โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

ข้อมูลครูและบุคลากร : ปีการศึกษา 2562

จำนวน 125,444
# รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ Action
1 10012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย 49 68 117 0.09
2 10012008 โยธินบูรณะ 36 77 113 0.09
3 10012017 เตรียมอุดมศึกษา 128 147 276 0.22
4 10012019 เทพศิรินทร์ 50 69 119 0.09
5 10012026 สามเสนวิทยาลัย 34 76 110 0.09
6 10012030 วัดสุทธิวราราม 57 107 164 0.13
7 10012038 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 28 68 96 0.08
8 10012039 ศรีอยุธยา 43 117 160 0.13
9 10012043 สิริรัตนาธร 27 64 91 0.07
10 10022002 บางกะปิ 28 76 104 0.08
11 10022009 พรตพิทยพยัต 71 113 184 0.15
12 10022010 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 36 78 114 0.09
13 10022013 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 40 85 125 0.10
14 10022015 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 54 133 187 0.15
15 10022018 สารวิทยา 33 92 125 0.10
16 10022020 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 0.00
17 10022031 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 51 85 136 0.11
18 10032009 โพธิสารพิทยากร 23 73 96 0.08
19 10032028 บางปะกอกวิทยาคม 36 72 108 0.09
20 10032035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 34 71 105 0.08
21 10032038 ศึกษานารีวิทยา 46 86 132 0.11
22 10032041 วัดราชโอรส 32 58 90 0.07
23 10032043 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 53 94 147 0.12
24 12012001 วัดเขมาภิรตาราม 43 79 122 0.10
25 12012003 สตรีนนทบุรี 14 83 97 0.08
26 12012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ 37 72 109 0.09
27 12012010 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 22 82 104 0.08
28 12022004 ปากเกร็ด 34 78 112 0.09
29 12022006 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 45 115 160 0.13
30 12022009 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 33 85 118 0.09
31 14012002 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 53 129 182 0.15
32 15012004 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 34 93 127 0.10
33 19012009 เสาไห้ 22 67 89 0.07
34 20022003 พนัสพิทยาคาร 46 137 183 0.15
35 20032008 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 25 81 106 0.08
36 21012006 มาบตาพุดพันพิทยาคาร 49 117 166 0.13
37 30072004 พิมายวิทยา 55 111 166 0.13
38 31042005 พุทไธสง 46 64 110 0.09
39 34042004 ลือคำหาญวารินชำราบ 48 104 152 0.12
40 53012004 อุตรดิตถ์ดรุณี 36 119 155 0.12
41 63012001 ตากพิทยาคม 35 103 138 0.11
42 63022004 สรรพวิทยาคม 62 106 168 0.13
43 64012001 สุโขทัยวิทยาคม 60 112 172 0.14
44 67012002 วิทยานุกูลนารี 28 98 126 0.10
45 72022010 อู่ทอง 54 113 167 0.13
46 73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสน 33 83 116 0.09
47 74012001 สมุทรสาครวิทยาลัย 57 98 155 0.12
48 74012002 สมุทรสาครบูรณะ 34 77 111 0.09
49 90012001 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ 48 129 177 0.14
50 90022003 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 51 123 174 0.14
51 92012001 วิเชียรมาตุ 63 106 169 0.13
52 10012003 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 27 82 109 0.09
53 10012010 วัดราชบพิธ 30 45 75 0.06
54 10012012 เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 25 56 81 0.06
55 10012013 ราชวินิต มัธยม 24 50 74 0.06
56 10012023 นนทรีวิทยา 30 57 87 0.07
57 10012032 สตรีศรีสุริโยทัย 20 43 63 0.05
58 10012036 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 19 48 67 0.05
59 10012040 สันติราษฏร์วิทยาลัย 26 51 77 0.06
60 10022001 รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 28 65 93 0.07
61 10022003 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 31 84 115 0.09
62 10022008 มัธยมวัดบึงทองหลาง 34 69 103 0.08
63 10022011 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 39 68 107 0.09
64 10032004 วัดอินทาราม 25 47 72 0.06
65 10032013 ชิโนรสวิทยาลัย 35 70 105 0.08
66 10032014 สตรีวัดระฆัง 20 51 71 0.06
67 10032015 สุวรรณารามวิทยาคม 24 47 71 0.06
68 10032022 วัดนวลนรดิศ 22 71 93 0.07
69 10032024 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 16 61 77 0.06
70 10032026 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 28 58 86 0.07
71 10032033 ราชวินิตบางแคปานขำ 17 41 58 0.05
72 10032036 วัดพุทธบูชา 13 46 59 0.05
73 10032042 บางมดวิทยา 15 53 68 0.05
74 12012002 ศรีบุณยานนท์ 20 54 74 0.06
75 12012005 เบญจมราชานุสรณ์ 32 61 93 0.07
76 12012008 รัตนาธิเบศร์ 17 44 61 0.05
77 12022003 ไทรน้อย 17 43 60 0.05
78 12022011 บางบัวทอง 22 71 93 0.07
79 13012005 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 16 31 47 0.04
80 13012009 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา 41 68 109 0.09
81 13022002 สายปัญญารังสิต 23 49 72 0.06
82 14022003 บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) 27 46 73 0.06
83 16012012 บ้านหมี่วิทยา 24 43 67 0.05
84 19012011 เทพศิรินทร์ พุแค 19 46 65 0.05
85 19022002 หนองแค(สรกิจพิทยา) 21 56 77 0.06
86 19022003 ประเทียบวิทยาทาน 32 58 90 0.07
87 19022008 มวกเหล็กวิทยา 23 59 82 0.07
88 30032009 เสิงสาง 34 62 97 0.08
89 31012003 บัวหลวงวิทยาคม 27 35 62 0.05
90 34052011 บุณฑริกวิทยาคาร 37 71 108 0.09
91 35012002 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 31 52 83 0.07
92 37012003 ปทุมราชวงศา 37 63 100 0.08
93 41012003 ประจักษ์ศิลปาคาร 33 101 134 0.11
94 48012001 ปิยะมหาราชาลัย 29 56 85 0.07
95 48012014 ธาตุพนม 48 69 117 0.09
96 48012020 เรณูนครวิทยานุกูล 31 65 96 0.08
97 48012026 นาแกสามัคคีวิทยา 32 51 83 0.07
98 51022006 เวียงเจดีย์วิทยา 26 56 82 0.07
99 58022001 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 33 53 86 0.07
100 64012011 อุดมดรุณี 45 97 142 0.11
101 64022003 สวรรค์อนันต์วิทยา 36 77 113 0.09
102 64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 33 55 88 0.07
103 72022009 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 23 47 70 0.06
104 73012009 กำแพงแสนวิทยา 27 69 96 0.08
105 74012006 กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) 27 78 105 0.08
106 75012002 ถาวรานุกูล 32 75 107 0.09
107 77012006 บางสะพานวิทยา 28 66 94 0.07
108 81012003 คลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ 36 89 125 0.10
109 81012017 เหนือคลองประชาบำรุง 41 85 126 0.10
110 84032006 พระแสงวิทยา 0.00
111 92022004 ห้วยยอด 43 102 145 0.12
112 94012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 62 55 117 0.09
113 95012001 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 35 78 113 0.09
114 96012001 นราธิวาส 48 61 109 0.09
115 96022005 สุไหงโกลก 26 55 81 0.06
116 10012005 วัดราชาธิวาส 16 37 53 0.04
117 10012020 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 25 51 76 0.06
118 10012025 ไตรมิตรวิทยาลัย 30 42 72 0.06
119 10022012 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 14 40 54 0.04
120 10022016 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 18 52 70 0.06
121 10032003 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 0.00
122 10032006 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 11 28 39 0.03
123 10032008 ฤทธิณรงค์รอน 11 19 30 0.02
124 10032010 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 13 23 36 0.03
125 10032012 มหรรณพาราม 11 34 45 0.04
126 10032016 มัธยมวัดดุสิตาราม 19 44 63 0.05
127 10032017 มัธยมวัดนายโรง 12 22 34 0.03
128 10032039 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 16 26 42 0.03
129 12012006 นนทบุรีพิทยาคม 7 26 33 0.03
130 12012009 บดินทรเดชา (สิงห์ สิหเสนี) นนทบุรี 11 27 38 0.03
131 12022007 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 12 33 45 0.04
132 12022008 โพธินิมิตวิทยาคม 14 36 50 0.04
133 12022010 ราชวินิต นนทบุรี 14 27 41 0.03
134 14012011 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 18 18 36 0.03
135 14012013 อุทัย 11 23 34 0.03
136 15012003 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) 25 41 66 0.05
137 15012012 โพธิ์ทอง(จินดามณี) 9 33 42 0.03
138 15012014 สามโก้วิทยาคม 9 22 31 0.02
139 16012003 โคกกะเทียมวิทยาลัย 8 26 34 0.03
140 16012004 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 16 32 48 0.04
141 16022011 ลำสนธิวิทยา 17 20 37 0.03
142 16022012 หนองม่วงวิทยา 17 36 53 0.04
143 19012001 สุธีวิทยา 9 39 48 0.04
144 20012013 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 13 23 36 0.03
145 20022004 ทุ่งเหียงพิทยาคม 10 18 28 0.02
146 20032007 สุรศักดิ์วิทยาคม 22 46 68 0.05
147 21012005 เพรักษมาตาวิทยา 1 1 0.00
148 25012018 ชิตใจชื่น 8 22 30 0.02
149 25012021 ประจันตราษฏร์บำรุง 23 48 71 0.06
150 25012024 ศรีมหาโพธิ 21 35 56 0.04
151 26012003 นวมราชานุสรณ์ 6 24 30 0.02
