 40 108 148 0.11
963 18012004 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 19 29 48 0.04
964 18012006 วัดสิงห์ 22 32 54 0.04
965 18012005 สาครพิทยาคม 6 18 24 0.02
966 18012009 ชยานุกิจพิทยาคม 6 10 16 0.01
967 18012014 ศรีสโมสรวิทยา 8 12 20 0.02
968 47012003 สกลนครพัฒนศึกษา 25 66 91 0.07
969 47012010 เต่างอยพัฒนศึกษา 22 35 57 0.04
970 47012011 ร่มเกล้า 34 43 77 0.06
971 47012007 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีจังหวัดสกลนคร 8 18 26 0.02
972 47022001 พังโคนวิทยาคม 41 59 100 0.08
973 47022003 พรรณาวุฒาจารย์ 23 42 65 0.05
974 47022004 บ้านบัวราษฏร์บำรุง 7 14 21 0.02
975 47022005 ลำปลาหางวิทยา 4 7 11 0.01
976 47022007 เทพสวัสดิ์วิทยา 7 8 15 0.01
977 47022008 ภูริทัตต์วิทยา 8 10 18 0.01
978 47022009 บะฮีวิทยาคม 8 17 25 0.02
979 47022010 ช้างมิ่งพิทยานุกูล 4 8 12 0.01
980 47012004 ธาตุนารายณ์วิทยา 57 112 171 0.13
981 47012002 ดงมะไฟวิทยา 17 15 32 0.02
982 47012008 กุสุมาลย์วิทยาคม 26 54 80 0.06
983 47012009 โพธิแสนวิทยา 20 20 40 0.03
984 47012013 โพนพิทยาคม 11 11 22 0.02
985 47032001 มัธยมวานรนิวาส 64 75 139 0.11
986 47032012 อากาศอำนวยศึกษา 41 60 101 0.08
987 47032013 โพนงามศึกษา 30 35 65 0.05
988 47032007 หนองแวงวิทยา 7 15 22 0.02
989 47032014 ท่าสงครามวิทยา 10 13 23 0.02
990 47032009 บ้านม่วงพิทยาคม 34 55 89 0.07
991 47032002 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 32 38 70 0.05
992 47032003 กุดเรือคำพิทยาคาร 19 20 39 0.03
993 47032015 เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 22 23 45 0.03
994 47032004 ศึกษาประชาสามัคคี 12 12 24 0.02
995 47032010 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม 10 9 19 0.01
996 47022002 กุดบากพัฒนาศึกษา 31 38 70 0.05
997 47022012 มัธยมวาริชภูมิ 22 46 68 0.05
998 47022013 ธรรมบวรวิทยา 23 25 48 0.04
999 47022022 ส่องดาววิทยาคม 20 22 42 0.03
1000 47022014 วาริชวิทยา 9 9 18 0.01
1001 47022015 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 13 19 32 0.02
1002 47022021 สว่างแดนดิน 44 71 115 0.09
1003 47022016 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 37 74 111 0.08
1004 47022017 แวงพิทยาคม 17 25 42 0.03
1005 47022018 หนองหลวงศึกษา 16 23 39 0.03
1006 47022019 โคกสีวิทยาสรรค์ 9 19 28 0.02
1007 47022020 บงเหนือวิทยาคม 7 11 18 0.01
1008 95012002 รามันห์ศิริวิทย์ 2 7 9 0.01
1009 95012004 คณะราษฎรบำรุง 2 3 14 17 0.01
1010 95022002 จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 6 11 17 0.01
1011 95022004 ธารโตวัฑฒนวิทย์ 5 15 20 0.02
1012 95022007 นิคมพัฒนวิทย์ 2 7 9 0.01
1013 44022001 บรบือ 22 72 94 0.07
1014 44022008 บรบือวิทยาคาร 36 76 112 0.09
1015 44022002 เหล่ายาววิทยาคาร 6 8 14 0.01
1016 44022003 โนนแดงวิทยาคม 8 9 17 0.01
1017 44022005 ยางวิทยาคม 6 11 17 0.01
