โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

ข้อมูลครูและบุคลากร : ปีการศึกษา 2565

จำนวน 131,816
# รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ Action
1 10012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย 66 94 160 0.12
2 10012019 เทพศิรินทร์ 89 113 202 0.15
3 10012026 สามเสนวิทยาลัย 35 76 111 0.08
4 10012030 วัดสุทธิวราราม 57 107 164 0.12
5 10012038 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 28 68 96 0.07
6 10012039 ศรีอยุธยา 44 109 153 0.12
7 10012043 สิริรัตนาธร 27 66 93 0.07
8 10022009 พรตพิทยพยัต 71 115 186 0.14
9 10022015 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 59 130 189 0.14
10 10022018 สารวิทยา 33 93 126 0.10
11 10022020 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 112 174 286 0.22
12 10022031 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 53 89 142 0.11
13 10032009 โพธิสารพิทยากร 24 72 96 0.07
14 10032028 บางปะกอกวิทยาคม 51 95 146 0.11
15 10032035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 33 72 105 0.08
16 10032038 ศึกษานารีวิทยา 46 86 132 0.10
17 10032041 วัดราชโอรส 24 47 71 0.05
18 10032043 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 54 95 149 0.11
19 12012001 วัดเขมาภิรตาราม 51 98 149 0.11
20 12022004 ปากเกร็ด 49 108 160 0.12
21 12022006 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 51 110 161 0.12
22 12022009 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 43 110 153 0.12
23 14012002 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 42 111 153 0.12
24 15012004 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 47 108 155 0.12
25 67012002 วิทยานุกูลนารี 29 99 128 0.10
26 74012001 สมุทรสาครวิทยาลัย 57 98 155 0.12
27 74012002 สมุทรสาครบูรณะ 34 77 111 0.08
28 90012001 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ 51 138 189 0.14
29 90022003 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 48 128 176 0.13
30 10012003 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 34 79 113 0.09
31 10012010 วัดราชบพิธ 32 45 77 0.06
32 10012013 ราชวินิต มัธยม 32 68 100 0.08
33 10012023 นนทรีวิทยา 30 57 87 0.07
34 10012032 สตรีศรีสุริโยทัย 29 58 87 0.07
35 10012040 สันติราษฏร์วิทยาลัย 27 52 79 0.06
36 10022001 รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 28 65 93 0.07
37 10022011 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 55 101 156 0.12
38 10032004 วัดอินทาราม 25 46 71 0.05
39 10032014 สตรีวัดระฆัง 21 51 72 0.05
40 10032022 วัดนวลนรดิศ 24 70 94 0.07
41 10032033 ราชวินิตบางแคปานขำ 21 54 75 0.06
42 10032042 บางมดวิทยา 15 53 68 0.05
43 13012009 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา 38 71 109 0.08
44 14012005 โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" 27 64 92 0.07
45 16012012 บ้านหมี่วิทยา 26 56 82 0.06
46 19022003 ประเทียบวิทยาทาน 38 62 100 0.08
47 27022002 อรัญประเทศ 37 104 141 0.11
48 41012003 ประจักษ์ศิลปาคาร 34 102 136 0.10
49 71032004 อุดมสิทธิศึกษา 25 54 79 0.06
50 72022009 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 35 89 125 0.09
51 74012006 กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) 29 86 115 0.09
52 75012002 ถาวรานุกูล 28 75 103 0.08
53 77012006 บางสะพานวิทยา 28 65 93 0.07
54 81012003 คลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ 32 89 121 0.09
55 84032006 พระแสงวิทยา 31 55 86 0.07
56 94012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 65 59 124 0.09
57 95012001 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 37 87 124 0.09
58 96012001 นราธิวาส 49 65 114 0.09
59 96022005 สุไหงโกลก 29 57 86 0.07
60 10012005 วัดราชาธิวาส 16 36 52 0.04
61 10012020 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 23 50 73 0.06
62 10012025 ไตรมิตรวิทยาลัย 30 42 72 0.05
63 10012036 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 21 66 87 0.07
64 10022012 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 14 33 47 0.04
65 10022016 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 18 52 70 0.05
66 10032003 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 0.00
67 10032008 ฤทธิณรงค์รอน 15 26 41 0.03
68 10032010 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 10 17 27 0.02
69 10032012 มหรรณพาราม 13 34 47 0.04
70 10032015 สุวรรณารามวิทยาคม 31 49 80 0.06
71 10032017 มัธยมวัดนายโรง 12 22 34 0.03
72 12022007 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 15 48 63 0.05
73 12022008 โพธินิมิตวิทยาคม 14 40 54 0.04
74 14012009 บางปะหัน 17 42 59 0.04
75 14012013 อุทัย 18 30 48 0.04
76 14022009 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 12 29 41 0.03
77 15012012 โพธิ์ทอง(จินดามณี) 10 34 44 0.03
78 15012014 สามโก้วิทยาคม 12 25 37 0.03
79 16022012 หนองม่วงวิทยา 19 42 61 0.05
80 19012001 สุธีวิทยา 17 47 64 0.05
81 26012003 นวมราชานุสรณ์ 10 27 37 0.03
82 31012002 ภัทรบพิตร 27 47 74 0.06
83 31022007 ไพศาลพิทยาคม 19 24 43 0.03
84 31042001 คูเมืองวิทยาคม 23 25 48 0.04
85 31042007 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 43 75 118 0.09
86 31042015 แคนดงพิทยาคม 24 19 43 0.03
87 34012023 ดอนมดแดงวิทยาคม 13 20 33 0.03
88 34032004 โขงเจียมวิทยาคม 16 33 49 0.04
89 37012002 ชานุมานวิทยาคม 34 46 80 0.06
90 41022002 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 18 35 53 0.04
91 67022011 แคมป์สนวิทยาคม 14 23 37 0.03
92 70012005 ด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ 12 23 35 0.03
93 74012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพร 19 28 47 0.04
94 74012004 พันท้ายนรสิงห์วิทยา 13 12 25 0.02
95 74012005 สมุทรสาครวุฒิชัย 12 36 48 0.04
96 74012009 วัดธรรมจริยาภิรมย์ 10 26 36 0.03
97 77022003 เมืองปราณบุรี 8 15 23 0.02
98 84012006 มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 14 44 58 0.04
99 86012006 ท่าแซะรัชดาภิเษก 19 52 71 0.05
100 86022004 เมืองหลังสวน 16 23 39 0.03
101 95012005 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 48 56 104 0.08
102 95022001 เบตง 44 70 116 0.09
103 96012005 ร่มเกล้า 41 48 89 0.07
104 96012006 ตันหยงมัส 21 27 48 0.04
105 96022007 มัธยมสุไหงปาดี 33 41 74 0.06
106 96022008 สวนพระยาวิทยา 37 58 95 0.07
107 10012002 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 7 6 13 0.01
108 10012006 พุทธจักรวิทยา 7 11 18 0.01
109 10012018 วัดสระเกศ 6 10 16 0.01
110 10012034 ศีลาจารพิพัฒน์ 6 22 28 0.02
111 10012035 โยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) 14 25 39 0.03
112 10012041 มักกะสันพิทยา 7 14 21 0.02
113 10032005 วัดประดู่ในทรงธรรม 9 13 22 0.02
114 10032007 มัธยมวัดดาวคนอง 2 16 18 0.01
115 10032019 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 6 13 19 0.01
116 10032023 วัดรางบัว 3 14 17 0.01
117 10032025 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 10 19 29 0.02
118 14012008 ท่าช้างวิทยาคม 8 15 23 0.02
119 14012014 หนองน้ำส้มวิทยาคม 4 13 17 0.01
120 14022004 บางปะอิน 16 16 32 0.02
121 14022005 อุดมศีลวิทยา 7 11 18 0.01
122 14022007 ลาดชะโดสามัคคี 4 7 11 0.01
123 14022008 วัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์) 4 12 16 0.01
124 14022012 ลาดงาประชาบำรุง 1 7 9 0.01
125 15012006 บางเสด็จวิทยาคม 7 15 22 0.02
126 15012007 โพธิ์ทองพิทยาคม 5 11 16 0.01
127 15012008 วิเศษชัยชาญวิทยาคม 6 3 9 0.01