152 30042009 หนองน้ำใสพิทยาคม 10 25 35 0.03
153 31012002 ภัทรบพิตร 27 44 71 0.06
154 31012004 พระครูพิทยาคม 18 29 47 0.04
155 31012010 ธารทองพิทยาคม 16 38 54 0.04
156 31012017 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 17 37 54 0.04
157 31022007 ไพศาลพิทยาคม 23 26 49 0.04
158 31022012 พลับพลาชัยพิทยาคม 17 25 42 0.03
159 31022013 ห้วยราชพิทยาคม 20 35 55 0.04
160 31032016 ไทยเจริญวิทยา 13 13 26 0.02
161 31032018 หนองหงส์พิทยาคม 17 20 37 0.03
162 31032020 โนนสุวรรณพิทยาคม 13 24 37 0.03
163 31042001 คูเมืองวิทยาคม 22 26 48 0.04
164 31042007 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 40 72 112 0.09
165 31042015 แคนดงพิทยาคม 24 19 43 0.03
166 33042008 บึงมะลูวิทยา 18 40 58 0.05
167 34012023 ดอนมดแดงวิทยาคม 11 23 34 0.03
168 34032004 โขงเจียมวิทยาคม 22 33 55 0.04
169 34032006 เอือดใหญ่พิทยา 17 16 33 0.03
170 34042008 วิจิตราพิทยา 8 28 36 0.03
171 34052002 นาจะหลวย 37 44 81 0.06
172 34052007 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา 11 29 40 0.03
173 34052009 น้ำยืนวิทยา 35 60 95 0.08
174 37012002 ชานุมานวิทยาคม 37 44 81 0.06
175 37012013 อำนาจเจริญ 2 16 29 45 0.04
176 37012017 เสนางคนิคม 14 30 44 0.04
177 37012022 ลืออำนาจวิทยาคม 12 27 39 0.03
178 41022002 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 18 34 52 0.04
179 47022018 หนองหลวงศึกษา 18 21 39 0.03
180 48012005 บ้านผึ้งวิทยาคม 15 22 37 0.03
181 48012015 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 20 22 42 0.03
182 48022001 อุเทนพัฒนา 31 39 70 0.06
183 48022007 บ้านแพงพิทยาคม 27 37 64 0.05
184 48022019 โพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา 18 33 51 0.04
185 48022021 นาทมวิทยา 8 15 23 0.02
186 49012009 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 23 41 64 0.05
187 49012020 ดงหลวงวิทยา 18 20 38 0.03
188 49012022 คำชะอีวิทยาคาร 18 33 51 0.04
189 49012028 หนองสูงสามัคคีวิทยา 24 28 52 0.04
190 50022008 พร้าววิทยาคม 41 57 98 0.08
191 50042006 สองแคววิทยาคม 16 21 37 0.03
192 51022003 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 0.00
193 53022002 ท่าปลาประชาอุทิศ 14 22 36 0.03
194 63012002 ผดุงปัญญา 14 51 65 0.05
195 63012008 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 19 30 49 0.04
196 63012010 สามเงาวิทยาคม 14 23 37 0.03
197 63022001 แม่ระมาดวิทยาคม 16 18 34 0.03
198 63022002 แม่จะเราวิทยาคม 9 16 25 0.02
199 63022003 ท่าสองยางวิทยาคม 13 21 34 0.03
200 63022007 แม่กุวิทยาคม 10 18 28 0.02
201 63022008 พบพระวิทยาคม 18 33 51 0.04
202 63022009 อุ้มผางวิทยาคม 35 49 84 0.07
203 64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยา 22 34 56 0.04
204 64012003 คีรีมาศพิทยาคม 17 41 58 0.05
205 64012004 กงไกรลาศวิทยา 21 46 67 0.05
206 64022001 เมืองเชลียง 29 43 72 0.06
207 64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 24 62 86 0.07
208 64022005 บ้านไร่พิทยาคม 17 28 45 0.04
209 64022013 ศรีนคร 18 34 52 0.04
210 67022011 แคมป์สนวิทยาคม 10 20 30 0.02
211 70012005 ด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ 11 23 34 0.03
212 70022003 ประสาทรัฐประชากิจ 20 32 52 0.04
213 71032004 อุดมสิทธิศึกษา 21 43 64 0.05
214 72032010 ด่านช้างวิทยา 8 28 36 0.03
215 73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 38 74 112 0.09
216 74012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพร 16 28 44 0.04
217 74012004 พันท้ายนรสิงห์วิทยา 16 15 31 0.02
218 74012005 สมุทรสาครวุฒิชัย 12 36 48 0.04
219 74012009 วัดธรรมจริยาภิรมย์ 10 26 36 0.03
220 77022003 เมืองปราณบุรี 8 15 23 0.02
221 81012015 ปลายพระยาวิทยาคม 24 50 74 0.06
222 84012006 มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 14 44 58 0.05
223 86012006 ท่าแซะรัชดาภิเษก 16 39 55 0.04
224 86022004 เมืองหลังสวน 16 27 43 0.03
225 86022005 ละแมวิทยา 22 42 64 0.05
226 86022006 พะโต๊ะวิทยา 9 13 22 0.02
227 86022012 ทุ่งตะโกวิทยา 11 33 44 0.04
228 93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ 12 38 50 0.04
229 95012005 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 46 51 97 0.08
230 95022001 เบตง 28 46 74 0.06
231 96012005 ร่มเกล้า 18 21 39 0.03
232 96012006 ตันหยงมัส 8 17 25 0.02
233 96022007 มัธยมสุไหงปาดี 39 50 89 0.07
234 96022008 สวนพระยาวิทยา 29 37 66 0.05
235 10012002 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 7 6 13 0.01
236 10012006 พุทธจักรวิทยา 7 18 25 0.02
237 10012018 วัดสระเกศ 6 10 16 0.01
238 10012034 ศีลาจารพิพัฒน์ 5 33 38 0.03
239 10012035 โยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) 15 33 48 0.04
240 10012041 มักกะสันพิทยา 7 14 21 0.02
241 10032005 วัดประดู่ในทรงธรรม 9 13 22 0.02
242 10032007 มัธยมวัดดาวคนอง 2 16 18 0.01
243 10032018 สวนอนันต์ 2 9 11 0.01
244 10032019 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 6 14 20 0.02
245 10032023 วัดรางบัว 2 14 16 0.01
246 10032025 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 14 17 31 0.02
247 10032029 แจงร้อนวิทยา 15 15 30 0.02
248 10032030 วัดบวรมงคล 9 18 27 0.02
249 10032031 วิมุตยารามพิทยากร 13 15 28 0.02
250 12022005 ราษฏร์นิยม 7 16 23 0.02
251 14012014 หนองน้ำส้มวิทยาคม 1 10 11 0.01
252 14012016 มหาราช(ประชานิมิต) 2 10 12 0.01
253 14022002 บางบาล 5 14 19 0.02
254 14022012 ลาดงาประชาบำรุง 7 4 11 0.01
255 15012005 ราชสถิตย์วิทยา 8 11 19 0.02
256 15012006 บางเสด็จวิทยาคม 7 15 22 0.02
257 15012007 โพธิ์ทองพิทยาคม 5 11 16 0.01
258 15012008 วิเศษชัยชาญวิทยาคม 6 3 9 0.01
259 16012008 โคกตูมวิทยา 4 14 18 0.01
260 16012011 บ้านเบิกวิทยาคม 5 8 13 0.01
261 16022005 ขุนรามวิทยา 8 9 17 0.01
262 16022008 สระโบสถ์วิทยาคาร 17 17 34 0.03
263 16022010 ยางรากวิทยา 4 7 11 0.01
264 17012004 ค่ายบางระจันวิทยาคม 3 15 18 0.01
265 17012005 พรหมบุรีรัชดาภิเษก 5 11 16 0.01
266 19012006 พระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา) 8 12 20 0.02
267 19012010 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 8 20 28 0.02
268 19022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 6 16 22 0.02
269 19022006 บ้านท่ามะปรางวิทยา 11 18 29 0.02
270 19022009 ซับน้อยเหนือวิทยาคม 14 13 27 0.02
271 20022006 อุทกวิทยาคม 3 10 13 0.01
272 20022009 เกาะจันทร์พิทยาคาร 9 16 25 0.02
273 25012005 ไทยรัฐวิทยา 7 7 21 28 0.02
274 25012023 วัดพรหมประสิทธิ์ 7 7 14 0.01
275 26012009 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 7 11 18 0.01
276 30012005 โคราชพิทยาคม 13 28 41 0.03
277 30052002 หนองกราดวัฒนา 9 18 27 0.02
278 30052016 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 6 13 19 0.02
279 30062003 เทพาลัย 9 10 19 0.02
280 31012008 หนองตาดพิทยาคม 5 7 12 0.01
281 31012012 ตลาดโพธิ์พิทยาคม 7 16 23 0.02
282 31012014 เมืองแฝกพิทยาคม 8 5 13 0.01
283 31012015 ทะเมนชัยพิทยาคม 4 10 14 0.01
284 31012016 ชำนิพิทยาคม 10 11 21 0.02
285 31022003 ชุมแสงพิทยาคม 7 11 18 0.01
286 31022009 แสลงโทนพิทยาคม 8 17 25 0.02
287 31032007 ถนนหักพิทยาคม 11 19 30 0.02
288 31032012 ร่วมจิตต์วิทยา 9 7 16 0.01
289 31032013 ละหานทรายวิทยา 9 7 16 0.01
290 31032014 ตาจงพิทยาสรรค์ 7 6 13 0.01
291 31032017 ปะคำพิทยาคม 6 7 13 0.01
292 31032019 ห้วยหินพิทยาคม 11 12 23 0.02
293 31042003 มัธยมพรสำราญ 7 6 13 0.01
294 33012027 บัวเจริญวิทยา 4 7 11 0.01
295 33012032 โนนเพ็กวิทยาคม 4 13 17 0.01
296 33022009 ทุ่งสิมวิทยาคม 9 15 24 0.02
297 33022011 จตุรภูมิพิทยาคาร 10 14 24 0.02
298 33032006 ลมศักดิ์วิทยาคม 10 10 20 0.02
299 33032008 โนนกระสังวิทยาคม 5 6 11 0.01
300 33032014 สวายพิทยาคม 6 10 16 0.01
301 34012004 สหธาตุศึกษา 7 11 18 0.01
302 34012006 ชีทวนวิทยาสามัคคี 7 7 14 0.01
303 34012011 เสียมทองพิทยาคม 7 8 15 0.01
304 34012012 หนองขอนวิทยา 8 4 12 0.01
305 34012020 ศรีน้ำคำศึกษา 7 7 14 0.01
306 34012021 ไผ่ใหญ่ศึกษา 9 12 21 0.02
307 34012022 ดงยางวิทยาคม 7 8 15 0.01
308 34022004 โนนสวางประชาสรรค์ 8 10 18 0.01
309 34022007 ขุมคำวิทยาคาร 9 13 22 0.02
310 34022008 เกษมสีมาวิทยาคาร 10 11 21 0.02
311 34022014 พะลานวิทยาคม 10 6 16 0.01
312 34032010 ตาลสุมพัฒนา 10 21 31 0.02
313 34052010 โดมประดิษฐ์วิทยา 14 19 33 0.03
314 35012013 ตระกูลประเทืองวิทยาคม 7 21 28 0.02
315 35022009 บุ่งค้าวิทยาคม 9 19 28 0.02
316 35022010 โพนงามพิทยาคาร 6 11 17 0.01
317 35022013 เมืองกลางประชานุกูล 6 10 16 0.01
318 36032009 เริงรมย์วิทยาคม 7 12 19 0.02
319 37012007 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 16 15 31 0.02
320 37012008 น้ำปลีกศึกษา 15 19 34 0.03
321 37012009 นาวังวิทยา 13 18 31 0.02
322 37012020 ศรีเจริญศึกษา 7 11 18 0.01
323 40022006 กู่ทองพิทยาลัย 8 10 18 0.01
324 40022010 มัธยมโพนเพ็ก 6 8 14 0.01
325 40022015 ประชารัฐพัฒนาการ 7 8 15 0.01
326 40032005 โนนข่าวิทยา 6 12 18 0.01
327 40032017 สันติพัฒนกิจวิทยา 8 7 15 0.01
328 40052008 ชุมแพพิทยาคม 11 12 23 0.02
329 41012011 ธาตุโพนทองวิทยาคม 6 8 14 0.01