1018 44022007 หนองม่วงวิทยาคาร 8 11 19 0.01
1019 24012003 วัดโสธรวรารามวราวิหาร 54 136 190 0.15
1020 24012011 ดอนฉิมพลีพิทยาคม 15 21 36 0.03
1021 24012016 พุทธิรังสีพิบูล 13 34 47 0.04
1022 24012009 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา 5 13 18 0.01
1023 24012014 การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 10 8 18 0.01
1024 24012017 วิทยาราษฎร์รังสรรค์ 4 9 13 0.01
1025 24022013 ก้อนแก้วพิทยาคม 1 11 12 0.01
1026 95022003 บันนังสตาวิทยา 10 3 13 0.01
1027 95022005 ยะหาศิรยานุกูล 12 22 34 0.03
1028 84012002 สุราษฎร์ธานี 39 101 140 0.11
1029 84012003 สุราษฏร์พิทยา 34 115 149 0.11
1030 84012004 เมืองสุราษฏร์ธานี 24 98 122 0.09
1031 84012007 สุราษฎร์ธานี 2 18 57 75 0.06
1032 84012017 ทีปราษฏร์พิทยา 28 74 102 0.08
1033 84012005 สุราษฎร์พิทยา ๒ 10 26 36 0.03
1034 84012010 กาญจนดิษฐ์ 9 25 34 0.03
1035 84012011 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 15 39 54 0.04
1036 84012016 เกาะสมุย 19 65 84 0.06
1037 84012018 เกาะพะงันศึกษา 14 20 34 0.03
1038 84012012 ท่าอุแทพิทยา 4 23 27 0.02
1039 84012013 ท่าเฟืองวิทยา 3 8 11 0.01
1040 84012015 ปากแพรกวิทยาคม 8 11 19 0.01
1041 46012003 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 57 129 186 0.14
1042 46012005 อนุกูลนารี 67 120 187 0.14
1043 46012008 เมืองกาฬสินธุ์ 25 60 85 0.06
1044 46012001 หนองสอพิทยาคม 8 10 18 0.01
1045 46012009 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 10 9 19 0.01
1046 46012012 แก่งนาจารย์พิทยาคม 9 7 16 0.01
1047 46012013 เมืองเหนือวิทยาคม 10 7 17 0.01
1048 46012004 กมลาไสย 35 66 101 0.08
1049 46012014 ร่องคำ 51 91 142 0.11
1050 46012019 ดอนจานวิทยาคม 13 13 26 0.02
1051 46012006 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 6 14 20 0.02
1052 46012007 ดอนไทรงามพิทยาคม 13 12 25 0.02
1053 46012010 โคกศรีเมือง 5 15 20 0.02
1054 46012011 ธัญญาพัฒนวิทย์ 8 11 19 0.01
1055 46012020 จำปาหลวงวิทยาคม 9 13 22 0.02
1056 46012015 สหัสขันธ์ศึกษา 19 31 50 0.04
1057 46012018 สามชัย 20 21 41 0.03
1058 46022013 ท่าคันโทวิทยาคาร 19 24 43 0.03
1059 46032013 คำม่วง 31 54 85 0.06
1060 46012016 นามะเขือพัฒนศึกษา 12 6 18 0.01
1061 46012017 โนนศิลาพิทยาคม 10 7 17 0.01
1062 46022014 ดงกลางพัฒนศึกษา 11 6 17 0.01
1063 46032022 ห้วยผึ้งพิทยา 15 25 40 0.03
1064 46032024 บ้านนาคูพัฒนา"กรป.กลางอุปถัมป์" 22 34 56 0.04
1065 46032003 นามนพิทยาคม 5 19 24 0.02
1066 46032006 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 8 12 20 0.02
1067 46032023 พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ 6 9 15 0.01
1068 46032025 บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา 10 7 17 0.01
1069 46032002 เขาวงพิทยาคาร 22 33 55 0.04
1070 46032004 กุฉินารายณ์ 38 52 90 0.07