128 16012011 บ้านเบิกวิทยาคม 5 8 13 0.01
129 16022008 สระโบสถ์วิทยาคาร 17 17 34 0.03
130 16022010 ยางรากวิทยา 6 10 16 0.01
131 17012004 ค่ายบางระจันวิทยาคม 5 19 24 0.02
132 17012005 พรหมบุรีรัชดาภิเษก 4 15 19 0.01
133 19012010 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 6 18 24 0.02
134 31022003 ชุมแสงพิทยาคม 9 15 26 0.02
135 31022009 แสลงโทนพิทยาคม 8 17 25 0.02
136 31032007 ถนนหักพิทยาคม 11 19 30 0.02
137 31042003 มัธยมพรสำราญ 7 6 13 0.01
138 33012027 บัวเจริญวิทยา 10 10 20 0.02
139 34012022 ดงยางวิทยาคม 8 7 15 0.01
140 34022007 ขุมคำวิทยาคาร 11 13 24 0.02
141 34052010 โดมประดิษฐ์วิทยา 13 21 34 0.03
142 35022009 บุ่งค้าวิทยาคม 10 14 24 0.02
143 35022013 เมืองกลางประชานุกูล 4 10 14 0.01
144 37012009 นาวังวิทยา 8 15 23 0.02
145 37012020 ศรีเจริญศึกษา 7 11 18 0.01
146 40022010 มัธยมโพนเพ็ก 8 7 15 0.01
147 40022015 ประชารัฐพัฒนาการ 7 9 16 0.01
148 40032005 โนนข่าวิทยา 4 11 15 0.01
149 40052008 ชุมแพพิทยาคม 10 13 23 0.02
150 41012011 ธาตุโพนทองวิทยาคม 6 8 14 0.01
151 41032011 ทรัพย์อุดมวิทยา 6 11 17 0.01
152 50042007 สันติสุข 12 17 29 0.02
153 50052008 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 9 12 21 0.02
154 75012004 เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1 13 14 0.01
155 75012005 สกลวิสุทธิ 6 5 11 0.01
156 76022007 หนองชุมแสงวิทยา 10 24 34 0.03
157 77012003 หว้ากอวิทยาลัย 7 9 16 0.01
158 77012005 ห้วยยางวิทยา 7 14 21 0.02
159 77012007 ธงชัยวิทยา 7 21 28 0.02
160 77012008 ชัยเกษมวิทยา 8 20 28 0.02
161 77022004 ปากน้ำปราณวิทยา 7 14 21 0.02
162 77022009 หนองพลับวิทยา 5 18 23 0.02
163 84032001 บ้านเสด็จพิทยาคม 5 13 18 0.01
164 86022003 ชลธารวิทยา 6 12 18 0.01
165 90032009 ปาดังติณสูลานนท์ 6 12 18 0.01
166 94022005 ศิริราษฏร์สามัคคี 7 15 22 0.02
167 94022008 สะนอพิทยาคม 15 21 36 0.03
168 95022006 กาบังพิทยาคม 13 21 34 0.03
169 96012009 ศรีวารินทร์ 18 22 40 0.03
170 96022006 ธัญธารวิทยา 5 8 13 0.01
171 96022010 บูกิตประชาอุปถัมภ์ 16 21 37 0.03
172 44012001 สารคามพิทยาคม 47 111 158 0.12
173 44012003 มหาวิชานุกูล 4 4 8 0.01
174 44012005 มหาชัยพิทยาคาร 8 14 22 0.02
175 44012025 กุดรังประชาสรรค์ 8 6 14 0.01
176 44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 17 18 35 0.03
177 32022012 รัตนบุรี 25 74 99 0.08
178 32022014 เบิดพิทยาสรรค์ 16 23 39 0.03
179 32022020 สนมวิทยาคาร 23 40 63 0.05
180 32022021 นารายณ์คำผงวิทยา 19 18 37 0.03
181 32022013 ดอนแรดวิทยา 12 6 18 0.01
182 32022015 ธาตุศรีนคร 11 13 24 0.02
183 32022016 แกศึกษาพัฒนา 5 13 18 0.01
184 32022017 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 6 7 13 0.01
185 32022018 หนองอียอวิทยา 9 9 18 0.01
186 32022019 หนองขุนศรีวิทยา 9 11 20 0.02
187 32022022 โนนเทพ 6 11 17 0.01
188 32022023 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 8 12 20 0.02
189 32032001 ประสาทวิทยาคาร 66 109 175 0.13
190 32032003 ตานีวิทยา 14 29 43 0.03
191 32032008 กาบเชิงวิทยา 16 34 50 0.04
192 32032009 แนงมุดวิทยา 10 23 33 0.03
193 32032010 โคกตะเคียนวิทยา 16 17 33 0.03
194 32032021 พนมดงรักวิทยา 27 27 54 0.04
195 32032002 โคกยางวิทยา 17 9 26 0.02
196 32032004 ไทรแก้ววิทยา 9 9 18 0.01
197 32032005 ทุ่งมนวิทยาคาร 5 19 24 0.02
198 32032006 เชื้อเพลิงวิทยา 5 18 23 0.02
199 32032007 ตาเบาวิทยา 11 4 15 0.01
200 32032011 ปราสาทเบงวิทยา 9 16 25 0.02
201 32032012 สังขะ 33 61 94 0.07
202 32032019 บัวเชดวิทยา 62 61 123 0.09
203 32032013 กระเทียมวิทยา 21 34 55 0.04
204 32032015 ขนาดมอญพิทยาคม 21 26 47 0.04
205 32032014 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 5 12 17 0.01
206 32032016 มัธยมทับทิมสยาม 04 14 12 26 0.02
207 32032017 พระแก้ววิทยา 9 10 19 0.01
208 32032018 เทพอุดมวิทยา 14 9 23 0.02
209 32032020 มัธยมศรีสำเภาลูน 10 10 20 0.02
210 32032022 ศรีณรงค์พิทยาลัย 13 14 27 0.02
211 43012001 ปทุมเทพวิทยาคาร 67 112 179 0.14
212 43012019 น้ำสวยวิทยา 22 25 47 0.04
213 43012002 หินโงมพิทยาคม 13 10 23 0.02
214 43012007 ค่ายบกหวานวิทยา 6 7 13 0.01
215 43012005 หนองคายวิทยาคาร 33 58 91 0.07
216 43012003 กวนวันวิทยา 6 9 15 0.01
217 43012004 เวียงคำวิทยาคาร 3 15 18 0.01
218 43012006 พระธาตุบังพวนวิทยา 17 8 25 0.02
219 43012020 ฝางพิทยาคม 7 15 22 0.02
220 43012017 สังคมวิทยา 19 30 51 0.04
221 43012021 โพธิ์ตากพิทยาคม 12 21 33 0.03
222 43012014 พานพร้าว 14 19 33 0.03
223 43012015 พระพุทธบาทวิทยาคม 12 13 25 0.02
224 43012016 วรลาโภนุสรณ์ 4 14 18 0.01
225 43012018 วังม่วงพิทยาคม 8 14 22 0.02
226 43012008 ท่าบ่อ 47 79 126 0.10
227 43012009 โคกคอนวิทยาคม 12 17 29 0.02
228 43012010 ถ่อนวิทยา 7 15 22 0.02
229 43012011 ท่าบ่อพิทยาคม 6 8 14 0.01
230 43012012 หนองนางพิทยาคม 8 9 17 0.01
231 43012013 เดื่อวิทยาคาร 13 8 21 0.02
232 43022001 ชุมพลโพนพิสัย 40 96 136 0.10
233 43022006 กุดบงพิทยาคาร 16 39 55 0.04
234 43022003 ปากสวยพิทยาคม 13 25 38 0.03
235 43022004 นาหนังพัฒนศึกษา 14 16 30 0.02
236 43022005 ร่มธรรมานุสรณ์ 9 12 21 0.02
237 43032001 บึงกาฬ 59 98 157 0.12
238 43032018 บุ่งคล้านคร 23 25 48 0.04
239 43032002 หนองเข็งวิทยาคม 6 14 20 0.02
240 43032003 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 14 10 24 0.02
241 43032004 นาสวรรค์พิทยาคม 15 22 37 0.03
242 43032008 เซกา 3 2 5 0.00
243 43032014 บึงโขงหลงวิทยาคม 31 38 69 0.05
244 43032009 หนองหิ้งพิทยา 9 21 30 0.02
245 43032010 โสกก่ามวิทยา 9 12 21 0.02
246 43032011 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 18 14 32 0.02
247 43032013 เจ็ดสีวิทยาคาร 12 15 27 0.02
248 43032015 ท่าดอกคำวิทยาคม 9 9 18 0.01
249 43032005 พรเจริญวิทยา 41 60 101 0.08
250 43032016 ศรีวิไลวิทยา 51 72 123 0.09
251 43032006 หนองหัวช้างวิทยา 13 15 28 0.02
252 43032007 ศรีสำราญวิทยาคม 10 9 19 0.01
253 43032012 ประชานิมิตพิทยานุกูล 7 5 12 0.01
254 43032017 ภูทอกวิทยา 11 11 22 0.02
255 43022008 โซ่พิสัยพิทยาคม 40 60 100 0.08
256 43022012 ปากคาดพิทยาคม 1 1 83 0.06
257 43022009 ศรีชมภูวิทยา 18 25 43 0.03
258 43022010 โนนคำพิทยาคม 6 8 14 0.01
259 43022011 โพนทองประชาสรรค์ 12 8 20 0.02
260 43022013 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 10 18 28 0.02
261 43022014 สมสนุกพิทยาคม 6 10 16 0.01
262 43022002 เซิมพิทยาคม 9 24 33 0.03
263 43022015 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 28 24 52 0.04
264 43022016 นาดีพิทยาคม 9 18 27 0.02
265 43022017 ประชาบดีพิทยาคม 18 21 39 0.03
266 43022018 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 9 8 17 0.01
267 62012001 กำแพงเพชรพิทยาคม 51 75 126 0.10
268 62012004 วัชรวิทยา 37 60 97 0.07
269 62012002 วชิรปราการวิทยาคม 25 54 79 0.06
270 62012003 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 14 32 46 0.03
271 62012006 นาบ่อคำวิทยาคม 14 27 41 0.03
272 62012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 14 25 39 0.03
273 62012009 หนองกองพิทยาคม 7 17 24 0.02
274 62012019 โกสัมพีวิทยา 12 21 33 0.03
275 62012013 พรานกระต่ายพิทยาคม 33 63 96 0.07
276 62012011 ไทรงามพิทยาคม 15 24 39 0.03
277 62012015 เรืองวิทย์พิทยาคม 22 25 47 0.04
278 62012016 ลานกระบือวิทยา 16 36 52 0.04
279 62012012 บ่อแก้ววิทยา 13 13 26 0.02
280 62012014 พิไกรวิทยา 14 21 35 0.03
281 62012017 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 10 19 29 0.02
282 62012018 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 13 15 28 0.02
283 62012005 คณฑีพิทยาคม 13 27 40 0.03
284 62012007 นครไตรตรึงษ์ 20 31 51 0.04