330 41032005 โพนสูงพัฒนศึกษา 4 10 14 0.01
331 41032011 ทรัพย์อุดมวิทยา 7 9 16 0.01
332 42022011 ผาสามยอดวิทยาคม 13 13 26 0.02
333 43012004 เวียงคำวิทยาคาร 4 18 22 0.02
334 43012016 วรลาโภนุสรณ์ 4 16 20 0.02
335 43032006 หนองหัวช้างวิทยา 16 16 32 0.03
336 43032015 ท่าดอกคำวิทยาคม 2 2 0.00
337 47012012 ด่านม่วงคำพิทยาคม 9 14 23 0.02
338 47032004 ศึกษาประชาสามัคคี 5 12 17 0.01
339 48012002 คำเตยอุปถัมภ์ 11 16 27 0.02
340 48012007 วังกระแสวิทยาคม 14 8 22 0.02
341 48012009 กุตาไก้วิทยาคม 18 16 34 0.03
342 48012016 โพนแพงพิทยาคม 4 13 17 0.01
343 48012019 นาถ่อนพัฒนา 13 15 28 0.02
344 48012028 หนองโพธิ์พิทยาคม 7 5 12 0.01
345 48022002 ไชยบุรีวิทยาคม 6 11 17 0.01
346 48022004 รามราชพิทยาคม 5 5 10 0.01
347 48022005 ท่าจำปาวิทยา 8 3 11 0.01
348 48022006 เชียงยืนวิทยา 7 8 15 0.01
349 48022008 ภูลังกาพิทยาคม 8 2 10 0.01
350 48022010 สามผงวิทยาคม 10 11 21 0.02
351 48022011 สนธิราษฏร์วิทยา 10 18 28 0.02
352 48022012 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 5 8 13 0.01
353 48022013 นาเดื่อพิทยาคม 3 7 10 0.01
354 48022016 นางัวราษฎร์รังสรรค์ 6 7 13 0.01
355 48022020 ค้อวิทยาคม 14 10 24 0.02
356 48022022 หนองซนพิทยาคม 5 9 14 0.01
357 48022023 หนองแวงวิทยานุกูล 5 7 12 0.01
358 49012002 นาโสกวิทยาคาร 7 8 15 0.01
359 49012005 คำป่าหลายสรรพวิทย์ 7 14 21 0.02
360 49012006 ดงเย็นวิทยาคม 10 11 21 0.02
361 49012007 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 6 10 16 0.01
362 49012010 ดงมอนวิทยาคม 13 7 20 0.02
363 49012016 โชคชัยวิทยา 5 12 17 0.01
364 49012018 โพธิ์ไทรวิทยา 8 11 19 0.02
365 49012019 ผาเทิบวิทยา 11 18 29 0.02
366 49012021 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 8 2 10 0.01
367 49012023 คำบกวิทยาคาร 8 6 14 0.01
368 49012024 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 15 7 22 0.02
369 49012025 คำชะอีพิทยาคม 6 12 18 0.01
370 49012026 เหล่าประชาอุทิศ 8 4 12 0.01
371 49012027 หว้านใหญ่วิทยา 9 18 27 0.02
372 49012030 หนองแวงวิทยาคม 4 10 14 0.01
373 50042007 สันติสุข 12 18 30 0.02
374 50052008 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 9 12 21 0.02
375 51012004 แม่ทาวิทยาคม 15 22 37 0.03
376 51012006 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 2 1 3 0.00
377 51012008 ทาขุมเงินวิทยาคาร 13 11 24 0.02
378 51012010 น้ำดิบวิทยาคม 11 12 23 0.02
379 51022002 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 1 1 0.00
380 52022003 เกาะคาวิทยาคม 3 1 4 0.00
381 53012006 ดาราพิทยาคม 3 12 15 0.01
382 60032004 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 8 18 26 0.02
383 60032005 หนองโพพิทยา 8 8 16 0.01
384 62012008 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 11 14 25 0.02
385 63012003 วังหินกิตติวิทยาคม 4 8 12 0.01
386 63012004 ถนอมราษฏร์บำรุง 5 7 12 0.01
387 63012005 วังประจบวิทยาคม 7 14 21 0.02
388 63012009 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 9 13 22 0.02
389 63012011 ยกกระบัตรวิทยาคม 7 11 18 0.01
390 63012012 นาโบสถ์พิทยาคม 9 23 32 0.03
391 63012013 วังเจ้าวิทยาคม 11 5 16 0.01
392 63022005 แม่ปะวิทยาคม 10 15 25 0.02
393 63022006 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม 7 8 15 0.01
394 64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 6 10 16 0.01
395 64012006 หนองตูมวิทยา 3 17 20 0.02
396 64012007 บ้านสวนวิทยาคม 7 7 14 0.01
397 64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 11 19 30 0.02
398 64012009 ยางซ้ายพิทยาคม 2 5 7 0.01
399 64012010 ลิไทพิทยาคม 9 14 23 0.02
400 64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 6 13 19 0.02
401 64022004 หนองปลาหมอวิทยาคม 7 6 13 0.01
402 64022006 วังทองวิทยา 5 9 14 0.01
403 64022007 หนองกลับวิทยาคม 8 8 16 0.01
404 64022008 บ้านแก่งวิทยา 15 9 24 0.02
405 64022009 เมืองด้งวิทยา 8 12 20 0.02
406 64022010 ขุนไกรพิทยาคม 9 9 18 0.01
407 64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 5 5 10 0.01
408 64022012 ท่าชัยวิทยา 8 10 18 0.01
409 64022015 ชัยมงคลพิทยา 8 16 24 0.02
410 65022001 เนินกุ่มวิทยา 6 10 16 0.01
411 65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 9 9 18 0.01
412 66012008 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 5 10 15 0.01
413 66022015 ดงเจริญพิทยาคม 8 10 18 0.01
414 67032008 เมืองศรีเทพ 8 16 24 0.02
415 71022006 พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลื้มสุคนธ) 6 11 17 0.01
416 71022007 นิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์ 5 23 28 0.02
417 72012005 สรวงสุทธาวิทยา 7 8 15 0.01
418 72032003 ทุ่งแฝกพิทยาคม 4 17 21 0.02
419 73012013 บ้านหลวงวิทยา 6 14 20 0.02
420 73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 4 8 12 0.01
421 73022009 บางหลวงวิทยา 6 15 21 0.02
422 75012004 เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1 11 12 0.01
423 75012005 สกลวิสุทธิ 6 5 11 0.01
424 75012008 เทพสุวรรณชาญวิทยา 5 7 12 0.01
425 76022007 หนองชุมแสงวิทยา 11 25 36 0.03
426 77012003 หว้ากอวิทยาลัย 4 10 14 0.01
427 77012005 ห้วยยางวิทยา 7 14 21 0.02
428 77012007 ธงชัยวิทยา 7 21 28 0.02
429 77012008 ชัยเกษมวิทยา 8 20 28 0.02
430 77022004 ปากน้ำปราณวิทยา 7 14 21 0.02
431 77022009 หนองพลับวิทยา 5 18 23 0.02
432 84022005 คีรีรัฐวิทยาคม 7 22 29 0.02
433 84022008 เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก 8 6 14 0.01
434 84022018 มัธยมวิภาวดี 9 15 24 0.02
435 84032001 บ้านเสด็จพิทยาคม 3 10 13 0.01
436 84032011 ควนสุบรรณวิทยา 6 9 15 0.01
437 86012004 ทุ่งคาพิทยาคาร 5 9 14 0.01
438 86022003 ชลธารวิทยา 2 4 6 0.00
439 86022011 ครนพิทยาคม 6 12 18 0.01
440 90032009 ปาดังติณสูลานนท์ 6 12 18 0.01
441 93012004 ประภัสสรรังสิต 8 4 12 0.01
442 93012014 พนางตุง 8 12 20 0.02
443 94022005 ศิริราษฏร์สามัคคี 7 15 22 0.02
444 94022008 สะนอพิทยาคม 16 17 33 0.03
445 95022005 ยะหาศิรยานุกูล 14 17 31 0.02
446 95022006 กาบังพิทยาคม 12 18 30 0.02
447 96012009 ศรีวารินทร์ 4 12 16 0.01
448 96022006 ธัญธารวิทยา 4 9 13 0.01
449 96022010 บูกิตประชาอุปถัมภ์ 16 16 32 0.03
450 44012001 สารคามพิทยาคม 49 110 159 0.13
451 44012003 มหาวิชานุกูล 4 9 13 0.01
452 44012005 มหาชัยพิทยาคาร 11 17 28 0.02
453 44012025 กุดรังประชาสรรค์ 7 7 14 0.01
454 44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 12 17 29 0.02
455 32022012 รัตนบุรี 36 72 108 0.09
456 32022014 เบิดพิทยาสรรค์ 15 23 38 0.03
457 32022020 สนมวิทยาคาร 22 41 63 0.05
458 32022021 นารายณ์คำผงวิทยา 19 17 36 0.03
459 32022013 ดอนแรดวิทยา 11 5 16 0.01
460 32022015 โรงเรียนธาตุศรีนคร 12 13 25 0.02
461 32022016 แกศึกษาพัฒนา 8 13 21 0.02
462 32022017 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 6 7 13 0.01
463 32022018 หนองอียอวิทยา 5 9 14 0.01
464 32022019 หนองขุนศรีวิทยา 9 11 20 0.02
465 32022022 โนนเทพ 7 11 18 0.01
466 32022023 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 7 12 19 0.02
467 32032001 ประสาทวิทยาคาร 67 110 177 0.14
468 32032003 ตานีวิทยา 14 24 38 0.03
469 32032008 กาบเชิงวิทยา 16 32 48 0.04
470 32032009 แนงมุดวิทยา 13 22 35 0.03
471 32032010 โคกตะเคียนวิทยา 17 16 33 0.03
472 32032021 พนมดงรักวิทยา 31 29 60 0.05
473 32032002 โคกยางวิทยา 14 9 23 0.02
474 32032004 ไทรแก้ววิทยา 10 15 25 0.02
475 32032005 ทุ่งมนวิทยาคาร 5 22 27 0.02
476 32032006 เชื้อเพลิงวิทยา 6 19 25 0.02
477 32032007 ตาเบาวิทยา 11 7 18 0.01
478 32032011 ปราสาทเบงวิทยา 9 15 24 0.02
479 32032012 สังขะ 34 61 95 0.08
480 32032019 บัวเชดวิทยา 61 54 115 0.09
481 32032013 กระเทียมวิทยา 23 31 54 0.04
482 32032015 ขนาดมอญพิทยาคม 21 30 51 0.04
483 32032014 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 6 16 22 0.02
484 32032016 มัธยมทับทิมสยาม 04 17 11 28 0.02
485 32032017 พระแก้ววิทยา 11 12 23 0.02
486 32032018 เทพอุดมวิทยา 14 10 24 0.02
487 32032020 มัธยมศรีสำเภาลูน 10 11 21 0.02
488 32032022 ศรีณรงค์พิทยาลัย 12 18 30 0.02
489 43012001 ปทุมเทพวิทยาคาร 66 116 182 0.15
490 43012019 น้ำสวยวิทยา 17 23 40 0.03
491 43012002 หินโงมพิทยาคม 10 9 19 0.02
492 43012007 ค่ายบกหวานวิทยา 9 5 14 0.01
493 43012005 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 25 50 75 0.06
494 43012003 กวนวันวิทยา 4 8 12 0.01
495 43012006 พระธาตุบังพวนวิทยา 16 4 20 0.02
496 43012020 ฝางพิทยาคม 7 14 21 0.02
497 43012017 สังคมวิทยา 19 28 47 0.04
498 43012021 โพธิ์ตากพิทยาคม 14 28 42 0.03
499 43012014 พานพร้าว 11 19 30 0.02
500 43012015 พระพุทธบาทวิทยาคม 7 5 12 0.01
501 43012018 วังม่วงพิทยาคม 3 8 11 0.01
502 43012008 ท่าบ่อ 46 69 115 0.09
503 43012009 โคกคอนวิทยาคม 5 8 13 0.01
504 43012010 ถ่อนวิทยา 9 14 23 0.02
505 43012011 ท่าบ่อพิทยาคม 8 8 16 0.01
506 43012012 หนองนางพิทยาคม 5 11 16 0.01
507 43012013 เดื่อวิทยาคาร 12 8 20 0.02
508 43022001 ชุมพลโพนพิสัย 51 101 152 0.12
509 43022003 ปากสวยพิทยาคม 14 25 39 0.03