1071 46032005 พุทโธภาวนาประชาสรรค์ 10 10 20 0.02
1072 46032008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 16 26 42 0.03
1073 46032009 สามขาสว่างวิทย์ 12 16 28 0.02
1074 46032010 โนนคำวิทยา 7 12 19 0.01
1075 46032011 นาไคร้พิทยาสรรพ์ 8 13 21 0.02
1076 33012013 กันทรารมณ์ 42 84 126 0.10
1077 33012022 โนนค้อวิทยาคม 15 21 36 0.03
1078 33012025 เขื่อนช้างวิทยาคาร 10 31 41 0.03
1079 33012026 น้ำเกลี้ยงวิทยา 6 26 32 0.02
1080 33012014 ละทายวิทยา 12 23 35 0.03
1081 33012015 บัวน้อยวิทยา 8 11 19 0.01
1082 33012019 ประสานมิตรวิทยา 5 11 16 0.01
1083 33022005 กำแพง 43 74 117 0.09
1084 33022017 ห้วยทับทันวิทยาคม 26 50 76 0.06
1085 33022008 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 10 14 24 0.02
1086 33022009 ทุ่งสิมวิทยาคม 8 15 23 0.02
1087 33022011 จตุรภูมิพิทยาคาร 11 13 24 0.02
1088 33022013 โคกหล่ามวิทยา 10 9 19 0.01
1089 33022018 ผักไหมวิทยานุกูล 9 20 29 0.02
1090 33012011 ยางชุมน้อยพิทยาคม 25 43 68 0.05
1091 33022001 ส้มป่อยพิทยาคม 12 19 31 0.02
1092 33022002 ไผ่งามพิทยาคม 7 9 16 0.01
1093 33022015 เบญจประชาสรรค์ 9 4 13 0.01
1094 33022016 บึงบูรพ์ 8 14 22 0.02
1095 33022019 วรคุณอุปถัมภ์ 12 12 24 0.02
1096 33022023 คลีกลิ้งพัฒนาทร 7 8 15 0.01
1097 11012002 สตรีสมุทรปราการ 42 98 140 0.11
1098 11012010 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 32 68 100 0.08
1099 11012003 มัธยมวัดด่านสำโรง 28 54 82 0.06
1100 11012004 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 57 131 188 0.14
1101 11012015 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 14 38 52 0.04
1102 11022008 บางแก้วประชาสรรค์ 19 38 57 0.04
1103 33032002 ขุขันธ์ 61 124 185 0.14
1104 33032016 ละลมวิทยา 11 21 32 0.02
1105 33032006 ลมศักดิ์วิทยาคม 10 10 20 0.02
1106 33032009 ศรีตระกูลวิทยา 17 16 33 0.03
1107 33032011 สวงษ์วิทยาคม 9 15 24 0.02
1108 33032013 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 5 8 13 0.01
1109 33032017 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 12 22 34 0.03
1110 33032001 ปรางค์กู่ 34 67 101 0.08
1111 33032008 โนนกระสังวิทยาคม 10 11 21 0.02
1112 33032010 ตูมพิทยานุสรณ์ 14 21 35 0.03
1113 33032012 หนองคูวิทยา 11 8 19 0.01
1114 33032014 สวายพิทยาคม 7 13 20 0.02
1115 33032015 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 15 17 32 0.02
1116 33042004 กันทรลักษ์วิทยา 87 153 241 0.18
1117 33042002 กันทรลักษ์วิทยาคม 12 23 35 0.03
1118 33042008 บึงมะลูวิทยา 15 41 56 0.04
1119 33042012 กระแชงวิทยา 15 32 47 0.04
1120 33042018 ศรีรัตนวิทยา 22 53 75 0.06
1121 33042020 เบญจลักษ์พิทยา 29 40 69 0.05
1122 33042013 มัธยมบักดองวิทยา 10 15 25 0.02
1123 33042017 ภูมิซรอลวิทยา 13 17 30 0.02
1124 35012001 ยโสธรพิทยาคม 88 130 218 0.17
1125 35022002 ทรายมูลวิทยา 30 32 62 0.05