285 62022001 คลองลานวิทยา 37 55 92 0.07
286 62022008 คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ 35 53 88 0.07
287 62012008 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 8 19 27 0.02
288 62022002 สักงามวิทยา 14 18 32 0.02
289 62022003 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 15 17 32 0.02
290 62022010 วังไทรวิทยาคม 5 15 20 0.02
291 66012001 พิจิตรพิทยาคม 47 99 146 0.11
292 66012005 สระหลวงพิทยาคม 24 58 82 0.06
293 66012014 สากเหล็กวิทยา 28 30 58 0.04
294 66012002 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 5 17 22 0.02
295 66012003 วังกรดพิทยา 8 8 16 0.01
296 66012004 เมธีพิทยา 6 9 15 0.01
297 66012007 วังทรายพูนวิทยา 5 16 21 0.02
298 45012019 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 58 116 174 0.13
299 45012001 ธวัชบุรีวิทยาคม 8 29 37 0.03
300 45012009 ขัติยะวงษา 18 31 49 0.04
301 45012003 โคกล่ามพิทยาคม 16 19 35 0.03
302 45012004 ธงธานี 14 18 32 0.02
303 45012006 ดู่น้อยประชาสรรค์ 10 15 25 0.02
304 45012008 ศรีธวัชวิทยาลัย 9 12 21 0.02
305 45012016 เชียงขวัญพิทยาคม 13 14 27 0.02
306 45012017 พลับพลาวิทยาคม 9 9 18 0.01
307 45012018 เทอดไทยวิทยาคม 8 9 17 0.01
308 45012005 สตรีศึกษา 76 175 251 0.19
309 45012002 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 48 79 127 0.10
310 45012007 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 32 34 66 0.05
311 45012012 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 22 39 61 0.05
312 45012010 สตรีศึกษา 2 9 8 17 0.01
313 45012013 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด 14 34 48 0.04
314 45012014 ม่วงลาดวิทยาคาร 10 12 22 0.02
315 45012015 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 17 20 37 0.03
316 45012020 เมืองน้อยวิทยาคม 8 8 16 0.01
317 45022002 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 40 58 98 0.07
318 45022003 ปทุมรัตต์พิทยาคม 63 67 130 0.10
319 45022017 เมืองสรวงวิทยา 21 31 52 0.04
320 45022005 หนองผึ้งวิทยาคาร 12 16 28 0.02
321 45022006 โพนสูงประชาสรรค์ 10 11 21 0.02
322 45022009 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 5 10 15 0.01
323 45022010 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 9 5 14 0.01
324 45022018 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 8 9 17 0.01
325 45022011 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 56 99 155 0.12
326 45022013 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 50 72 122 0.09
327 45022019 ทรายทองวิทยา 19 26 45 0.03
328 45022012 หัวโทนวิทยา 7 12 19 0.01
329 45022014 ช้างเผือกวิทยาคม 9 19 28 0.02
330 45022015 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 6 8 14 0.01
331 45022016 หินกองวิทยาคาร 7 7 14 0.01
332 45022020 สามขาท่าหาดยาววิทยา 8 13 21 0.02
333 45022001 พนมไพรวิทยาคาร 41 66 107 0.08
334 45022021 อาจสามารถวิทยา 23 36 59 0.04
335 45022004 น้ำใสวรวิทย์ 10 7 17 0.01
336 45022022 หนองหมื่นถ่านวิทยา 18 15 33 0.03
337 45022024 โพนเมืองประชารัฐฯ 8 11 19 0.01
338 45022025 หนองฮีเจริญวิทย์ 10 17 27 0.02
339 45022026 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 10 8 18 0.01
340 45032008 เสลภูมิพิทยาคม 55 87 142 0.11
341 45032013 เสลภูมิ 11 32 43 0.03
342 45032001 โนนชัยศรีวิทยา 14 17 31 0.02
343 45032003 วังหลวงวิทยาคม 11 10 21 0.02
344 45032010 ขวาววิทยาคาร 4 14 18 0.01
345 45032011 ม่วงมิตรวิทยาคม 12 13 25 0.02
346 45032014 โพธิ์ทองวิทยาคาร 9 15 24 0.02
347 45032015 ท่าม่วงวิทยาคม 8 12 20 0.02
348 45032017 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา 8 10 18 0.01
349 45032005 โพนทองพัฒนาวิทยา 54 106 160 0.12
350 45032002 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 15 22 37 0.03
351 45032004 เมยวดีพิทยาคม 22 30 52 0.04
352 45032006 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 22 28 50 0.04
353 45032007 หนองพอกวิทยาลัย 34 50 84 0.06
354 45032009 โพนทองวิทยายน 26 29 55 0.04
355 45032012 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ 10 15 25 0.02
356 45032016 คำนาดีพิทยาคม 11 11 22 0.02
357 45032018 ผาน้ำทิพย์วิทยา 9 12 21 0.02
358 10022004 มัธยมวัดหนองจอก 45 91 136 0.10
359 10022034 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 41 113 154 0.12
360 10022035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 38 99 137 0.10
361 10022007 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 33 63 96 0.07
362 10012027 สุรศักดิ์มนตรี 75 125 200 0.15
363 10012028 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 17 37 54 0.04
364 10022014 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 40 80 120 0.09
365 10022025 สตรีวิทยา ๒ 68 147 215 0.16
366 10022024 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 31 56 87 0.07
367 10022010 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 31 75 106 0.08
368 10022030 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 49 109 158 0.12
369 10022039 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 27 62 89 0.07
370 10012021 พระโขนงพิทยาลัย 33 65 98 0.07
371 10012037 ปทุมคงคา 43 68 111 0.08
372 10012042 มัธยมวัดธาตุทอง 20 50 70 0.05
373 10012022 วชิรธรรมสาธิต 18 51 69 0.05
374 10022013 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 37 83 120 0.09
375 10022017 หอวัง 79 163 242 0.18
376 10022026 ราชวินิตบางเขน 23 62 85 0.06
377 10012031 ยานนาเวศวิทยาคม 25 51 77 0.06
378 10012024 เจ้าพระยาวิทยาคม 9 9 18 0.01
379 10022032 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 66 121 187 0.14
380 10022005 เทพลีลา 34 71 105 0.08
381 10022008 มัธยมวัดบึงทองหลาง 31 65 96 0.07
382 10022033 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 25 82 107 0.08
383 10022021 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 37 117 154 0.12
384 10022027 ฤทธิยะวรรณาลัย 51 143 194 0.15
385 10022022 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 27 65 92 0.07
386 10022028 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 48 86 134 0.10
387 10022023 ดอนเมืองจาตุรจินดา 15 45 60 0.05
388 10022019 ราชดำริ 34 83 117 0.09
389 10022029 ศรีพฤฒา 34 59 93 0.07
390 10022041 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 34 67 101 0.08
391 76012001 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 54 106 160 0.12
392 76022009 บ้านลาดวิทยา 12 52 64 0.05
393 76022008 ท่ายางวิทยา 11 34 45 0.03
394 76022006 หนองจอกวิทยา 8 7 15 0.01
395 76012005 คงคาราม 46 93 139 0.11
396 76022010 แก่งกระจานวิทยา 17 32 49 0.04
397 76022011 ป่าเด็งวิทยา 11 21 32 0.02
398 76012003 บางจานวิทยา 2 14 16 0.01
399 76012011 วชิรธรรมโศภิต 5 10 15 0.01
400 76012012 บางตะบูนวิทยา 3 13 16 0.01
401 76012013 บ้านแหลมวิทยา 9 25 34 0.03
402 76022001 โตนดหลวงวิทยา 9 15 24 0.02
403 76012002 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 49 138 187 0.14
404 76012008 เขาย้อยวิทยา 6 34 40 0.03
405 76012009 หนองหญ้าปล้องวิทยา 14 25 39 0.03
406 76012006 ดอนยางวิทยา 4 9 13 0.01
407 76012007 โยธินบูรณะ เพชรบุรี 9 15 24 0.02
408 76012004 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 28 63 91 0.07
409 76022003 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 33 63 96 0.07
410 76022004 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 19 46 65 0.05
411 76022002 ห้วยทรายประชาสรรค์ 14 13 27 0.02