510 43022006 กุดบงพิทยาคาร 1 1 2 0.00
511 43022004 นาหนังพัฒนศึกษา 14 16 30 0.02
512 43022005 ร่มธรรมานุสรณ์ 8 13 21 0.02
513 43032001 บึงกาฬ 53 98 151 0.12
514 43032018 บุ่งคล้านคร 25 20 45 0.04
515 43032002 หนองเข็งวิทยาคม 6 10 16 0.01
516 43032003 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1 1 0.00
517 43032004 นาสวรรค์พิทยาคม 15 21 36 0.03
518 43032008 เซกา 3 2 5 0.00
519 43032014 บึงโขงหลงวิทยาคม 29 36 65 0.05
520 43032009 หนองหิ้งพิทยา 11 21 32 0.03
521 43032010 โสกก่ามวิทยา 12 9 21 0.02
522 43032011 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 17 15 32 0.03
523 43032013 เจ็ดสีวิทยาคาร 12 19 31 0.02
524 43032005 พรเจริญวิทยา 39 57 96 0.08
525 43032016 ศรีวิไลวิทยา 48 59 107 0.09
526 43032007 ศรีสำราญวิทยาคม 9 9 18 0.01
527 43032012 ประชานิมิตพิทยานุกูล 9 8 17 0.01
528 43032017 ภูทอกวิทยา 13 12 25 0.02
529 43022008 โซ่พิสัยพิทยาคม 37 58 95 0.08
530 43022012 ปากคาดพิทยาคม 1 1 2 0.00
531 43022009 ศรีชมภูวิทยา 17 22 39 0.03
532 43022010 โนนคำพิทยาคม 7 11 18 0.01
533 43022011 โพนทองประชาสรรค์ 1 1 2 0.00
534 43022013 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 7 15 22 0.02
535 43022014 สมสนุกพิทยาคม 8 6 14 0.01
536 43022002 เซิมพิทยาคม 17 25 42 0.03
537 43022015 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 29 24 53 0.04
538 43022017 ประชาบดีพิทยาคม 18 22 40 0.03
539 43022016 นาดีพิทยาคม 11 18 29 0.02
540 43022018 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 9 12 21 0.02
541 62012001 กำแพงเพชรพิทยาคม 53 73 126 0.10
542 62012004 วัชรวิทยา 31 57 88 0.07
543 62012002 วชิรปราการวิทยาคม 25 52 77 0.06
544 62012003 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 14 31 45 0.04
545 62012006 นาบ่อคำวิทยาคม 15 28 43 0.03
546 62012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 15 28 43 0.03
547 62012009 หนองกองพิทยาคม 11 17 28 0.02
548 62012019 โกสัมพีวิทยา 11 20 31 0.02
549 62012013 พรานกระต่ายพิทยาคม 33 62 95 0.08
550 62012011 ไทรงามพิทยาคม 16 25 41 0.03
551 62012015 เรืองวิทย์พิทยาคม 24 24 48 0.04
552 62012016 ลานกระบือวิทยา 16 35 51 0.04
553 62012012 บ่อแก้ววิทยา 14 14 28 0.02
554 62012014 พิไกรวิทยา 15 21 36 0.03
555 62012017 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 12 19 31 0.02
556 62012018 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 12 15 27 0.02
557 62012007 นครไตรตรึงษ์ 19 32 51 0.04
558 62022001 คลองลานวิทยา 35 60 95 0.08
559 62022008 คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ 34 60 94 0.07
560 62022011 ทุ่งทรายวิทยา 24 39 63 0.05
561 62012005 คณฑีพิทยาคม 17 26 43 0.03
562 62022002 สักงามวิทยา 13 16 29 0.02
563 62022003 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 16 20 36 0.03
564 62022010 วังไทรวิทยาคม 5 14 19 0.02
565 66012001 พิจิตรพิทยาคม 46 96 142 0.11
566 66012005 สระหลวงพิทยาคม 25 51 76 0.06
567 66012014 สากเหล็กวิทยา 31 30 61 0.05
568 66012002 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 4 20 24 0.02
569 66012003 วังกรดพิทยา 11 9 20 0.02
570 66012004 เมธีพิทยา 6 9 15 0.01
571 66012007 วังทรายพูนวิทยา 5 17 22 0.02
572 45012019 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 59 114 173 0.14
573 45012001 ธวัชบุรีวิทยาคม 9 24 33 0.03
574 45012009 ขัติยะวงษา 15 25 40 0.03
575 45012003 โคกล่ามพิทยาคม 12 22 34 0.03
576 45012004 ธงธานี 10 16 26 0.02
577 45012006 ดู่น้อยประชาสรรค์ 9 16 25 0.02
578 45012008 ศรีธวัชวิทยาลัย 11 12 23 0.02
579 45012016 เชียงขวัญพิทยาคม 13 13 26 0.02
580 45012017 พลับพลาวิทยาคม 6 8 14 0.01
581 45012018 เทอดไทยวิทยาคม 7 8 15 0.01
582 45012005 สตรีศึกษา 45 126 171 0.14
583 45012002 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 47 73 120 0.10
584 45012007 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 21 27 48 0.04
585 45012012 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 26 39 65 0.05
586 45012010 สตรีศึกษา 2 9 8 17 0.01
587 45012013 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด 13 35 48 0.04
588 45012014 ม่วงลาดวิทยาคาร 10 12 22 0.02
589 45012015 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 20 27 47 0.04
590 45012020 เมืองน้อยวิทยาคม 6 12 18 0.01
591 45022002 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 35 51 86 0.07
592 45022003 ปทุมรัตต์พิทยาคม 60 61 121 0.10
593 45022017 เมืองสรวงวิทยา 21 30 51 0.04
594 45022005 หนองผึ้งวิทยาคาร 13 16 29 0.02
595 45022006 โพนสูงประชาสรรค์ 11 11 22 0.02
596 45022009 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 6 7 13 0.01
597 45022010 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 8 6 14 0.01
598 45022018 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 6 11 17 0.01
599 45022011 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 52 88 140 0.11
600 45022013 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 42 67 109 0.09
601 45022019 ทรายทองวิทยา 16 28 44 0.04
602 45022012 หัวโทนวิทยา 7 13 20 0.02
603 45022014 ช้างเผือกวิทยาคม 10 20 30 0.02
604 45022015 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 6 6 12 0.01
605 45022016 หินกองวิทยาคาร 5 8 13 0.01
606 45022020 สามขาท่าหาดยาววิทยา 9 9 18 0.01
607 45022001 พนมไพรวิทยาคาร 32 54 86 0.07
608 45022021 อาจสามารถวิทยา 21 33 54 0.04
609 45022004 น้ำใสวรวิทย์ 9 9 18 0.01
610 45022022 หนองหมื่นถ่านวิทยา 18 15 33 0.03
611 45022024 โพนเมืองประชารัฐฯ 7 10 17 0.01
612 45022025 หนองฮีเจริญวิทย์ 12 17 29 0.02
613 45022026 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 13 11 24 0.02
614 45032008 เสลภูมิพิทยาคม 56 79 135 0.11
615 45032013 เสลภูมิ 11 29 40 0.03
616 45032001 โนนชัยศรีวิทยา 19 18 37 0.03
617 45032003 วังหลวงวิทยาคม 10 11 21 0.02
618 45032010 ขวาววิทยาคาร 5 14 19 0.02
619 45032011 ม่วงมิตรวิทยาคม 12 15 27 0.02
620 45032014 โพธิ์ทองวิทยาคาร 9 19 28 0.02
621 45032015 ท่าม่วงวิทยาคม 8 13 21 0.02
622 45032017 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา 8 13 21 0.02
623 45032005 โพนทองพัฒนาวิทยา 39 90 129 0.10
624 45032002 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 15 24 39 0.03
625 45032004 เมยวดีพิทยาคม 25 30 55 0.04
626 45032006 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 24 31 55 0.04
627 45032007 หนองพอกวิทยาลัย 29 49 78 0.06
628 45032009 โพนทองวิทยายน 20 27 47 0.04
629 45032012 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ 10 16 26 0.02
630 45032016 คำนาดีพิทยาคม 11 11 22 0.02
631 45032018 ผาน้ำทิพย์วิทยา 11 13 24 0.02
632 10022004 มัธยมวัดหนองจอก 34 84 118 0.09
633 10022034 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 33 95 128 0.10
634 10022035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 39 97 136 0.11
635 10022007 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 33 60 93 0.07
636 10012027 สุรศักดิ์มนตรี 75 124 199 0.16
637 10012028 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 17 37 54 0.04
638 10022014 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 37 78 115 0.09
639 10022025 สตรีวิทยา ๒ 64 143 207 0.17
640 10022024 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 32 63 95 0.08
641 10022030 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 49 109 158 0.13
642 10022039 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 27 66 93 0.07
643 10012022 วชิรธรรมสาธิต 20 51 71 0.06
644 10012021 พระโขนงพิทยาลัย 32 65 97 0.08
645 10012037 ปทุมคงคา 43 68 111 0.09
646 10012042 มัธยมวัดธาตุทอง 20 50 70 0.06
647 10022017 หอวัง 79 163 242 0.19
648 10022026 ราชวินิตบางเขน 22 68 90 0.07
649 10012031 ยานนาเวศวิทยาคม 26 47 73 0.06
650 10012024 เจ้าพระยาวิทยาคม 9 9 18 0.01
651 10022032 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 67 126 193 0.15
652 10022005 เทพลีลา 35 72 107 0.09
653 10022033 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 27 84 111 0.09
654 10022021 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 42 126 168 0.13
655 10022027 ฤทธิยะวรรณาลัย 54 154 208 0.17
656 10022022 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 25 65 90 0.07
657 10022028 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 46 76 122 0.10
658 10022023 ดอนเมืองจาตุรจินดา 14 45 59 0.05
659 10022019 ราชดำริ 27 63 90 0.07
660 10022029 ศรีพฤฒา 35 59 94 0.07
661 10022041 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 28 49 77 0.06
662 76012001 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 54 105 159 0.13
663 76022008 ท่ายางวิทยา 12 33 45 0.04
664 76022009 บ้านลาดวิทยา 17 55 72 0.06
665 76022006 หนองจอกวิทยา 6 10 16 0.01
666 76012005 คงคาราม 51 96 147 0.12
667 76012013 บ้านแหลมวิทยา 10 22 32 0.03
668 76022010 แก่งกระจานวิทยา 19 28 47 0.04