1126 35022004 ป่าติ้ววิทยา 17 19 36 0.03
1127 35012003 สอนแก้วว่องไววิทยา 9 16 25 0.02
1128 35012006 ยโสธรพิทยาสรรค์ 10 19 29 0.02
1129 35012008 สิงห์สามัคคีวิทยา 12 4 16 0.01
1130 35012009 ศิลาทองพิทยาสรรค์ 10 12 22 0.02
1131 35022007 ดงมะไฟพิทยาคม 9 13 22 0.02
1132 35012002 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 38 76 114 0.09
1133 35012012 มหาชนะชัยวิทยาคม 21 34 55 0.04
1134 35012014 ค้อวังวิทยาคม 15 26 41 0.03
1135 35012004 สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 13 21 34 0.03
1136 35012005 กู่จานวิทยาคม 6 9 15 0.01
1137 35012007 โพนทันเจริญวิทย์ 6 9 15 0.01
1138 35012013 ตระกูลประเทืองวิทยาคม 7 21 28 0.02
1139 35022005 ศรีฐานกระจายศึกษา 6 4 10 0.01
1140 35022001 เลิงนกทา 53 101 154 0.12
1141 35022003 กุดชุมวิทยาคม 38 57 95 0.07
1142 35022015 คำเตยวิทยา 19 21 40 0.03
1143 35022006 ห้องแซงวิทยาคม 9 18 27 0.02
1144 35022008 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 8 10 18 0.01
1145 35022010 โพนงามพิทยาคาร 5 13 18 0.01
1146 35022012 ศรีแก้วประชาสรรค์ 12 11 23 0.02
1147 35022014 นาโปร่งประชาสรรค์ 11 9 20 0.02
1148 35022016 น้ำคำวิทยาคม 7 10 17 0.01
1149 65012002 เฉลิมขวัญสตรี 52 170 222 0.17
1150 65022002 บางกระทุ่มพิทยาคม 15 36 51 0.04
1151 65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 21 37 58 0.04
1152 65022001 เนินกุ่มวิทยา 5 8 13 0.01
1153 65022012 วังโพรงพิทยาคม 10 19 29 0.02
1154 65022013 ไทรย้อยพิทยาคม 6 15 21 0.02
1155 60012001 นครสวรรค์ 57 120 177 0.14
1156 60012015 พยุหะพิทยาคม 17 35 52 0.04
1157 60012008 บึงบอระเพ็ดวิทยา 7 8 15 0.01
1158 60012010 โกรกพระ 13 24 37 0.03
1159 60012016 เขาทองพิทยาคม 4 18 22 0.02
1160 60012017 เขากะลาวิทยาคม 7 10 17 0.01
1161 14012003 อยุธยานุสรณ์ 32 74 106 0.08
1162 14012009 บางปะหัน 19 38 57 0.04
1163 14012004 ปากกรานพิทยา 3 8 11 0.01
1164 14012008 ท่าช้างวิทยาคม 8 14 22 0.02
1165 14012012 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 18 19 37 0.03
1166 14022001 บางไทรวิทยา 7 17 24 0.02
1167 14022009 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 11 24 35 0.03
1168 11012001 สมุทรปราการ 50 118 168 0.13
1169 11012006 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 30 96 126 0.10
1170 11022009 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 37 59 96 0.07
1171 11012005 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 34 50 84 0.06
1172 11012007 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 24 46 70 0.05
1173 11022003 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 29 48 77 0.06
1174 14022004 บางปะอิน 14 18 32 0.02
1175 14022005 อุดมศีลวิทยา 6 8 14 0.01
1176 14012005 ท่าเรือ 26 70 96 0.07
1177 14012007 นครหลวงอุดมรัตช์วิทยา 13 22 35 0.03