412 77022007 หัวหิน 62 187 249 0.19
413 77022010 สามร้อยยอดวิทยาคม 34 65 99 0.08
414 77022001 กุยบุรีวิทยา 21 39 60 0.05
415 77022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 25 49 74 0.06
416 77022008 หัวหินวิทยาคม 10 23 33 0.03
417 77022002 ยางชุมวิทยา 7 6 13 0.01
418 77012001 ประจวบวิทยาลัย 42 73 115 0.09
419 77012004 ทับสะแกวิทยา 7 20 27 0.02
420 77012002 อ่าวน้อยวิทยานิคม 9 11 20 0.02
421 77012010 บางสะพานน้อยวิทยาคม 12 20 32 0.02
422 74012007 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 20 57 77 0.06
423 74012010 หลักสองส่งเสริมวิทยา 8 8 16 0.01
424 74012011 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 9 14 23 0.02
425 74012008 กุศลวิทยา 8 6 14 0.01
426 75012001 ศรัทธาสมุทร 43 74 117 0.09
427 75012003 ท้ายหาด 11 20 31 0.02
428 75012006 อัมพวันวิทยาลัย 15 50 65 0.05
429 75012007 วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) 4 13 17 0.01
430 75012008 เทพสุวรรณชาญวิทยา 6 10 16 0.01
431 75012009 วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ 6 7 13 0.01
432 10022006 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 37 117 154 0.12
433 10022002 บางกะปิ 22 63 85 0.06
434 10022003 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 28 78 106 0.08
435 50012001 ยุพราชวิทยาลัย 68 128 196 0.15
436 50012002 วัฒโนทัยพายัพ 51 102 153 0.12
437 50012010 สันกำแพง 42 87 129 0.10
438 50052001 จอมทอง 36 57 93 0.07
439 50012003 หอพระ 15 26 41 0.03
440 50012004 กาวิละวิทยาลัย 20 53 73 0.06
441 50012009 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 18 30 48 0.04
442 50012011 แม่ออนวิทยาลัย 14 15 29 0.02
443 50022004 แม่ริมวิทยาคม 19 40 59 0.04
444 50022005 นวมินทราชูทิศ พายัพ 37 57 94 0.07
445 50022009 สันทรายวิทยาคม 31 53 84 0.06
446 50022001 แม่แตง 28 38 66 0.05
447 50022007 สะเมิงพิทยาคม 16 23 39 0.03
448 50022008 พร้าววิทยาคม 38 54 92 0.07
449 50022002 แม่หอพระวิทยาคม 5 14 19 0.01
450 50022003 สันป่ายางวิทยาคม 9 12 21 0.02
451 50032004 ฝางชนูปถัมภ์ 30 61 91 0.07
452 50032001 เชียงดาววิทยาคม 20 37 57 0.04
453 50032002 อรุโณทัยวิทยาคม 23 32 55 0.04
454 50032007 เวียงแหงวิทยาคม 19 21 40 0.03
455 50032008 ไชยปราการ 13 19 32 0.02
456 50042001 สันป่าตองวิทยาคม 39 80 119 0.09
457 50042002 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 14 21 35 0.03
458 50042003 หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 30 60 90 0.07
459 50042004 สารภีพิทยาคม 22 41 63 0.05
460 50042005 บ้านกาดวิทยาคม 12 25 37 0.03
461 50042006 สองแคววิทยาคม 15 25 40 0.03
462 50052002 แม่แจ่ม 30 61 91 0.07
463 50052004 ฮอดพิทยาคม 27 45 72 0.05
464 50052005 ดอยเต่าวิทยาคม 25 35 60 0.05
465 50052006 อมก๋อยวิทยาคม 33 32 65 0.05
466 50052007 แม่ตื่นวิทยาคม 10 19 29 0.02
467 58012001 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 45 63 108 0.08
468 58012003 ขุนยวมวิทยา 30 39 69 0.05
469 58012004 ปายวิทยาคาร 24 40 64 0.05
470 58012006 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 4 17 21 0.02
471 58022001 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 34 71 105 0.08
472 58022002 สบเมยวิทยาคม 13 28 41 0.03
473 58022004 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 29 31 60 0.05
474 58022003 เฉลิมรัชวิทยาคม 8 19 27 0.02
475 33012001 ศรีสะเกษวิทยาลัย 64 122 186 0.14
476 33012028 นครศรีลำดวนวิทยา 17 21 38 0.03
477 33012004 ไกรภักดีวิทยาคม 5 19 24 0.02
478 33012008 มัธยมโพนค้อ 5 14 19 0.01
479 33012009 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) 2 16 18 0.01
480 33012032 โนนเพ็กวิทยาคม 8 14 22 0.02
481 33012033 พยุห์วิทยา 10 18 28 0.02
482 31012001 บุรีรัมย์พิทยาคม 58 119 177 0.13
483 31012003 บัวหลวงวิทยาคม 44 57 101 0.08
484 31012004 พระครูพิทยาคม 22 36 58 0.04
485 31012017 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 16 32 48 0.04
486 31012005 สองห้องพิทยาคม 13 14 27 0.02
487 31012006 กนกศิลป์พิทยาคม 19 24 43 0.03
488 31012007 สวายจีกพิทยาคม 15 21 36 0.03
489 31012008 หนองตาดพิทยาคม 5 8 13 0.01
490 31012009 กลันทาพิทยาคม 12 15 27 0.02
491 31022005 ประโคนชัยพิทยาคม 58 119 177 0.13
492 31022008 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 38 72 110 0.08
493 31022010 บ้านกรวดวิทยาคาร 45 98 143 0.11
494 31022011 โนนเจริญพิทยาคม 23 17 40 0.03
495 31022006 บ้านบุวิทยาสรรค์ 9 19 28 0.02
496 31022001 กระสังพิทยาคม 52 97 149 0.11
497 31022012 พลับพลาชัยพิทยาคม 23 28 51 0.04
498 31022013 ห้วยราชพิทยาคม 20 42 62 0.05
499 31022002 ลำดวนพิทยาคม 14 16 30 0.02
500 31022004 สูงเนินพิทยาคม 5 15 20 0.02
501 31032015 ละหานทรายรัชดาภิเษก 53 70 123 0.09
502 31032016 ไทยเจริญวิทยา 8 12 20 0.02
503 31032022 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 23 27 50 0.04
504 31032012 ร่วมจิตต์วิทยา 13 13 26 0.02
505 31032013 ละหานทรายวิทยา 12 11 23 0.02
506 31032014 ตาจงพิทยาสรรค์ 11 14 25 0.02
507 31032017 ปะคำพิทยาคม 6 10 16 0.01
508 31012011 ลำปลายมาศ 62 96 158 0.12
509 31012010 ธารทองพิทยาคม 29 59 88 0.07
510 31012012 ตลาดโพธิ์พิทยาคม 10 20 30 0.02
511 31012013 จตุราษฏร์พิทยาคม 12 17 29 0.02
512 31012014 เมืองแฝกพิทยาคม 7 6 13 0.01
513 31012015 ทะเมนชัยพิทยาคม 4 9 13 0.01
514 31012016 ชำนิพิทยาคม 11 11 22 0.02
515 31042005 พุทไธสง 52 84 136 0.10
516 31042002 ตูมใหญ่วิทยา 28 29 57 0.04
517 31042012 นาโพธิ์พิทยาคม 21 35 56 0.04
518 31042014 กู่สวนแตงพิทยาคม 15 32 47 0.04
519 31042013 อุดมอักษรพิทยาคม 14 15 29 0.02
520 31042011 สตึก 29 68 97 0.07
521 31042006 เมืองแกพิทยาคม 21 26 47 0.04
522 31042008 สะแกพิทยาคม 9 19 28 0.02
523 31042009 สมเสม็ดวิทยา 8 11 19 0.01
524 31042010 ร่อนทองพิทยาคม 13 16 29 0.02
525 31042016 ดงพลองพิทยาคม 10 12 22 0.02
526 31032001 นางรอง 83 80 163 0.12
527 31032002 สิงหวิทยาคม 11 22 33 0.03
528 31032003 นางรองพิทยาคม 26 41 67 0.05
529 31032004 ทุ่งแสงทองพิทยาคม 8 11 19 0.01
530 31032005 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 11 21 32 0.02
531 31032006 เหลืองพนาวิทยาคม 10 17 27 0.02
532 31032023 พนมรุ้ง 9 20 29 0.02
533 31032010 หนองกี่พิทยาคม 54 92 146 0.11
534 31032018 หนองหงส์พิทยาคม 26 26 52 0.04
535 31032020 โนนสุวรรณพิทยาคม 16 34 50 0.04
536 31032011 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 13 13 26 0.02
537 31032019 ห้วยหินพิทยาคม 11 12 23 0.02
538 31032021 สามัคคีพิทยาคม 8 8 16 0.01
539 44012002 ผดุงนารี 58 145 204 0.15
540 44012021 โรงเรียนกันทรวิชัย 26 27 53 0.04
541 44012007 แกดำวิทยาคาร 13 11 24 0.02
542 44012008 มิตรภาพ 8 22 30 0.02
543 44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 6 11 17 0.01
544 44022006 โนนราษีวิทยา 6 9 15 0.01
545 36012001 ชัยภูมิภักดีชุมพล 58 105 163 0.12
546 36012003 เมืองพญาแลวิทยา 42 70 112 0.08
547 36012013 บ้านเขว้าวิทยายน 28 22 50 0.04
548 36012011 ชีลองวิทยา 6 10 16 0.01
549 36012002 สตรีชัยภูมิ 54 109 163 0.12
550 36012005 บ้านค่ายวิทยา 15 20 35 0.03
551 36012004 กุดตุ้มวิทยา 6 11 17 0.01
552 36012008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 20 22 42 0.03
553 36012009 ภูพระวิทยาคม 11 8 19 0.01
554 36022014 แก้งคร้อวิทยา 75 116 191 0.14
555 36012016 คอนสวรรค์ 28 32 60 0.05
556 36022016 นาหนองทุ่มวิทยา 12 21 33 0.03
557 36012017 สามหมอวิทยา 11 18 29 0.02
558 36012018 โนนสะอาดวิทยา 13 13 26 0.02
559 36012019 ปู่ด้วงศึกษาลัย 11 10 21 0.02