669 76022011 ป่าเด็งวิทยา 14 26 40 0.03
670 76012003 บางจานวิทยา 4 15 19 0.02
671 76012006 ดอนยางวิทยา 5 7 12 0.01
672 76012011 วชิรธรรมโศภิต 4 12 16 0.01
673 76012012 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา 3 11 14 0.01
674 76022001 โตนดหลวงวิทยา 13 12 25 0.02
675 76012002 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 49 149 198 0.16
676 76012008 เขาย้อยวิทยา 8 32 40 0.03
677 76012009 หนองหญ้าปล้องวิทยา 12 22 34 0.03
678 76012007 โยธินบูรณะ เพชรบุรี 13 14 27 0.02
679 76012004 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 26 63 89 0.07
680 76022003 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 34 63 97 0.08
681 76022004 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 19 45 64 0.05
682 76022002 ห้วยทรายประชาสรรค์ 14 13 27 0.02
683 77022007 หัวหิน 48 154 202 0.16
684 77022010 สามร้อยยอดวิทยาคม 34 65 99 0.08
685 77022001 กุยบุรีวิทยา 21 38 59 0.05
686 77022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 22 43 65 0.05
687 77022008 หัวหินวิทยาคม 8 25 33 0.03
688 77022002 ยางชุมวิทยา 7 6 13 0.01
689 77012001 ประจวบวิทยาลัย 42 73 115 0.09
690 77012004 ทับสะแกวิทยา 16 25 41 0.03
691 77012002 อ่าวน้อยวิทยานิคม 9 11 20 0.02
692 77012010 บางสะพานน้อยวิทยาคม 7 18 25 0.02
693 74012007 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 25 64 89 0.07
694 74012010 หลักสองส่งเสริมวิทยา 8 8 16 0.01
695 74012011 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 9 14 23 0.02
696 74012008 กุศลวิทยา 6 8 14 0.01
697 75012001 ศรัทธาสมุทร 42 73 115 0.09
698 75012003 ท้ายหาด 11 19 30 0.02
699 75012006 อัมพวันวิทยาลัย 19 50 69 0.06
700 75012007 วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) 5 10 15 0.01
701 75012009 วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ 4 6 10 0.01
702 10022006 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 36 95 131 0.10
703 50012001 ยุพราชวิทยาลัย 65 122 187 0.15
704 50012002 วัฒโนทัยพายัพ 47 91 138 0.11
705 50012010 สันกำแพง 36 77 113 0.09
706 50052001 จอมทอง 38 64 102 0.08
707 50012003 หอพระ 14 27 41 0.03
708 50012004 กาวิละวิทยาลัย 25 54 79 0.06
709 50012009 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 17 32 49 0.04
710 50012011 แม่ออนวิทยาลัย 11 16 27 0.02
711 50022005 นวมินทราชูทิศ พายัพ 36 60 96 0.08
712 50022001 แม่แตง 24 36 60 0.05
713 50022004 แม่ริมวิทยาคม 20 45 65 0.05
714 50022007 สะเมิงพิทยาคม 15 27 42 0.03
715 50022009 สันทรายวิทยาคม 30 47 77 0.06
716 50022002 แม่หอพระวิทยาคม 7 15 22 0.02
717 50022003 สันป่ายางวิทยาคม 7 8 15 0.01
718 50032004 ฝางชนูปถัมภ์ 23 48 71 0.06
719 50032001 เชียงดาววิทยาคม 19 35 54 0.04
720 50032002 อรุโณทัยวิทยาคม 19 28 47 0.04
721 50032007 เวียงแหงวิทยาคม 20 27 47 0.04
722 50032008 ไชยปราการ 14 22 36 0.03
723 50042001 สันป่าตองวิทยาคม 41 80 121 0.10
724 50042002 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 10 14 24 0.02
725 50042003 หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 26 61 87 0.07
726 50042004 สารภีพิทยาคม 26 46 72 0.06
727 50042005 บ้านกาดวิทยาคม 10 24 34 0.03
728 50052002 แม่แจ่ม 40 54 94 0.07
729 50052004 ฮอดพิทยาคม 28 43 71 0.06
730 50052005 ดอยเต่าวิทยาคม 20 32 52 0.04
731 50052006 อมก๋อยวิทยาคม 32 35 67 0.05
732 50052007 แม่ตื่นวิทยาคม 15 20 35 0.03
733 58012001 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 46 62 108 0.09
734 58012003 ขุนยวมวิทยา 33 35 68 0.05
735 58012004 ปายวิทยาคาร 23 40 63 0.05
736 58012006 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 13 23 36 0.03
737 58022002 สบเมยวิทยาคม 16 22 38 0.03
738 58022004 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 26 31 57 0.05
739 58022003 เฉลิมรัชวิทยาคม 11 16 27 0.02
740 33012001 ศรีสะเกษวิทยาลัย 65 119 184 0.15
741 33012028 นครศรีลำดวนวิทยา 11 22 33 0.03
742 33012004 ไกรภักดีวิทยาคม 7 20 27 0.02
743 33012008 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 2 11 13 0.01
744 33012009 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า 5 15 20 0.02
745 33012033 พยุห์วิทยา 13 18 31 0.02
746 31012001 บุรีรัมย์พิทยาคม 48 105 153 0.12
747 31012005 สองห้องพิทยาคม 13 14 27 0.02
748 31012006 กนกศิลป์พิทยาคม 18 22 40 0.03
749 31012007 สวายจีกพิทยาคม 12 15 27 0.02
750 31012009 กลันทาพิทยาคม 12 16 28 0.02
751 31022005 ประโคนชัยพิทยาคม 45 97 142 0.11
752 31022008 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 37 68 105 0.08
753 31022010 บ้านกรวดวิทยาคาร 57 100 157 0.13
754 31022011 โนนเจริญพิทยาคม 18 15 33 0.03
755 31022006 บ้านบุวิทยาสรรค์ 9 18 27 0.02
756 31022001 กระสังพิทยาคม 47 62 109 0.09
757 31022002 ลำดวนพิทยาคม 14 16 30 0.02
758 31022004 สูงเนินพิทยาคม 5 14 19 0.02
759 31032015 ละหานทรายรัชดาภิเษก 51 66 117 0.09
760 31032022 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 22 28 50 0.04
761 31012011 ลำปลายมาศ 67 87 154 0.12
762 31012013 จตุราษฏร์พิทยาคม 6 12 18 0.01
763 31042002 ตูมใหญ่วิทยา 26 31 57 0.05
764 31042012 นาโพธิ์พิทยาคม 20 35 55 0.04
765 31042014 กู่สวนแตงพิทยาคม 16 33 49 0.04
766 31042013 อุดมอักษรพิทยาคม 16 14 30 0.02
767 31042011 สตึก 29 68 97 0.08
768 31042006 เมืองแกพิทยาคม 24 24 48 0.04
769 31042008 สะแกพิทยาคม 8 11 19 0.02
770 31042009 สมเสม็ดวิทยา 8 8 16 0.01
771 31042010 ร่อนทองพิทยาคม 5 13 18 0.01
772 31042016 ดงพลองพิทยาคม 7 11 18 0.01
773 31032001 นางรอง 81 72 153 0.12
774 31032002 สิงหวิทยาคม 13 23 36 0.03
775 31032003 นางรองพิทยาคม 21 36 57 0.05
776 31032004 ทุ่งแสงทองพิทยาคม 7 11 18 0.01
777 31032005 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 11 20 31 0.02
778 31032006 เหลืองพนาวิทยาคม 7 18 25 0.02
779 31032023 พนมรุ้ง 9 20 29 0.02
780 31032010 หนองกี่พิทยาคม 52 90 142 0.11
781 31032011 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 13 13 26 0.02
782 31032021 สามัคคีพิทยาคม 11 8 19 0.02
783 44012002 ผดุงนารี 54 138 192 0.15
784 44012021 กันทรวิชัย 25 22 47 0.04
785 44012007 แกดำวิทยาคาร 12 12 24 0.02
786 44012008 มิตรภาพ 10 22 32 0.03
787 44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 6 9 15 0.01
788 44022006 โนนราษีวิทยา 7 8 15 0.01
789 36012001 ชัยภูมิภักดีชุมพล 60 107 167 0.13
790 36012003 เมืองพญาแลวิทยา 56 76 132 0.11
791 36012013 บ้านเขว้าวิทยายน 26 20 46 0.04
792 36012011 ชีลองวิทยา 6 6 12 0.01
793 36012002 สตรีชัยภูมิ 51 108 159 0.13
794 36012005 บ้านค่ายวิทยา 11 17 28 0.02
795 36012004 กุดตุ้มวิทยา 6 11 17 0.01
796 36012008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 18 23 41 0.03
797 36012009 ภูพระวิทยาคม 13 6 19 0.02
798 36022014 แก้งคร้อวิทยา 69 100 169 0.13
799 36012016 คอนสวรรค์ 28 30 58 0.05
800 36022016 นาหนองทุ่มวิทยา 13 22 35 0.03
801 36012017 สามหมอวิทยา 5 14 19 0.02
802 36012018 โนนสะอาดวิทยา 12 12 24 0.02
803 36012019 ปู่ด้วงศึกษาลัย 13 7 20 0.02
804 36022017 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 10 17 27 0.02
805 36012020 หนองบัวแดงวิทยา 67 93 160 0.13
806 36012021 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 17 17 34 0.03
807 36012023 ภักดีชุมพลวิทยา 20 29 49 0.04
808 36012024 เจียงทองพิทยาคม 22 25 47 0.04
809 36012022 คูเมืองวิทยา 19 16 35 0.03
810 36022006 ภูเขียว 83 116 199 0.16
811 36022013 บ้านแท่นวิทยา 35 31 66 0.05
812 36022021 คอนสารวิทยาคม 35 47 82 0.07
813 36022022 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 18 18 36 0.03
814 36022008 หนองคอนไทยวิทยาคม 7 16 23 0.02
815 36022009 พระธาตุหนองสามหมื่น 11 17 28 0.02
816 36032001 จัตุรัสวิทยาคาร 18 41 59 0.05
817 36032010 หนองบัวระเหววิทยาคาร 17 21 38 0.03
818 36032003 หนองบัวบานวิทยา 7 14 21 0.02
819 36032004 ละหานเจริญวิทยา 9 7 16 0.01
820 36032011 ห้วยแย้วิทยา 6 6 12 0.01
821 36032012 เทพสถิตวิทยา 18 30 48 0.04
822 36032013 นายางกลักพิทยาคม 19 28 47 0.04
823 36032007 บางอำพันธ์วิทยาคม 13 8 21 0.02
824 36032008 เพชรพิทยาสรรค์ 7 25 32 0.03
825 49012012 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 20 25 45 0.04
826 49012013 อุดมวิทย์ 7 12 19 0.02
827 49012014 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 8 9 17 0.01
828 49012015 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 8 7 15 0.01
829 49012029 พลังราษฏร์พิทยาสรรพ์ 6 7 13 0.01
830 25012001 ปราจิณราษฏรอำรุง 89 156 245 0.20
831 26012002 นครนายกวิทยาคม 43 88 131 0.10
832 26012004 ปิยชาติพัฒนา 14 35 49 0.04
833 25012020 กระทุ่มแพ้ววิทยา 9 8 17 0.01
834 25012022 สุวรรณวิทยา 2 10 12 0.01
835 25012002 ปราจีนกัลยาณี 35 97 132 0.11
836 25012026 ศรีมโหสถ 16 27 43 0.03
837 25012003 ปราจิณราษฎรอำรุง2 6 5 11 0.01
838 25012025 กรอกสมบูรณ์วิทยาคม 5 12 17 0.01
839 25012008 กบินทร์วิทยา 25 59 84 0.07
840 25012011 วังตะเคียนวิทยาคม 12 28 40 0.03