1178 14012010 ภาชี(สุนทรวิทยานุกูล) 28 59 87 0.07
1179 14022013 บางซ้ายวิทยา 15 19 34 0.03
1180 14012006 ท่าหลวงวิทยานุกูล 8 12 20 0.02
1181 14012017 บ้านแพรกประชาสรรค์ 6 7 13 0.01
1182 14022011 สาคลีวิทยา 5 14 19 0.01
1183 14022010 เสนา(เสนาประสิทธิ์) 44 83 127 0.10
1184 14022006 ผักไห่(สุทธาประมุข) 10 24 34 0.03
1185 14022007 ลาดชะโดสามัคคี 4 8 12 0.01
1186 14022008 วัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์) 4 16 20 0.02
1187 72012002 กรรณสูตศึกษาลัย 45 108 153 0.12
1188 72012003 สงวนหญิง 39 141 180 0.14
1189 72012007 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 42 91 133 0.10
1190 72012009 บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) 31 65 96 0.07
1191 72012001 ตลิ่งชันวิทยา 11 20 31 0.02
1192 72012010 สวนแตงวิทยา 10 29 39 0.03
1193 72012004 หรรษาสุจิตต์วิทยา2 7 8 15 0.01
1194 72012011 บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 5 10 15 0.01
1195 42012001 เลยพิทยาคม 86 143 229 0.18
1196 42012006 เชียงคาน 42 67 110 0.08
1197 42012002 เลยอนุกูลวิทยา 24 50 74 0.06
1198 42012005 นาด้วงวิทยา 17 31 48 0.04
1199 42012009 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 56 64 120 0.09
1200 42012011 เชียงกลมวิทยา 24 34 58 0.04
1201 42012018 ท่าลี่วิทยา 16 29 45 0.03
1202 42012003 นาอ้อวิทยา 9 18 27 0.02
1203 42012004 น้ำสวยพิทยาสรรพ์ 6 10 16 0.01
1204 42012007 เขาแก้ววิทยาสรรพ์ 14 15 29 0.02
1205 42012008 ธาตุพิทยาคม 7 14 21 0.02
1206 42012010 ปากชมวิทยา 13 19 32 0.02
1207 42012012 คอนสาวิทยา 9 9 18 0.01
1208 42022002 ศรีสงครามวิทยา 45 88 133 0.10
1209 42022004 ภูกระดึงวิทยาคม 28 39 67 0.05
1210 42022005 ภูหลวงวิทยา 19 33 52 0.04
1211 42022006 สันติวิทยาสรรพ์ 41 33 74 0.06
1212 42022016 หนองหินวิทยาคม 26 38 64 0.05
1213 42022007 เอราวัณวิทยาคม 13 13 26 0.02
1214 42022009 ผาอินทร์แปลงวิทยา 13 20 33 0.03
1215 42022010 วังทรายขาววิทยา 11 8 19 0.01
1216 42022011 ผาสามยอดวิทยาคม 11 16 27 0.02
1217 42022012 เขาหลวงวิทยา 9 7 16 0.01
1218 42022013 เซไลวิทยาคม 6 10 16 0.01
1219 42022014 ผาน้อยวิทยาคม 9 10 19 0.01
1220 42022015 เลยสว่างวิทยาคม 7 11 18 0.01
1221 42012015 ศรีสองรักษ์วิทยา 22 42 64 0.05
1222 42012017 ภูเรือวิทยา 26 48 74 0.06
1223 42012013 วังโพนงามวิทยา 9 13 22 0.02
1224 42012014 พระแก้วอาสาวิทยา 9 10 19 0.01
1225 42012016 นาแห้ววิทยา 10 17 27 0.02
1226 11012009 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 56 107 164 0.13
1227 11012008 วัดทรงธรรม 47 76 123 0.09
1228 11012011 วิสุทธิกษัตรี 24 67 91 0.07
1229 11012013 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 32 62 94 0.07
1230 11012012 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 2 4 6 0.00
1231 11012014 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 9 11 20 0.02