560 36022017 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 9 16 25 0.02
561 36012020 หนองบัวแดงวิทยา 73 91 164 0.12
562 36012021 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 22 21 43 0.03
563 36012023 ภักดีชุมพลวิทยา 14 28 42 0.03
564 36012024 เจียงทองพิทยาคม 23 24 47 0.04
565 36012022 คูเมืองวิทยา 16 16 32 0.02
566 36022006 ภูเขียว 79 116 195 0.15
567 36022021 คอนสารวิทยาคม 43 54 97 0.07
568 36022013 บ้านแท่นวิทยา 40 41 82 0.06
569 36022022 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 17 19 36 0.03
570 36022008 หนองคอนไทยวิทยาคม 6 16 22 0.02
571 36022009 พระธาตุหนองสามหมื่น 8 15 23 0.02
572 36032001 จัตุรัสวิทยาคาร 19 45 64 0.05
573 36032010 หนองบัวระเหววิทยาคาร 17 31 48 0.04
574 36032003 หนองบัวบานวิทยา 2 15 17 0.01
575 36032004 ละหานเจริญวิทยา 9 10 19 0.01
576 36032011 ห้วยแย้วิทยา 8 11 19 0.01
577 36032012 เทพสถิตวิทยา 18 32 52 0.04
578 36032013 นายางกลักพิทยาคม 24 29 53 0.04
579 36032007 บางอำพันธ์วิทยาคม 11 8 19 0.01
580 36032008 เพชรพิทยาสรรค์ 7 24 31 0.02
581 36032009 เริงรมย์วิทยาคม 4 11 15 0.01
582 49012012 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 21 26 47 0.04
583 49012011 เมืองมุกวิทยาคม 7 13 20 0.02
584 49012013 อุดมวิทย์ 6 15 21 0.02
585 49012014 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 6 9 15 0.01
586 49012015 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 7 6 13 0.01
587 49012016 โชคชัยวิทยา 6 9 15 0.01
588 49012021 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 8 2 10 0.01
589 49012022 คำชะอีวิทยาคาร 18 33 51 0.04
590 49012028 หนองสูงสามัคคีวิทยา 20 25 45 0.03
591 49012023 คำบกวิทยาคาร 11 9 20 0.02
592 49012024 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 15 7 22 0.02
593 49012025 คำชะอีพิทยาคม 6 11 17 0.01
594 49012026 เหล่าประชาอุทิศ 10 4 14 0.01
595 49012029 พลังราษฏร์พิทยาสรรพ์ 5 8 13 0.01
596 49012030 หนองแวงวิทยาคม 4 10 14 0.01
597 25012001 ปราจิณราษฏรอำรุง 83 146 229 0.17
598 25012018 ชิตใจชื่น 9 25 34 0.03
599 25012021 ประจันตราษฏร์บำรุง 26 51 77 0.06
600 25012020 กระทุ่มแพ้ววิทยา 9 8 17 0.01
601 25012022 สุวรรณวิทยา 5 9 14 0.01
602 25012023 วัดพรหมประสิทธิ์ 6 6 12 0.01
603 25012002 ปราจีนกัลยาณี 36 97 133 0.10
604 25012024 ศรีมหาโพธิ 26 44 70 0.05
605 25012026 ศรีมโหสถ 12 27 39 0.03
606 25012003 ปราจิณราษฎรอำรุง2 7 6 13 0.01
607 25012005 ไทยรัฐวิทยา 7 8 14 22 0.02
608 25012025 กรอกสมบูรณ์วิทยาคม 5 12 17 0.01
609 25012008 กบินทร์วิทยา 31 59 90 0.07
610 25012011 วังตะเคียนวิทยาคม 9 23 32 0.02
611 25012015 มณีเสวตรอุปถัมภ์ 13 25 38 0.03
612 25012009 ลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 7 9 16 0.01
613 25012010 กบินทร์บุรี 5 18 23 0.02
614 25012012 วังดาลวิทยาคม 6 10 16 0.01
615 25012016 ร่มเกล้า ปราจีนบุรี 3 14 17 0.01
616 26012002 นครนายกวิทยาคม 41 101 142 0.11
617 26012004 ปิยชาติพัฒนา 12 27 39 0.03
618 26012001 เมืองนครนายก 6 11 17 0.01
619 26012005 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 4 6 10 0.01
620 26012006 ปากพลีวิทยาคาร 13 18 31 0.02
621 26012007 บ้านนา(นายกพิทยากร) 39 80 119 0.09
622 26012010 องครักษ์ 18 59 78 0.06
623 26012008 เขาเพิ่มนารีผลวิทยา 7 14 21 0.02
624 26012009 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 5 15 20 0.02
625 26012011 ภัทรพิทยาจารย์ 5 17 22 0.02
626 27012003 สระแก้ว 46 121 167 0.13
627 27012002 วังน้ำเย็นวิทยาคม 40 82 122 0.09
628 27012011 วังสมบูรณ์วิทยาคม 14 32 46 0.03
629 27012005 วังหลังวิทยาคม 8 20 28 0.02
630 27012012 วังไพรวิทยาคม 3 13 16 0.01
631 27022003 ทัพราชวิทยา 15 24 39 0.03
632 27022008 ตาพระยา 25 48 73 0.06
633 27022009 ทัพพระยาพิทยา 21 47 68 0.05
634 27022005 คลองน้ำใสวิทยาคาร 9 19 28 0.02
635 27022006 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 7 19 26 0.02
636 27022007 ซับม่วงวิทยา 8 15 23 0.02
637 90012004 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 47 138 185 0.14
638 90012005 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 32 107 141 0.11
639 90012002 สทิงพระวิทยา 15 42 57 0.04
640 90012009 ระโนด 16 38 54 0.04
641 90012012 ระโนดวิทยา 24 48 72 0.05
642 90012015 สงขลาวิทยาคม 22 42 64 0.05
643 90012003 สทิงพระชนูปถัมภ์ 4 12 16 0.01
644 90012008 ตะเครียะวิทยาคม 5 9 14 0.01
645 90012010 สามบ่อวิทยา 1 12 13 0.01
646 90012011 คลองแดนวิทยา 9 13 22 0.02
647 90012013 กระแสสินธุ์วิทยา 10 14 24 0.02
648 90012014 ธรรมโฆสิต 9 16 25 0.02
649 90012016 ชะแล้นิมิตวิทยา 5 14 19 0.01
650 90022002 หาดใหญ่วิทยาลัย 63 160 223 0.17
651 90022005 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 44 89 133 0.10
652 90022008 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 60 122 182 0.14
653 90022001 รัตภูมิวิทยา 23 54 77 0.06
654 90022004 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 29 47 76 0.06
655 90022010 พะตงประธานคีรีวัฒน์ 21 50 71 0.05
656 90022012 ควนเนียงวิทยา 19 47 66 0.05
657 90022006 คูเต่าวิทยา 4 9 13 0.01
658 90022007 หาดใหญ่พิทยาคม 9 24 33 0.03
659 90022009 หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 13 17 30 0.02
660 90022013 ปากจ่าวิทยา 4 11 15 0.01
661 90022014 บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 7 4 11 0.01
662 90022015 รัตนพลวิทยา 9 9 18 0.01
663 90032003 นาทวีวิทยาคม 57 97 154 0.12
664 90032013 สะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) 43 88 131 0.10
665 90032001 เทพา 19 48 67 0.05
666 90032004 จะนะชนูปถัมภ์ 12 33 45 0.03
667 90032012 สะบ้าย้อยวิทยา 14 40 54 0.04
668 90032002 จะนะวิทยา 6 11 17 0.01
669 90032005 ทับช้างวิทยาคม 9 29 38 0.03
670 90032006 เทพพิทยาภาณุมาศ 13 15 28 0.02
671 90032007 เขาแดงกุศลวิทยา 2 13 15 0.01
672 90032008 กอบกุลวิทยาคม 7 12 19 0.01
673 90032010 ไม้แก่นประชาอุทิศ 7 13 20 0.02
674 90032011 จะโหนงพิทยาคม 5 11 16 0.01
675 91012004 กำแพงวิทยา 31 69 100 0.08
676 91012007 สตูลวิทยา 32 70 102 0.08
677 91012012 พิมานพิทยาสรรค์ 25 69 94 0.07
678 91012001 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 20 40 60 0.05
679 91012002 ท่าแพผดุงวิทย์ 13 24 37 0.03
680 91012005 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 9 28 37 0.03
681 91012010 ละงูพิทยาคม 15 28 43 0.03
682 91012003 ควนกาหลงวิทยาคม 8 24 32 0.02
683 91012006 ปาล์มพัฒนวิทย์ 7 19 26 0.02
684 91012008 ควนโดนวิทยา 13 24 38 0.03
685 91012009 สาครพิทยาคาร 8 16 24 0.02
686 91012011 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 8 13 21 0.02
687 62022004 ขาณุวิทยา 32 65 97 0.07
688 62022005 โค้งไผ่วิทยา 16 24 40 0.03
689 62022007 สลกบาตรวิทยา 23 31 54 0.04
690 62022009 วังแขมวิทยาคม 16 18 35 0.03
691 62022011 ทุ่งทรายวิทยา 21 39 60 0.05
692 62022012 ปางศิลาทองศึกษา 27 48 75 0.06
693 62022013 ระหานวิทยา 22 39 61 0.05
694 62022006 ปางมะค่าวิทยาคม 17 17 34 0.03
695 30012002 สุรนารีวิทยา 55 174 229 0.17
696 30062001 เมืองคง 45 68 113 0.09
697 30012007 สุรนารีวิทยา ๒ 25 46 71 0.05
698 30062005 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 14 33 47 0.04
699 30062008 เกล็ดลิ้นวิทยา 25 24 49 0.04
700 30062013 สีดาวิทยา 25 32 57 0.04
701 30062003 เทพาลัย 8 11 19 0.01
702 30062009 บึงพะไล 18 16 34 0.03
703 30062010 แก้งสนามนางพิทยาคม 6 9 15 0.01
704 30072003 หันห้วยทรายพิทยาคม 10 6 16 0.01
705 30012001 ราชสีมาวิทยาลัย 70 153 223 0.17
706 30012014 โนนสูงศรีธานี 57 120 178 0.14
707 30022006 โชคชัยสามัคคี 52 105 157 0.12