841 25012015 มณีเสวตรอุปถัมภ์ 12 28 40 0.03
842 25012009 ลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 8 11 19 0.02
843 25012010 กบินทร์บุรี 5 17 22 0.02
844 25012012 วังดาลวิทยาคม 5 11 16 0.01
845 25012016 ร่มเกล้า ปราจีนบุรี 6 16 22 0.02
846 26012001 เมืองนครนายก 7 11 18 0.01
847 26012005 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 8 7 15 0.01
848 26012006 ปากพลีวิทยาคาร 15 15 30 0.02
849 26012007 บ้านนา(นายกพิทยากร) 32 69 101 0.08
850 26012010 องครักษ์ 23 64 87 0.07
851 26012008 เขาเพิ่มนารีผลวิทยา 9 12 21 0.02
852 26012011 ภัทรพิทยาจารย์ 7 19 26 0.02
853 27012003 สระแก้ว 55 122 177 0.14
854 27012002 วังน้ำเย็นวิทยาคม 43 86 129 0.10
855 27012001 คลองหาดพิทยาคม 24 43 67 0.05
856 27012007 ท่าเกษมพิทยา 14 28 42 0.03
857 27012011 วังสมบูรณ์วิทยาคม 11 36 47 0.04
858 27012005 วังหลังวิทยาคม 8 23 31 0.02
859 27012012 วังไพรวิทยาคม 7 15 22 0.02
860 27022002 อรัญประเทศ 28 87 115 0.09
861 27022003 ทัพราชวิทยา 16 29 45 0.04
862 27022008 ตาพระยา 31 58 89 0.07
863 27022009 ทัพพระยาพิทยา 21 55 76 0.06
864 27022005 คลองน้ำใสวิทยาคาร 14 21 35 0.03
865 27022006 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมัง 9 18 27 0.02
866 27022007 ซับม่วงวิทยา 5 11 16 0.01
867 90012004 วรนารีเฉลิม จังวหัดสงขลา 37 102 139 0.11
868 90012005 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 30 75 105 0.08
869 90012002 สทิงพระวิทยา 17 38 55 0.04
870 90012009 ระโนด 14 39 53 0.04
871 90012012 ระโนดวิทยา 16 45 61 0.05
872 90012015 สงขลาวิทยาคม 21 45 66 0.05
873 90012003 สทิงพระชนูปถัมภ์ 4 14 18 0.01
874 90012008 ตะเครียะวิทยาคม 6 9 15 0.01
875 90012010 สามบ่อวิทยา 4 13 17 0.01
876 90012011 คลองแดนวิทยา 7 14 21 0.02
877 90012013 กระแสสินธุ์วิทยา 12 13 25 0.02
878 90012014 ธรรมโฆสิต 10 12 22 0.02
879 90012016 ชะแล้นิมิตวิทยา 9 13 22 0.02
880 90022002 หาดใหญ่วิทยาลัย 61 158 219 0.17
881 90022005 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 42 91 133 0.11
882 90022008 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 66 115 181 0.14
883 90022001 รัตภูมิวิทยา 24 51 75 0.06
884 90022004 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 19 52 71 0.06
885 90022010 พะตงประธานคีรีวัฒน์ 25 55 80 0.06
886 90022012 ควนเนียงวิทยา 14 37 51 0.04
887 90022006 คูเต่าวิทยา 7 8 15 0.01
888 90022007 หาดใหญ่พิทยาคม 9 24 33 0.03
889 90022009 หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 11 18 29 0.02
890 90022013 ปากจ่าวิทยา 5 12 17 0.01
891 90022014 บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 6 4 10 0.01
892 90022015 รัตนพลวิทยา 10 9 19 0.02
893 90032003 นาทวีวิทยาคม 59 94 153 0.12
894 90032013 สะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) 42 84 126 0.10
895 90032001 เทพา 17 38 55 0.04
896 90032004 จะนะชนูปถัมภ์ 17 35 52 0.04
897 90032012 สะบ้าย้อยวิทยา 15 35 50 0.04
898 90032002 จะนะวิทยา 8 15 23 0.02
899 90032005 ทับช้างวิทยาคม 10 25 35 0.03
900 90032006 เทพพิทยาภาณุมาศ 13 19 32 0.03
901 90032007 เขาแดงกุศลวิทยา 4 13 17 0.01
902 90032008 กอบกุลวิทยาคม 5 14 19 0.02
903 90032010 ไม้แก่นประชาอุทิศ 6 12 18 0.01
904 90032011 จะโหนงพิทยาคม 6 10 16 0.01
905 91012004 กำแพงวิทยา 28 69 97 0.08
906 91012007 สตูลวิทยา 35 59 94 0.07
907 91012012 พิมานพิทยาสรรค์ 31 63 94 0.07
908 91012001 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 26 39 65 0.05
909 91012002 ท่าแพผดุงวิทย์ 13 26 39 0.03
910 91012005 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 11 31 42 0.03
911 91012008 ควนโดนวิทยา 12 21 33 0.03
912 91012010 ละงูพิทยาคม 18 32 50 0.04
913 91012003 ควนกาหลงวิทยาคม 9 24 33 0.03
914 91012006 ปาล์มพัฒนวิทย์ 6 14 20 0.02
915 91012009 สาครพิทยาคาร 8 16 24 0.02
916 91012011 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 7 15 22 0.02
917 62022004 ขาณุวิทยา 35 69 104 0.08
918 62022005 โค้งไผ่วิทยา 19 26 45 0.04
919 62022007 สลกบาตรวิทยา 19 26 45 0.04
920 62022009 วังแขมวิทยาคม 14 19 33 0.03
921 62022012 ปางศิลาทองศึกษา 29 48 77 0.06
922 62022013 ระหานวิทยา 20 34 54 0.04
923 62022006 ปางมะค่าวิทยาคม 15 16 31 0.02
924 30012002 สุรนารีวิทยา 47 183 230 0.18
925 30062001 เมืองคง 44 63 107 0.09
926 30012007 สุรนารีวิทยา ๒ 27 51 78 0.06
927 30062005 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 15 33 48 0.04
928 30062008 เกล็ดลิ้นวิทยา 19 22 41 0.03
929 30062013 สีดาวิทยา 30 32 62 0.05
930 30062009 บึงพะไล 19 17 36 0.03
931 30062010 แก้งสนามนางพิทยาคม 4 10 14 0.01
932 30072003 หันห้วยทรายพิทยาคม 10 6 16 0.01
933 30012001 ราชสีมาวิทยาลัย 75 146 221 0.18
934 30012014 โนนสูงศรีธานี 65 124 190 0.15
935 30022006 โชคชัยสามัคคี 53 104 157 0.13
936 30022001 จักราชวิทยา 35 90 125 0.10
937 30022009 ห้วยแถลงพิทยาคม 51 67 118 0.09
938 30022013 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 10 30 40 0.03
939 30012015 ศรีสุขวิทยา 9 18 27 0.02
940 30012016 ธารปราสาทเพชรวิทยา 10 22 32 0.03
941 30022007 เมืองพลับพลาพิทยาคม 15 16 31 0.02
942 30012003 บุญวัฒนา 51 163 214 0.17
943 30032011 ปักธงชัยประชานิรมิต 43 94 137 0.11
944 30042012 ปากช่อง 54 105 159 0.13
945 30012011 บุญวัฒนา 2 7 32 39 0.03
946 30022011 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 14 25 39 0.03
947 30032008 โนนสมบูรณ์วิทยา 31 32 63 0.05
948 30042013 มัธยมวชิราลงกรณวราราม 18 38 56 0.04
949 30032002 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 8 14 22 0.02
950 30032012 สมเด็จพระธีรญาณมุนี 10 12 22 0.02
951 30012006 สุรธรรมพิทักษ์ 40 104 144 0.11
952 30012004 มหิศราธิบดี 18 42 60 0.05
953 30072006 นิคมพิมายศึกษา 18 19 37 0.03
954 30072007 ชุมพวงศึกษา 33 62 95 0.08
955 30072010 ภู่วิทยา 13 32 45 0.04
956 30072015 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 11 16 27 0.02
957 30072005 พิมายดำรงวิทยาคม 10 23 33 0.03
958 30072011 มิตรภาพวิทยา 5 11 16 0.01
959 30072012 กระเบื้องนอกพิทยาคม 9 10 19 0.02
960 30012009 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 33 100 133 0.11
961 30012012 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 40 66 106 0.08
962 30052001 มัธยมด่านขุนทด 33 56 89 0.07
963 30052010 ขามสะแกแสง 35 50 85 0.07
964 30052011 ขามทะเลสอวิทยา 22 40 62 0.05
965 30012008 พุดซาพิทยาคม 4 9 13 0.01
966 30052005 หนองบัวละครวิทยา 6 8 14 0.01
967 13012001 ปทุมวิไล 46 116 162 0.13
968 13012003 ปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) 14 26 40 0.03
969 13012008 บัวแก้วเกษร 16 18 34 0.03
970 13012011 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 18 36 54 0.04
971 13012010 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 2 7 9 0.01
972 82012005 ทุ่งโพธิ์วิทยา 22 27 49 0.04
973 82012008 สตรีพังงา 21 31 52 0.04
974 82012011 ทับปุดวิทยา 19 37 56 0.04
975 82012001 เกาะยาววิทยา 8 15 23 0.02
976 82012003 ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 4 4 8 0.01
977 82012004 คลองเคียนรัฐราษฏร์รังสรรค์ 9 10 19 0.02
978 82012006 ดีบุกพังงาวิทยายน 32 83 115 0.09
979 82012007 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 55 85 140 0.11
980 82012010 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 31 40 71 0.06
981 82012012 ท้ายเหมืองวิทยา 15 34 49 0.04
982 82012002 กะปงพิทยาคม 7 15 22 0.02
983 82012009 ตะกั่วป่าคีรีเขต 4 10 14 0.01
984 82012013 ทุ่งมะพร้าววิทยา 10 21 31 0.02
985 83012001 ภูเก็ตวิทยาลัย 42 118 160 0.13
986 83012002 สตรีภูเก็ต 84 183 267 0.21
987 83012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 36 89 125 0.10
988 83012005 เมืองถลาง 30 81 111 0.09
989 83012004 กะทู้วิทยา 25 40 65 0.05
990 83012006 เชิงทะเลวิทยาคมฯ 10 18 28 0.02
991 83012007 วีรสตรีอนุสรณ์ 8 5 13 0.01
992 85012001 พิชัยรัตนาคาร 25 90 115 0.09
993 85012002 สตรีระนอง 39 80 119 0.09
994 85012005 กะเปอร์วิทยา 15 28 43 0.03
995 85012006 กระบุรีวิทยา 19 51 70 0.06
996 85012004 ละอุ่นวิทยาคาร 3 13 16 0.01
997 85012007 ปากจั่นวิทยา 5 16 21 0.02
998 85012008 สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 6 10 16 0.01
999 33012002 สตรีสิริเกศ 43 120 163 0.13
1000 33012003 คูซอดประชาสรรค์ 9 8 17 0.01
1001 33012005 สิริเกศน้อมเกล้า 9 19 28 0.02
1002 33012006 น้ำคำวิทยา 11 7 18 0.01
1003 33012007 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 18 36 54 0.04
1004 33012012 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 10 15 25 0.02
1005 20012001 ชลบุรี (สุขบท) 39 109 148 0.12
1006 20012002 ชลราษฏรอำรุง 89 155 244 0.19
1007 20012003 ชลกันยานุกูล 71 171 242 0.19
1008 20012009 บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 79 128 207 0.17
1009 20012004 แสนสุข 28 69 97 0.08
1010 20012005 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 26 93 119 0.09