1232 39012001 หนองบัวพิทยาคาร 86 137 223 0.17
1233 39012013 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 70 70 140 0.11
1234 39012002 บ้านขามพิทยาคม 12 26 38 0.03
1235 39012005 โนนสังวิทยาคาร 30 39 69 0.05
1236 39012007 กุดดู่พิทยาคม 19 24 43 0.03
1237 39012003 หนองสวรรค์วิทยาคาร 17 16 33 0.03
1238 39012004 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 9 14 23 0.02
1239 39012006 โนนเมืองวิทยาคาร 10 17 27 0.02
1240 39012008 หนองเรือพิทยาคม 10 8 18 0.01
1241 39012009 ยางหล่อวิทยาคาร 16 17 33 0.03
1242 39012011 นากอกวิทยาคาร 7 10 17 0.01
1243 39012012 กุดสะเทียนวิทยาคาร 14 15 29 0.02
1244 39022003 คำแสนวิทยาสรรค์ 49 81 130 0.10
1245 39022001 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 39 49 88 0.07
1246 39022002 นาวังศึกษาวิช 31 50 81 0.06
1247 39022006 กุดดินจี่พิทยาคม 19 29 48 0.04
1248 39022007 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 22 18 40 0.03
1249 39012010 กุงแก้ววิทยาคาร 11 8 19 0.01
1250 39022004 ดงมะไฟวิทยาคม 8 6 14 0.01
1251 39022005 นาแกวิทยา 10 12 22 0.02
1252 39022008 ภูซางใหญ่วิทยาคม 7 12 19 0.01
1253 46022012 ห้วยเม็กวิทยาคม 22 28 50 0.04
1254 46022015 หนองกุงศรีวิทยาคาร 28 43 71 0.05
1255 46022005 หัวหินวัฒนาลัย 9 12 21 0.02
1256 46022007 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม 9 9 18 0.01
1257 46022009 คำเจริญวิทยาคม 9 8 17 0.01
1258 46022018 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 8 7 15 0.01
1259 46022019 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 5 11 16 0.01
1260 46022001 ยางตลาดวิทยาคาร 32 51 83 0.06
1261 46022002 โนนสูงพิทยาคม 7 6 13 0.01
1262 46022006 เขาพระนอนวิทยาคม 7 8 15 0.01
1263 46022008 วังมนวิทยาคาร 6 12 18 0.01
1264 46022020 ฆ้องชัยวิทยาคม 5 12 17 0.01
1265 46022021 เหล่ากลางวิทยาคม 8 13 21 0.02
1266 46022022 ไตรรัตนวิทยาคม 7 12 19 0.01
1267 46032015 สมเด็จพิทยาคม 67 112 179 0.14
1268 46032016 มหาไชยพิทยาคม 7 16 23 0.02
1269 46032017 แก้วเสด็จพิทยาคม 8 6 14 0.01
1270 46032018 ประชารัฐพัฒนศึกษา 9 7 16 0.01
1271 46032019 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 12 6 18 0.01
1272 46032021 ผาเสวยรังสรรค์ 6 11 17 0.01
1273 57012001 สามัคคีวิทยาคม 56 111 169 0.13
1274 57012002 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 69 137 206 0.16
1275 57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 31 49 80 0.06
1276 57012004 ห้วยสักวิทยาคม 16 18 34 0.03
1277 57012007 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 18 18 36 0.03
1278 57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 14 26 40 0.03
1279 57012006 ดอนชัยวิทยาคม 11 16 27 0.02
1280 57012008 สามัคคีวิทยาคม 2 8 11 19 0.01
1281 57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 10 8 18 0.01