708 30022001 จักราชวิทยา 35 95 130 0.10
709 30022009 ห้วยแถลงพิทยาคม 50 68 118 0.09
710 30022013 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 11 29 40 0.03
711 30012005 โคราชพิทยาคม 12 24 36 0.03
712 30012015 ศรีสุขวิทยา 6 12 18 0.01
713 30012016 ธารปราสาทเพชรวิทยา 11 21 32 0.02
714 30022007 เมืองพลับพลาพิทยาคม 12 19 31 0.02
715 30012003 บุญวัฒนา 54 160 214 0.16
716 30032011 ปักธงชัยประชานิรมิต 46 95 141 0.11
717 30042012 ปากช่อง 50 106 156 0.12
718 30032009 เสิงสาง 35 72 107 0.08
719 30012011 บุญวัฒนา 2 6 23 29 0.02
720 30022011 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 13 22 35 0.03
721 30032008 โนนสมบูรณ์วิทยา 29 30 59 0.04
722 30042013 มัธยมวชิราลงกรณวราราม 20 34 54 0.04
723 30032002 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 9 15 24 0.02
724 30032012 สมเด็จพระธีรญาณมุนี 10 16 26 0.02
725 30012006 สุรธรรมพิทักษ์ 46 119 165 0.13
726 30072004 พิมายวิทยา 60 117 177 0.13
727 30012004 มหิศราธิบดี 17 41 58 0.04
728 30072006 นิคมพิมายศึกษา 16 19 35 0.03
729 30072007 ชุมพวงศึกษา 33 60 93 0.07
730 30072010 ภู่วิทยา 13 34 47 0.04
731 30072005 พิมายดำรงวิทยาคม 10 21 31 0.02
732 30072011 มิตรภาพวิทยา 7 9 16 0.01
733 30072012 กระเบื้องนอกพิทยาคม 7 10 17 0.01
734 30072015 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 11 18 29 0.02
735 30012009 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 33 97 130 0.10
736 30012012 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 37 64 101 0.08
737 30052001 มัธยมด่านขุนทด 54 88 142 0.11
738 30042009 หนองน้ำใสพิทยาคม 13 25 38 0.03
739 30052010 ขามสะแกแสง 31 49 80 0.06
740 30052011 ขามทะเลสอวิทยา 25 39 64 0.05
741 30012008 พุดซาพิทยาคม 4 9 13 0.01
742 30052002 หนองกราดวัฒนา 9 12 21 0.02
743 30052005 หนองบัวละครวิทยา 9 7 16 0.01
744 30052016 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 5 13 18 0.01
745 13012001 ปทุมวิไล 45 121 166 0.13
746 13012003 ปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) 1 47 0.04
747 13012008 บัวแก้วเกษร 19 21 40 0.03
748 13012011 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 36 70 106 0.08
749 13012010 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 5 15 20 0.02
750 82012005 ทุ่งโพธิ์วิทยา 18 30 48 0.04
751 82012008 สตรีพังงา 24 40 64 0.05
752 82012011 ทับปุดวิทยา 20 38 58 0.04
753 82012001 เกาะยาววิทยา 7 16 23 0.02
754 82012003 ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 5 11 16 0.01
755 82012004 คลองเคียนรัฐราษฏร์รังสรรค์ 8 9 17 0.01
756 82012006 ดีบุกพังงาวิทยายน 30 80 110 0.08
757 82012007 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 47 88 135 0.10
758 82012010 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 25 36 63 0.05
759 82012012 ท้ายเหมืองวิทยา 16 31 47 0.04
760 82012002 กะปงพิทยาคม 6 19 25 0.02
761 82012009 ตะกั่วป่าคีรีเขต 5 10 15 0.01
762 82012013 ทุ่งมะพร้าววิทยา 8 14 22 0.02
763 83012001 ภูเก็ตวิทยาลัย 53 136 189 0.14
764 83012002 สตรีภูเก็ต 61 168 229 0.17
765 83012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 34 90 124 0.09
766 83012005 เมืองถลาง 28 75 103 0.08
767 83012004 กะทู้วิทยา 28 36 64 0.05
768 83012006 เชิงทะเลวิทยาคมฯ 6 15 21 0.02
769 83012007 วีรสตรีอนุสรณ์ 8 5 13 0.01
770 85012001 พิชัยรัตนาคาร 26 92 118 0.09
771 85012002 สตรีระนอง 34 78 112 0.08
772 85012005 กะเปอร์วิทยา 15 26 41 0.03
773 85012006 กระบุรีวิทยา 24 47 71 0.05
774 85012004 ละอุ่นวิทยาคาร 4 14 18 0.01
775 85012007 ปากจั่นวิทยา 4 15 19 0.01
776 85012008 สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 5 12 17 0.01
777 33012002 สตรีสิริเกศ 40 113 153 0.12
778 33012003 คูซอดประชาสรรค์ 9 8 17 0.01
779 33012005 สิริเกศน้อมเกล้า 8 17 25 0.02
780 33012006 น้ำคำวิทยา 12 5 17 0.01
781 33012007 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 17 37 54 0.04
782 33012012 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 10 13 23 0.02
783 20012001 ชลบุรี (สุขบท) 41 104 145 0.11
784 20012002 ชลราษฏรอำรุง 77 151 228 0.17
785 20012003 ชลกันยานุกูล 65 166 231 0.18
786 20012009 บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 75 118 193 0.15
787 20012004 แสนสุข 32 66 98 0.07
788 20012005 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 36 105 141 0.11
789 20012006 อ่างศิลาพิทยาคม 19 53 72 0.05
790 20012010 บ้านบึงมนูญวิทยาคาร 16 18 34 0.03
791 20012011 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 22 67 89 0.07
792 20012012 คลองกิ่วยิ่งวิทยา 16 21 37 0.03
793 20012013 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 13 21 34 0.03
794 20012007 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 7 14 21 0.02
795 20022003 พนัสพิทยาคาร 35 109 144 0.11
796 20022001 พานทองสภาชนูปถัมภ์ 19 55 74 0.06
797 20022002 พานทอง 24 64 88 0.07
798 20022004 ทุ่งเหียงพิทยาคม 12 25 37 0.03
799 20022007 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 25 39 64 0.05
800 20022008 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 19 19 38 0.03
801 20022006 อุทกวิทยาคม 2 10 12 0.01
802 21012001 วัดป่าประดู่ 44 108 153 0.12
803 21012003 ระยองวิทยาคม 91 189 280 0.21
804 21012006 มาบตาพุดพันพิทยาคาร 43 125 168 0.13
805 21012004 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 23 79 102 0.08
806 21012010 บ้านค่าย 41 92 133 0.10
807 21012011 ปลวกแดงพิทยาคม 31 75 106 0.08
808 21012012 นิคมวิทยา 31 73 104 0.08
809 21012005 เพรักษมาตาวิทยา 10 24 34 0.03
810 21012008 ระยองวิทยาคมปากน้ำ 13 43 56 0.04
811 21012009 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 25 42 67 0.05
812 21012007 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 10 21 31 0.02
813 21022001 แกลง(วิทยสถาวร) 53 111 164 0.12
814 21022002 วังจันทร์วิทยา 21 57 78 0.06
815 21022004 ชำนาญสามัคคีวิทยา 23 57 80 0.06
816 21022006 สุนทรภู่พิทยา 13 24 37 0.03
817 21022008 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย 28 64 92 0.07
818 21022003 เขาชะเมาวิทยา 11 10 21 0.02
819 21022005 ชำฆ้อพิทยาคม 5 10 15 0.01
820 21022007 ห้วยยางศึกษา 5 21 26 0.02
821 41012001 อุดรพิทยานุกูล 74 162 236 0.18
822 41012006 โนนสูงพิทยาคาร 8 37 45 0.03
823 41012008 อุดรธานีพิทยาคม 12 21 33 0.03
824 41012010 สามพร้าววิทยา 9 19 28 0.02
825 41012013 อุดรพิทยานุกูล 2 5 8 13 0.01
826 41012015 เชียงพังพัฒนวิช 7 12 19 0.01
827 47012001 สกลราชวิทยานุกูล 85 140 225 0.17
828 47012014 คำเพิ่มพิทยา 14 18 32 0.02
829 47012015 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 17 21 38 0.03
830 47012005 ท่าแร่ศึกษา 11 23 34 0.03
831 24012001 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 58 123 181 0.14
832 24012005 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 39 74 113 0.09
833 24012015 บางปะกง 16 36 52 0.04
834 24012004 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 11 23 34 0.03
835 24012008 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 4 10 14 0.01
836 24022001 วัดเปี่ยมนิโครธาราม 7 9 16 0.01
837 24022002 บางคล้าพิทยาคม 5 8 13 0.01
838 80012001 เบญจมราชูทิศ 103 155 258 0.20
839 80012004 เมืองนครศรีธรรมราช 19 54 73 0.06
840 80012009 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 22 42 64 0.05
841 80012003 ปากพูน 6 10 16 0.01
842 80012010 ขุนทะเลวิทยาคม 5 14 19 0.01