1011 20012006 อ่างศิลาพิทยาคม 16 54 70 0.06
1012 20012010 บ้านบึงมนูญวิทยาคาร 17 20 37 0.03
1013 20012011 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 29 68 97 0.08
1014 20012012 คลองกิ่วยิ่งวิทยา 13 21 34 0.03
1015 20012007 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 8 14 22 0.02
1016 20032012 สิงห์สมุทร 57 155 212 0.17
1017 20022002 พานทอง 19 54 73 0.06
1018 20022001 พานทองสภาชนูปถัมภ์ 17 53 70 0.06
1019 20022007 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 22 38 60 0.05
1020 20022008 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 17 21 38 0.03
1021 21012001 วัดป่าประดู่ 45 111 157 0.13
1022 21012003 ระยองวิทยาคม 90 188 278 0.22
1023 21012004 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 30 89 119 0.09
1024 21012010 บ้านค่าย 45 95 140 0.11
1025 21012011 ปลวกแดงพิทยาคม 37 85 122 0.10
1026 21012012 นิคมวิทยา 33 70 103 0.08
1027 21012008 ระยองวิทยาคมปากน้ำ 14 47 61 0.05
1028 21012009 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 23 41 64 0.05
1029 21012007 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 12 25 37 0.03
1030 21022001 แกลง(วิทยสถาวร) 63 116 179 0.14
1031 21022002 วังจันทร์วิทยา 32 77 109 0.09
1032 21022004 ชำนาญสามัคคีวิทยา 33 83 116 0.09
1033 21022006 สุนทรภู่พิทยา 14 25 39 0.03
1034 21022008 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย 33 58 91 0.07
1035 21022003 เขาชะเมาวิทยา 10 15 25 0.02
1036 21022005 ชำฆ้อพิทยาคม 8 12 20 0.02
1037 21022007 ห้วยยางศึกษา 8 21 29 0.02
1038 41012001 อุดรพิทยานุกูล 72 159 231 0.18
1039 41012006 โนนสูงพิทยาคาร 6 24 30 0.02
1040 41012008 อุดรธานีพิทยาคม 7 21 28 0.02
1041 41012010 สามพร้าววิทยา 11 22 33 0.03
1042 41012013 อุดรพิทยานุกูล 2 5 8 13 0.01
1043 41012015 เชียงพังพัฒนวิช 5 13 18 0.01
1044 47012001 สกลราชวิทยานุกูล 90 146 236 0.19
1045 47012005 ท่าแร่ศึกษา 12 20 32 0.03
1046 47012014 คำเพิ่มพิทยา 17 14 31 0.02
1047 47012015 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 18 22 40 0.03
1048 24012001 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 61 117 178 0.14
1049 24012005 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 28 68 96 0.08
1050 24012015 บางปะกง "บวรวิทยายน" 14 30 44 0.04
1051 24012004 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 7 21 28 0.02
1052 24012008 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 3 6 9 0.01
1053 24022001 วัดเปี่ยมนิโครธาราม 8 10 18 0.01
1054 24022002 บางคล้าพิทยาคม 6 10 16 0.01
1055 80012001 เบญจมราชูทิศ 101 153 254 0.20
1056 80012004 เมืองนครศรีธรรมราช 20 53 73 0.06
1057 80012009 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 17 37 54 0.04
1058 80012003 ปากพูน 9 9 18 0.01
1059 80012010 ขุนทะเลวิทยาคม 4 14 18 0.01
1060 80012002 กัลยาณีศรีธรรมราช 79 152 231 0.18
1061 80012005 โยธินบำรุง 42 97 139 0.11
1062 80012007 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 12 25 37 0.03
1063 80012008 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 35 79 114 0.09
1064 80012006 ตรีนิมิตรวิทยา 7 9 16 0.01
1065 18012013 หันคาพิทยาคม 29 55 84 0.07
1066 18012010 คุรุประชาสรรค์ 24 57 81 0.06
1067 18012007 สรรพยาวิทยา 8 12 20 0.02
1068 18012008 บุญนาคพิทยาคม 5 8 13 0.01
1069 18012011 ห้วยกรดวิทยา 10 16 26 0.02
1070 18012012 หันคาราษฏร์รังสฤษดิ์ 8 12 20 0.02
1071 18012015 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 6 13 19 0.02
1072 34012001 เบ็ญจะมะมหาราช 67 129 196 0.16
1073 34012003 นารีนุกูล 49 139 188 0.15
1074 34012008 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 35 78 113 0.09
1075 34012019 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 38 50 88 0.07
1076 34012016 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 10 19 29 0.02
1077 37012018 นาเวียงจุลดิศวิทยา 8 13 21 0.02
1078 34012005 ปทุมพิทยาคม 25 47 72 0.06
1079 34012024 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 12 27 39 0.03
1080 34012010 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 7 11 18 0.01
1081 34012015 นารีนุกูล 2 6 17 23 0.02
1082 24012002 ดัดดรุณี 35 104 139 0.11
1083 24012010 บางน้ำเปรี้ยววิทยา 11 18 29 0.02
1084 24022011 แปลงยาวพิทยาคม 8 17 25 0.02
1085 24012007 เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 5 13 18 0.01
1086 24012012 หมอนทองวิทยา 8 14 22 0.02
1087 24012013 ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 5 10 15 0.01
1088 24012018 ผาณิตวิทยา 2 8 10 0.01
1089 34012002 เขื่องในพิทยาคาร 45 92 137 0.11
1090 34012009 บ้านไทยวิทยาคม 6 10 16 0.01
1091 34012014 เก่าขามวิทยา 8 7 15 0.01
1092 34022001 มัธยมตระการพืชผล 55 120 175 0.14
1093 34022006 โนนกุงวิทยาคม 14 25 39 0.03
1094 34022010 กุดข้าวปุ้นวิทยา 30 36 66 0.05
1095 34022003 สะพือวิทยาคาร 17 18 35 0.03
1096 34022002 เขมราฐพิทยาคม 35 69 104 0.08
1097 34022011 โพธิ์ไทรพิทยาคาร 22 30 52 0.04
1098 34022013 พังเคนพิทยา 14 25 39 0.03
1099 34032003 ศรีเมืองวิทยาคาร 49 87 136 0.11
1100 34032001 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 19 29 48 0.04
1101 34032012 สิรินธรวิทยานุสรณ์ 22 28 50 0.04
1102 34032011 เชียงแก้วพิทยาคม 7 14 21 0.02
1103 34042002 สำโรงวิทยาคาร 21 33 54 0.04
1104 34042007 วารินชำราบ 19 43 62 0.05
1105 34042003 สว่างวีระวงศ์ 8 20 28 0.02
1106 34042005 ห้วยขะยุงวิทยา 5 19 24 0.02
1107 34042006 โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 13 18 31 0.02
1108 34052001 เดชอุดม 76 152 228 0.18
1109 34042001 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 13 29 42 0.03
1110 34052003 นาส่วงวิทยา 16 28 44 0.04
1111 34052008 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 17 30 47 0.04
1112 34052014 ทุ่งศรีอุดม 23 26 49 0.04
1113 34052006 นากระแซงศึกษา 7 26 33 0.03
1114 34032007 โรงเรียนอ่างศิลา 21 32 53 0.04
1115 34052012 นาโพธิ์วิทยา 20 16 36 0.03
1116 34052004 ดงสว่างวิทยา 17 14 31 0.02
1117 37012001 อำนาจเจริญ 67 128 195 0.16
1118 37012005 คึมใหญ่วิทยา 18 26 44 0.04
1119 37012004 ลือวิทยาคม 6 11 17 0.01
1120 37012006 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 6 5 11 0.01
1121 37012012 สร้างนกทาวิทยาคม 16 12 28 0.02
1122 37012019 หัวตะพานวิทยาคม 35 49 84 0.07
1123 37012010 นาจิกพิทยาคม 15 12 27 0.02
1124 37012011 นายมวิทยาคาร 9 15 24 0.02
1125 37012021 จิกดู่วิทยา 7 7 14 0.01
1126 24022005 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 37 98 135 0.11
1127 24022004 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 12 27 39 0.03
1128 24022007 สนามชัยเขต 26 46 72 0.06
1129 24022012 มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา 17 30 47 0.04
1130 24022003 หนองแหนวิทยา 6 14 20 0.02
1131 24022006 ราชสาส์นวิทยา 5 8 13 0.01
1132 24022009 ไผ่แก้ววิทยา 3 16 19 0.02
1133 24022010 หนองไม้แก่นวิทยา 11 4 15 0.01
1134 37012015 พนาศึกษา 21 49 70 0.06
1135 37012016 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 16 21 37 0.03
1136 37012023 โรงเรียนมัธยมแมด 7 11 18 0.01
1137 18012001 ชัยนาทพิทยาคม 40 112 152 0.12
1138 18012004 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 17 28 45 0.04
1139 18012006 วัดสิงห์ 25 34 59 0.05
1140 18012005 สาครพิทยาคม 7 16 23 0.02
1141 18012009 ชยานุกิจพิทยาคม 7 10 17 0.01
1142 18012014 ศรีสโมสรวิทยา 7 15 22 0.02
1143 47012003 สกลนครพัฒนศึกษา 23 63 86 0.07
1144 47012010 เต่างอยพัฒนศึกษา 24 33 57 0.05
1145 47012011 ร่มเกล้า 33 43 76 0.06
1146 47012007 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีจังหวัดสกลนคร 6 16 22 0.02
1147 47022001 พังโคนวิทยาคม 46 57 103 0.08
1148 47022003 พรรณาวุฒาจารย์ 17 42 59 0.05
1149 47022004 บ้านบัวราษฏร์บำรุง 5 14 19 0.02
1150 47022005 ลำปลาหางวิทยา 4 9 13 0.01
1151 47022007 เทพสวัสดิ์วิทยา 8 5 13 0.01
1152 47022008 ภูริทัตต์วิทยา 8 8 16 0.01
1153 47022009 บะฮีวิทยาคม 9 13 22 0.02
1154 47022010 ช้างมิ่งพิทยานุกูล 6 7 13 0.01
1155 47012004 ธาตุนารายณ์วิทยา 51 95 146 0.12
1156 47012002 ดงมะไฟวิทยา 14 10 24 0.02
1157 47012008 กุสุมาลย์วิทยาคม 20 59 79 0.06
1158 47012009 โพธิแสนวิทยา 20 18 38 0.03
1159 47012013 โพนพิทยาคม 13 15 28 0.02
1160 47032001 มัธยมวานรนิวาส 65 73 138 0.11
1161 47032012 อากาศอำนวยศึกษา 45 60 105 0.08
1162 47032013 โพนงามศึกษา 23 29 52 0.04
1163 47032007 หนองแวงวิทยา 5 17 22 0.02
1164 47032014 ท่าสงครามวิทยา 8 11 19 0.02
1165 47032002 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 32 39 71 0.06
1166 47032003 กุดเรือคำพิทยาคาร 17 22 39 0.03
1167 47032009 บ้านม่วงพิทยาคม 33 54 87 0.07
1168 47032015 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 14 16 30 0.02
1169 47032010 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม 10 8 18 0.01
1170 47022002 กุดบากพัฒนาศึกษา 27 36 63 0.05