1282 57012010 เวียงชัยวิทยาคม 2 7 9 0.01
1283 57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 16 16 32 0.02
1284 57022001 พานพิทยาคม 32 68 100 0.08
1285 57022007 แม่สรวยวิทยาคม 16 25 41 0.03
1286 57022008 วาวีวิทยาคม 13 24 37 0.03
1287 57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 25 34 59 0.05
1288 57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม 24 28 52 0.04
1289 57022011 แม่ลาววิทยาคม 9 24 33 0.03
1290 57022002 พานพิเศษพิทยา 12 23 35 0.03
1291 57022003 นครวิทยาคม 12 11 23 0.02
1292 57022004 แม่อ้อวิทยาคม 10 7 17 0.01
1293 57022005 ดอยงามวิทยาคม 7 7 14 0.01
1294 57022006 ป่าแดดวิทยาคม 8 20 28 0.02
1295 57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 64 85 149 0.11
1296 57032003 แม่จันวิทยาคม 56 93 149 0.11
1297 57032004 เชียงแสนวิทยาคม 36 40 76 0.06
1298 57032008 สันติคีรีวิทยาคม 23 31 54 0.04
1299 57032001 จันจว้าวิทยาคม 12 10 22 0.02
1300 57032005 บ้านแซววิทยาคม 13 12 25 0.02
1301 57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 3 12 15 0.01
1302 57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 12 16 28 0.02
1303 57042004 เทิงวิทยาคม 31 80 111 0.08
1304 57042001 เชียงของวิทยาคม 25 39 64 0.05
1305 57042005 ปล้องวิทยาคม 15 17 32 0.02
1306 57042006 พญาเม็งราย 16 22 38 0.03
1307 57042009 เวียงแก่นวิทยาคม 18 33 51 0.04
1308 57042002 บุญเรืองวิทยาคม 12 9 21 0.02
1309 57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 16 22 38 0.03
1310 57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 6 13 19 0.01
1311 57042008 ไม้ยาวิทยาคม 8 19 27 0.02
1312 57042010 ขุนตาลวิทยาคม 16 14 30 0.02
1313 57042011 ยางฮอมวิทยาคม 10 3 13 0.01
1314 56012001 พะเยาพิทยาคม 69 152 221 0.17
1315 56012002 ฟากกว๊านวิทยาคม 30 24 54 0.04
1316 56012004 ดอกคำใต้วิทยาคม 24 43 67 0.05
1317 56012007 แม่ใจวิทยาคม 26 48 74 0.06
1318 56012003 พะเยาประสาธน์วิทย์ 7 11 18 0.01
1319 56012005 ถ้ำปินวิทยาคม 21 19 40 0.03
1320 56012006 งำเมืองวิทยาคม 16 15 31 0.02
1321 56012008 ดงเจนวิทยาคม 212 258 481 0.37
1322 56012009 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 27 38 65 0.05
1323 11022001 บางบ่อวิทยาคม 43 108 151 0.12
1324 11022004 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 38 94 132 0.10
1325 11022005 บางพลีราษฏร์บำรุง 53 101 154 0.12
1326 11022006 พูลเจริญวิทยาคม 46 85 131 0.10
1327 11022007 ราชวินิตบางแก้ว 33 67 100 0.08
1328 11020060 ราชวินิตสุวรรณภูมิ 12 25 37 0.03
1329 11022002 เปร็งวิสุทธาธิบดี 4 17 21 0.02
1330 56022004 เชียงคำวิทยาคม 61 128 189 0.14
1331 56022001 จุนวิทยาคม 27 50 77 0.06
1332 56022005 ฝายกวางวิทยาคม 17 29 46 0.04
1333 56022006 เชียงม่วนวิทยาคม 17 23 40 0.03
1334 56022007 ปงรัชดาภิเษก 19 30 49 0.04
1335