843 80012002 กัลยาณีศรีธรรมราช 75 149 224 0.17
844 80012005 โยธินบำรุง 39 92 131 0.10
845 80012008 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 25 68 93 0.07
846 80012006 ตรีนิมิตรวิทยา 5 9 14 0.01
847 80012007 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 12 25 37 0.03
848 18012010 คุรุประชาสรรค์ 26 60 86 0.07
849 18012013 หันคาพิทยาคม 29 58 87 0.07
850 18012007 สรรพยาวิทยา 11 21 32 0.02
851 18012008 บุญนาคพิทยาคม 7 8 15 0.01
852 18012011 ห้วยกรดวิทยา 8 12 20 0.02
853 18012012 หันคาราษฏร์รังสฤษดิ์ 5 14 19 0.01
854 18012015 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 6 12 18 0.01
855 34012001 เบ็ญจะมะมหาราช 100 196 296 0.22
856 34012003 นารีนุกูล 49 141 190 0.14
857 34012008 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 36 79 115 0.09
858 34012019 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 39 56 95 0.07
859 34012016 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 9 18 27 0.02
860 34012020 ศรีน้ำคำศึกษา 7 11 18 0.01
861 34012021 ไผ่ใหญ่ศึกษา 11 12 23 0.02
862 37012018 นาเวียงจุลดิศวิทยา 10 13 23 0.02
863 34012005 ปทุมพิทยาคม 28 43 71 0.05
864 34012024 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 13 31 44 0.03
865 34012010 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 6 17 23 0.02
866 34012012 หนองขอนวิทยา 10 5 15 0.01
867 34012015 นารีนุกูล 2 5 16 21 0.02
868 24012002 ดัดดรุณี 39 102 141 0.11
869 24012010 บางน้ำเปรี้ยววิทยา 11 21 32 0.02
870 24022011 แปลงยาวพิทยาคม 9 17 26 0.02
871 24012007 เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 6 14 20 0.02
872 24012012 หมอนทองวิทยา 8 19 27 0.02
873 24012013 ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 10 9 19 0.01
874 24012018 ผาณิตวิทยา 2 9 11 0.01
875 34012002 เขื่องในพิทยาคาร 45 87 132 0.10
876 34012004 สหธาตุศึกษา 11 12 23 0.02
877 34012006 ชีทวนวิทยาสามัคคี 6 8 14 0.01
878 34012009 บ้านไทยวิทยาคม 3 13 16 0.01
879 34012011 เสียมทองพิทยาคม 8 10 18 0.01
880 34012014 เก่าขามวิทยา 9 8 17 0.01
881 34022001 มัธยมตระการพืชผล 56 122 178 0.14
882 34022006 โนนกุงวิทยาคม 10 19 29 0.02
883 34022010 กุดข้าวปุ้นวิทยา 30 33 63 0.05
884 34022003 สะพือวิทยาคาร 17 15 32 0.02
885 34022008 เกษมสีมาวิทยาคาร 17 15 32 0.02
886 34022002 เขมราฐพิทยาคม 26 60 86 0.07
887 34022011 โพธิ์ไทรพิทยาคาร 22 30 52 0.04
888 34022013 พังเคนพิทยา 14 25 39 0.03
889 34022004 โนนสวางประชาสรรค์ 9 13 22 0.02
890 34022014 พะลานวิทยาคม 10 5 15 0.01
891 34032003 ศรีเมืองวิทยาคาร 47 91 138 0.10
892 34032001 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 15 23 38 0.03
893 34032006 เอือดใหญ่พิทยา 19 27 46 0.03
894 34032010 ตาลสุมพัฒนา 10 21 31 0.02
895 34032012 สิรินธรวิทยานุสรณ์ 21 28 49 0.04
896 34032011 เชียงแก้วพิทยาคม 8 16 24 0.02
897 34042004 ลือคำหาญวารินชำราบ 57 115 172 0.13
898 34042002 สำโรงวิทยาคาร 27 26 53 0.04
899 34042007 วารินชำราบ 18 50 68 0.05
900 34042008 วิจิตราพิทยา 15 36 51 0.04
901 34042003 สว่างวีระวงศ์ 11 17 28 0.02
902 34042005 ห้วยขะยุงวิทยา 3 21 24 0.02
903 34042006 โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 16 18 34 0.03
904 34052001 เดชอุดม 76 152 228 0.17
905 34042001 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 11 28 39 0.03
906 34052003 นาส่วงวิทยา 18 27 45 0.03
907 34052007 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา 11 24 35 0.03
908 34052008 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 16 28 44 0.03
909 34052014 ทุ่งศรีอุดม 22 26 48 0.04
910 34052006 นากระแซงศึกษา 7 24 31 0.02
911 34052009 น้ำยืนวิทยา 37 62 99 0.08
912 34052011 บุณฑริกวิทยาคาร 33 61 94 0.07
913 34032007 อ่างศิลา 22 30 52 0.04
914 34052002 นาจะหลวย 40 45 85 0.06
915 34052012 นาโพธิ์วิทยา 23 22 45 0.03
916 34052004 ดงสว่างวิทยา 17 12 29 0.02
917 37012001 อำนาจเจริญ 68 128 196 0.15
918 37012005 คึมใหญ่วิทยา 16 24 40 0.03
919 37012013 อำนาจเจริญพิทยาคม 18 26 44 0.03
920 37012017 เสนางคนิคม 13 33 46 0.03
921 37012003 ปทุมราชวงศา 37 62 99 0.08
922 37012004 ลือวิทยาคม 8 10 18 0.01
923 37012006 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 5 9 14 0.01
924 37012012 สร้างนกทาวิทยาคม 17 12 29 0.02
925 37012019 หัวตะพานวิทยาคม 29 48 77 0.06
926 37012008 น้ำปลีกศึกษา 14 19 33 0.03
927 37012010 นาจิกพิทยาคม 17 10 27 0.02
928 37012011 นายมวิทยาคาร 13 12 25 0.02
929 37012021 จิกดู่วิทยา 6 8 14 0.01
930 24022005 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 38 102 140 0.11
931 24022004 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 7 26 33 0.03
932 24022007 สนามชัยเขต 27 40 67 0.05
933 24022012 มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา 18 29 47 0.04
934 24022003 หนองแหนวิทยา 8 11 19 0.01
935 24022006 ราชสาส์นวิทยา 6 11 17 0.01
936 24022009 ไผ่แก้ววิทยา 3 16 19 0.01
937 24022010 หนองไม้แก่นวิทยา 8 5 13 0.01
938 37012015 พนาศึกษา 22 54 76 0.06
939 37012022 ลืออำนาจวิทยาคม 14 30 44 0.03
940 37012007 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 15 16 31 0.02
941 37012016 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 15 20 35 0.03
942 37012023 มัธยมแมด 7 10 17 0.01
943 18012001 ชัยนาทพิทยาคม 41 108 149 0.11
944 18012004 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 20 30 50 0.04
945 18012006 วัดสิงห์ 15 32 47 0.04
946 18012005 สาครพิทยาคม 6 20 26 0.02
947 18012009 ชยานุกิจพิทยาคม 6 11 17 0.01
948 18012014 ศรีสโมสรวิทยา 8 12 20 0.02
949 47012003 สกลนครพัฒนศึกษา 25 66 91 0.07
950 47012010 เต่างอยพัฒนศึกษา 19 36 55 0.04
951 47012011 ร่มเกล้า 30 47 77 0.06
952 47012007 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีจังหวัดสกลนคร 8 18 26 0.02
953 47012012 ด่านม่วงคำพิทยาคม 9 16 25 0.02
954 47022001 พังโคนวิทยาคม 41 59 100 0.08
955 47022003 พรรณาวุฒาจารย์ 21 44 65 0.05
956 47022004 บ้านบัวราษฏร์บำรุง 8 20 28 0.02
957 47022005 ลำปลาหางวิทยา 4 7 11 0.01
958 47022007 เทพสวัสดิ์วิทยา 7 8 15 0.01
959 47022008 ภูริทัตต์วิทยา 8 10 18 0.01
960 47022009 บะฮีวิทยาคม 8 17 25 0.02
961 47022010 ช้างมิ่งพิทยานุกูล 4 8 12 0.01
962 47012004 ธาตุนารายณ์วิทยา 57 113 172 0.13
963 47012002 ดงมะไฟวิทยา 17 15 32 0.02
964 47012008 กุสุมาลย์วิทยาคม 26 54 80 0.06
965 47012009 โพธิแสนวิทยา 20 21 41 0.03
966 47012013 โพนพิทยาคม 12 14 26 0.02
967 47032001 มัธยมวานรนิวาส 64 77 141 0.11
968 47032012 อากาศอำนวยศึกษา 41 60 101 0.08
969 47032013 โพนงามศึกษา 31 35 66 0.05
970 47032007 หนองแวงวิทยา 7 15 22 0.02
971 47032014 ท่าสงครามวิทยา 9 9 18 0.01
972 47032009 บ้านม่วงพิทยาคม 35 55 90 0.07
973 47032002 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 28 41 69 0.05
974 47032003 กุดเรือคำพิทยาคาร 19 20 39 0.03
975 47032015 เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 22 24 46 0.03
976 47032004 ศึกษาประชาสามัคคี 12 12 24 0.02
977 47032010 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม 9 6 15 0.01
978 47022002 กุดบากพัฒนาศึกษา 31 38 70 0.05
979 47022012 มัธยมวาริชภูมิ 22 47 69 0.05
980 47022013 ธรรมบวรวิทยา 23 27 50 0.04
981 47022022 ส่องดาววิทยาคม 20 22 42 0.03
982 47022014 วาริชวิทยา 8 10 18 0.01
983 47022015 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 14 20 34 0.03
984 47022021 สว่างแดนดิน 46 81 127 0.10
985 47022016 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 37 74 111 0.08