1171 47022012 มัธยมวาริชภูมิ 12 28 40 0.03
1172 47022013 ธรรมบวรวิทยา 12 20 32 0.03
1173 47022022 ส่องดาววิทยาคม 24 22 46 0.04
1174 47022014 วาริชวิทยา 9 10 19 0.02
1175 47022015 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 12 20 32 0.03
1176 47022021 สว่างแดนดิน 47 79 126 0.10
1177 47022016 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33 70 103 0.08
1178 47022017 แวงพิทยาคม 13 26 39 0.03
1179 47022019 โคกสีวิทยาสรรค์ 13 20 33 0.03
1180 47022020 บงเหนือวิทยาคม 7 11 18 0.01
1181 95012002 รามันห์ศิริวิทย์ 4 9 13 0.01
1182 95012004 คณะราษฎรบำรุง 2 4 13 17 0.01
1183 95022002 จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 3 4 7 0.01
1184 95022004 ธารโตวัฑฒนวิทย์ 8 11 19 0.02
1185 95022007 นิคมพัฒนวิทย์ 4 6 10 0.01
1186 44022001 บรบือ 25 71 96 0.08
1187 44022008 บรบือวิทยาคาร 36 78 114 0.09
1188 44022002 เหล่ายาววิทยาคาร 7 9 16 0.01
1189 44022003 โนนแดงวิทยาคม 8 11 19 0.02
1190 44022005 ยางวิทยาคม 6 14 20 0.02
1191 44022007 หนองม่วงวิทยาคาร 8 13 21 0.02
1192 24012003 วัดโสธรวรารามวราวิหาร 58 142 200 0.16
1193 24012011 ดอนฉิมพลีพิทยาคม 15 22 37 0.03
1194 24012016 พุทธิรังสีพิบูล 15 36 51 0.04
1195 24012009 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 1 1 0.00
1196 24012014 การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 9 4 13 0.01
1197 24012017 วิทยาราษฎร์รังสรรค์ 4 9 13 0.01
1198 24022013 ก้อนแก้วพิทยาคม 1 12 13 0.01
1199 95022003 บันนังสตาวิทยา 10 3 13 0.01
1200 84012002 สุราษฎร์ธานี 24 79 103 0.08
1201 84012003 สุราษฏร์พิทยา 34 121 155 0.12
1202 84012004 เมืองสุราษฏร์ธานี 30 83 113 0.09
1203 84012007 สุราษฎร์ธานี 2 23 63 86 0.07
1204 84012017 ทีปราษฏร์พิทยา 25 58 83 0.07
1205 84012005 สุราษฎร์พิทยา ๒ 8 17 25 0.02
1206 84012010 กาญจนดิษฐ์ 13 29 42 0.03
1207 84012011 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 13 40 53 0.04
1208 84012016 เกาะสมุย 15 50 65 0.05
1209 84012018 เกาะพะงันศึกษา 14 20 34 0.03
1210 84012012 ท่าอุแทพิทยา 4 25 29 0.02
1211 84012013 ท่าเฟืองวิทยา 4 9 13 0.01
1212 84012015 ปากแพรกวิทยาคม 8 13 21 0.02
1213 46012003 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 62 130 192 0.15
1214 46012005 อนุกูลนารี 53 111 164 0.13
1215 46012008 เมืองกาฬสินธุ์ 28 64 92 0.07
1216 46012001 หนองสอพิทยาคม 7 11 18 0.01
1217 46012009 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 10 9 19 0.02
1218 46012012 แก่งนาจารย์พิทยาคม 10 6 16 0.01
1219 46012013 เมืองเหนือวิทยาคม 13 7 20 0.02
1220 46012004 กมลาไสย 41 68 109 0.09
1221 46012014 ร่องคำ 39 67 106 0.08
1222 46012006 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 7 16 23 0.02
1223 46012007 ดอนไทรงามพิทยาคม 13 11 24 0.02
1224 46012010 โคกศรีเมือง 6 7 13 0.01
1225 46012011 ธัญญาพัฒนวิทย์ 7 9 16 0.01
1226 46012019 ดอนจานวิทยาคม 15 14 29 0.02
1227 46012020 จำปาหลวงวิทยาคม 8 12 20 0.02
1228 46012015 สหัสขันธ์ศึกษา 19 30 49 0.04
1229 46012018 สามชัย 23 22 45 0.04
1230 46022013 ท่าคันโทวิทยาคาร 21 29 50 0.04
1231 46032013 คำม่วง 31 53 84 0.07
1232 46012016 นามะเขือพัฒนศึกษา 13 4 17 0.01
1233 46012017 โนนศิลาพิทยาคม 10 7 17 0.01
1234 46022014 ดงกลางพัฒนศึกษา 8 6 14 0.01
1235 46032022 ห้วยผึ้งพิทยา 22 25 47 0.04
1236 46032024 บ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมป์) 22 33 55 0.04
1237 46032003 นามนพิทยาคม 4 16 20 0.02
1238 46032006 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 9 11 20 0.02
1239 46032023 พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ 6 9 15 0.01
1240 46032025 บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา 10 6 16 0.01
1241 46032002 เขาวงพิทยาคาร 23 28 51 0.04
1242 46032004 กุฉินารายณ์ 33 41 74 0.06
1243 46032005 พุทโธภาวนาประชาสรรค์ 4 10 14 0.01
1244 46032008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 17 28 45 0.04
1245 46032009 สามขาสว่างวิทย์ 12 16 28 0.02
1246 46032010 โนนคำวิทยา 8 13 21 0.02
1247 46032011 นาไคร้พิทยาสรรพ์ 9 17 26 0.02
1248 33012013 กันทรารมณ์ 39 75 114 0.09
1249 33012022 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 13 19 32 0.03
1250 33012025 เขื่อนช้างวิทยาคาร 10 30 40 0.03
1251 33012026 น้ำเกลี้ยงวิทยา 6 22 28 0.02
1252 33012014 ละทายวิทยา 14 25 39 0.03
1253 33012015 บัวน้อยวิทยา 4 9 13 0.01
1254 33012019 ประสานมิตรวิทยา 4 9 13 0.01
1255 33022005 กำแพง 35 68 103 0.08
1256 33022017 ห้วยทับทันวิทยาคม 25 49 74 0.06
1257 33022008 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 11 19 30 0.02
1258 33022013 โคกหล่ามวิทยา 10 9 19 0.02
1259 33022018 ผักไหมวิทยานุกูล 12 23 35 0.03
1260 33012011 ยางชุมน้อยพิทยาคม 27 46 73 0.06
1261 33022001 ส้มป่อยพิทยาคม 13 19 32 0.03
1262 33022002 ไผ่งามพิทยาคม 7 7 14 0.01
1263 33022015 เบญจประชาสรรค์ 9 4 13 0.01
1264 33022016 บึงบูรพ์ 11 13 24 0.02
1265 33022019 วรคุณอุปถัมภ์ 8 10 18 0.01
1266 33022023 คลีกลิ้งพัฒนาทร 8 8 16 0.01
1267 11012002 สตรีสมุทรปราการ 23 72 95 0.08
1268 11012004 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 57 141 198 0.16
1269 11012010 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 32 67 99 0.08
1270 11012003 มัธยมวัดด่านสำโรง 25 52 77 0.06
1271 11012015 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 14 38 52 0.04
1272 11022008 บางแก้วประชาสรรค์ 17 36 53 0.04
1273 33032002 ขุขันธ์ 58 125 183 0.15
1274 33032016 ละลมวิทยา 14 21 35 0.03
1275 33032017 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 12 21 33 0.03
1276 33032009 ศรีตระกูลวิทยา 18 18 36 0.03
1277 33032011 สวงษ์วิทยาคม 10 16 26 0.02
1278 33032013 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 6 10 16 0.01
1279 33032001 ปรางค์กู่ 39 70 109 0.09
1280 33032010 ตูมพิทยานุสรณ์ 15 21 36 0.03
1281 33032012 หนองคูวิทยา 14 9 23 0.02
1282 33032015 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 13 15 28 0.02
1283 33042004 กันทรลักษ์วิทยา 58 123 181 0.14
1284 33042002 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 12 18 30 0.02
1285 33042012 กระแชงวิทยา 15 33 48 0.04
1286 33042018 ศรีรัตนวิทยา 22 52 74 0.06
1287 33042020 เบญจลักษ์พิทยา 36 47 83 0.07
1288 33042013 มัธยมบักดองวิทยา 12 14 26 0.02
1289 33042017 ภูมิซรอลวิทยา 12 16 28 0.02
1290 35012001 ยโสธรพิทยาคม 68 114 182 0.15
1291 35022002 ทรายมูลวิทยา 31 32 63 0.05
1292 35022004 ป่าติ้ววิทยา 16 18 34 0.03
1293 35012003 สอนแก้วว่องไววิทยา 9 17 26 0.02
1294 35012006 ยโสธรพิทยาสรรค์ 11 20 31 0.02
1295 35012008 สิงห์สามัคคีวิทยา 14 4 18 0.01
1296 35012009 ศิลาทองพิทยาสรรค์ 10 16 26 0.02
1297 35022007 ดงมะไฟพิทยาคม 10 15 25 0.02
1298 35012012 มหาชนะชัยวิทยาคม 21 39 60 0.05
1299 35012014 ค้อวังวิทยาคม 18 29 47 0.04
1300 35012004 สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 9 20 29 0.02
1301 35012005 กู่จานวิทยาคม 8 11 19 0.02
1302 35012007 โพนทันเจริญวิทย์ 8 9 17 0.01
1303 35022005 ศรีฐานกระจายศึกษา 6 6 12 0.01
1304 35022001 เลิงนกทา 58 112 170 0.14
1305 35022003 กุดชุมวิทยาคม 43 55 98 0.08
1306 35022015 คำเตยวิทยา 20 14 34 0.03
1307 35022006 ห้องแซงวิทยาคม 10 19 29 0.02
1308 35022008 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 7 11 18 0.01
1309 35022012 ศรีแก้วประชาสรรค์ 9 12 21 0.02
1310 35022014 นาโปร่งประชาสรรค์ 12 9 21 0.02
1311 35022016 น้ำคำวิทยาคม 7 12 19 0.02
1312 65012002 เฉลิมขวัญสตรี 50 173 223 0.18
1313 65022002 บางกระทุ่มพิทยาคม 16 32 48 0.04
1314 65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 20 36 56 0.04
1315 65022012 วังโพรงพิทยาคม 10 21 31 0.02
1316 65022013 ไทรย้อยพิทยาคม 6 14 20 0.02
1317 60012001 นครสวรรค์ 55 105 160 0.13
1318 60012015 พยุหะพิทยาคม 14 38 52 0.04
1319 60012008 บึงบอระเพ็ดวิทยา 6 11 17 0.01
1320 60012010 โกรกพระ 15 22 37 0.03
1321 60012016 เขาทองพิทยาคม 4 17 21 0.02
1322 60012017 เขากะลาวิทยาคม 7 12 19 0.02
1323 14012001 อยุธยาวิทยาลัย 70 128 198 0.16
1324 14012003 อยุธยานุสรณ์ 32 74 106 0.08
1325 14012009 บางปะหัน 19 37 56 0.04
1326 14012004 ปากกรานพิทยา 3 8 11 0.01
1327 14012008 ท่าช้างวิทยาคม 8 14 22 0.02
1328 14012012 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 18 19 37 0.03
1329 14022001 บางไทรวิทยา 7 17 24 0.02
1330 14022009 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 11 24 35 0.03
1331 11012001 สมุทรปราการ 37 68 105 0.08
1332 11012006 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 27 71 98 0.08
1333 11022009 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 30 53 83 0.07
1334 11012005 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 17 33 50 0.04
1335 11012007 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 17 35 52 0.04
1336 11022003 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 14 34 48 0.04
1337 14022004 บางปะอิน 14 18 32 0.03