986 47022017 แวงพิทยาคม 16 25 41 0.03
987 47022018 หนองหลวงศึกษา 16 23 39 0.03
988 47022019 โคกสีวิทยาสรรค์ 10 18 28 0.02
989 47022020 บงเหนือวิทยาคม 6 10 16 0.01
990 95012002 รามันห์ศิริวิทย์ 2 11 13 0.01
991 95012004 คณะราษฎรบำรุง 2 3 14 17 0.01
992 95022002 จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 6 11 17 0.01
993 95022004 ธารโตวัฑฒนวิทย์ 5 15 20 0.02
994 95022007 นิคมพัฒนวิทย์ 3 8 11 0.01
995 44022001 บรบือ 23 73 96 0.07
996 44022008 บรบือวิทยาคาร 37 76 113 0.09
997 44022002 เหล่ายาววิทยาคาร 6 8 14 0.01
998 44022003 โนนแดงวิทยาคม 8 9 17 0.01
999 44022005 ยางวิทยาคม 6 11 17 0.01
1000 44022007 หนองม่วงวิทยาคาร 6 9 15 0.01
1001 24012003 วัดโสธรวรารามวราวิหาร 52 135 187 0.14
1002 24012011 ดอนฉิมพลีพิทยาคม 16 21 37 0.03
1003 24012016 พุทธิรังสีพิบูล 11 35 46 0.03
1004 24012009 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา 5 11 16 0.01
1005 24012014 การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 9 8 17 0.01
1006 24012017 วิทยาราษฎร์รังสรรค์ 5 8 13 0.01
1007 24022013 ก้อนแก้วพิทยาคม 1 11 12 0.01
1008 95022003 บันนังสตาวิทยา 10 11 21 0.02
1009 95022005 ยะหาศิรยานุกูล 12 22 34 0.03
1010 84012002 สุราษฎร์ธานี 40 103 143 0.11
1011 84012003 สุราษฏร์พิทยา 36 115 151 0.11
1012 84012004 เมืองสุราษฏร์ธานี 25 98 123 0.09
1013 84012007 สุราษฎร์ธานี 2 22 68 90 0.07
1014 84012017 ทีปราษฏร์พิทยา 28 74 102 0.08
1015 84012005 สุราษฎร์พิทยา ๒ 10 26 36 0.03
1016 84012010 กาญจนดิษฐ์ 9 25 34 0.03
1017 84012011 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 15 41 56 0.04
1018 84012016 เกาะสมุย 19 65 84 0.06
1019 84012018 เกาะพะงันศึกษา 14 20 34 0.03
1020 84012012 ท่าอุแทพิทยา 8 27 35 0.03
1021 84012013 ท่าเฟืองวิทยา 3 12 15 0.01
1022 84012015 ปากแพรกวิทยาคม 8 11 19 0.01
1023 46012003 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 57 129 186 0.14
1024 46012005 อนุกูลนารี 68 120 188 0.14
1025 46012008 เมืองกาฬสินธุ์ 25 60 85 0.06
1026 46012001 หนองสอพิทยาคม 8 10 18 0.01
1027 46012009 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 10 9 19 0.01
1028 46012012 แก่งนาจารย์พิทยาคม 9 4 13 0.01
1029 46012013 เมืองเหนือวิทยาคม 10 7 17 0.01
1030 46012004 กมลาไสย 36 67 103 0.08
1031 46012014 ร่องคำ 51 92 143 0.11
1032 46012019 ดอนจานวิทยาคม 13 14 27 0.02
1033 46012006 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 6 14 20 0.02
1034 46012007 ดอนไทรงามพิทยาคม 13 12 25 0.02
1035 46012010 โคกศรีเมือง 5 15 20 0.02
1036 46012011 ธัญญาพัฒนวิทย์ 8 11 19 0.01
1037 46012020 จำปาหลวงวิทยาคม 9 13 22 0.02
1038 46012015 สหัสขันธ์ศึกษา 19 33 52 0.04
1039 46012018 สามชัย 20 21 41 0.03
1040 46022013 ท่าคันโทวิทยาคาร 19 25 44 0.03
1041 46032013 คำม่วง 30 49 79 0.06
1042 46012016 นามะเขือพัฒนศึกษา 12 6 18 0.01
1043 46012017 โนนศิลาพิทยาคม 10 7 17 0.01
1044 46022014 ดงกลางพัฒนศึกษา 12 6 18 0.01
1045 46032022 ห้วยผึ้งพิทยา 14 25 39 0.03
1046 46032024 บ้านนาคูพัฒนา 24 34 58 0.04
1047 46032003 นามนพิทยาคม 5 19 24 0.02
1048 46032006 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 9 12 21 0.02
1049 46032023 พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ 6 9 15 0.01
1050 46032025 บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา 10 7 17 0.01
1051 46032002 เขาวงพิทยาคาร 22 33 55 0.04
1052 46032004 กุฉินารายณ์ 39 52 91 0.07
1053 46032005 พุทโธภาวนาประชาสรรค์ 10 10 20 0.02
1054 46032008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 16 26 42 0.03
1055 46032009 สามขาสว่างวิทย์ 12 16 28 0.02
1056 46032010 โนนคำวิทยา 7 13 20 0.02
1057 46032011 นาไคร้พิทยาสรรพ์ 8 13 21 0.02
1058 33012013 กันทรารมณ์ 41 82 123 0.09
1059 33012022 โนนค้อวิทยาคม 15 21 36 0.03
1060 33012025 เขื่อนช้างวิทยาคาร 10 31 41 0.03
1061 33012026 น้ำเกลี้ยงวิทยา 5 25 30 0.02
1062 33012014 ละทายวิทยา 12 23 35 0.03
1063 33012015 บัวน้อยวิทยา 8 11 19 0.01
1064 33012019 ประสานมิตรวิทยา 5 13 18 0.01
1065 33022005 กำแพง 42 74 116 0.09
1066 33022017 ห้วยทับทันวิทยาคม 26 50 76 0.06
1067 33022008 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 10 15 25 0.02
1068 33022009 ทุ่งสิมวิทยาคม 8 15 23 0.02
1069 33022011 จตุรภูมิพิทยาคาร 11 13 24 0.02
1070 33022013 โคกหล่ามวิทยา 9 9 18 0.01
1071 33022018 ผักไหมวิทยานุกูล 9 20 29 0.02
1072 33012011 ยางชุมน้อยพิทยาคม 26 43 69 0.05
1073 33022001 ส้มป่อยพิทยาคม 10 19 29 0.02
1074 33022002 ไผ่งามพิทยาคม 7 9 16 0.01
1075 33022015 เบญจประชาสรรค์ 9 4 13 0.01
1076 33022016 บึงบูรพ์ 8 14 22 0.02
1077 33022019 วรคุณอุปถัมภ์ 12 12 24 0.02
1078 33022023 คลีกลิ้งพัฒนาทร 7 8 15 0.01
1079 11012002 สตรีสมุทรปราการ 42 94 136 0.10
1080 11012004 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 55 122 177 0.13
1081 11012010 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 40 101 141 0.11
1082 11012003 มัธยมวัดด่านสำโรง 31 55 86 0.07
1083 11012015 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 9 34 43 0.03
1084 11022008 บางแก้วประชาสรรค์ 18 34 52 0.04
1085 33032002 ขุขันธ์ 61 124 185 0.14
1086 33032016 ละลมวิทยา 12 22 34 0.03
1087 33032006 ลมศักดิ์วิทยาคม 10 10 20 0.02
1088 33032009 ศรีตระกูลวิทยา 17 16 33 0.03
1089 33032011 สวงษ์วิทยาคม 9 15 24 0.02
1090 33032013 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 5 8 13 0.01
1091 33032017 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 8 20 29 0.02
1092 33032001 ปรางค์กู่ 34 65 99 0.08
1093 33032008 โนนกระสังวิทยาคม 10 11 21 0.02
1094 33032010 ตูมพิทยานุสรณ์ 14 21 35 0.03
1095 33032012 หนองคูวิทยา 11 8 19 0.01
1096 33032014 สวายพิทยาคม 7 13 20 0.02
1097 33032015 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 15 17 32 0.02
1098 33042004 กันทรลักษ์วิทยา 78 134 213 0.16
1099 33042002 กันทรลักษ์วิทยาคม 12 23 35 0.03
1100 33042008 บึงมะลูวิทยา 15 41 56 0.04
1101 33042012 กระแชงวิทยา 15 32 47 0.04
1102 33042018 ศรีรัตนวิทยา 22 54 76 0.06
1103 33042020 เบญจลักษ์พิทยา 29 40 69 0.05
1104 33042013 มัธยมบักดองวิทยา 10 15 25 0.02
1105 33042017 ภูมิซรอลวิทยา 13 17 30 0.02
1106 35012001 ยโสธรพิทยาคม 82 132 214 0.16
1107 35022002 ทรายมูลวิทยา 25 32 57 0.04
1108 35022004 ป่าติ้ววิทยา 17 19 36 0.03
1109 35012003 สอนแก้วว่องไววิทยา 11 15 26 0.02
1110 35012006 ยโสธรพิทยาสรรค์ 10 19 29 0.02
1111 35012008 สิงห์สามัคคีวิทยา 12 4 16 0.01
1112 35012009 ศิลาทองพิทยาสรรค์ 8 14 22 0.02
1113 35022007 ดงมะไฟพิทยาคม 9 13 22 0.02
1114 35012002 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 38 76 114 0.09
1115 35012012 มหาชนะชัยวิทยาคม 21 34 55 0.04
1116 35012014 ค้อวังวิทยาคม 15 26 41 0.03
1117 35012004 สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 13 21 34 0.03
1118 35012005 กู่จานวิทยาคม 6 9 15 0.01
1119 35012007 โพนทันเจริญวิทย์ 6 9 15 0.01
1120 35012013 ตระกูลประเทืองวิทยาคม 7 21 28 0.02
1121 35022005 ศรีฐานกระจายศึกษา 6 4 10 0.01
1122 35022001 เลิงนกทา 44 97 141 0.11
1123 35022003 กุดชุมวิทยาคม 39 57 96 0.07
1124 35022015 คำเตยวิทยา 19 21 40 0.03
1125 35022006 ห้องแซงวิทยาคม 9 18 27 0.02
1126 35022008 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 7 12 19 0.01
1127 35022010 โพนงามพิทยาคาร 5 13 18 0.01
1128 35022012 ศรีแก้วประชาสรรค์ 12 11 23 0.02
1129 35022014 นาโปร่งประชาสรรค์ 11 9 20 0.02
1130 35022016 น้ำคำวิทยาคม 7 10 17 0.01
1131 65012002 เฉลิมขวัญสตรี 52 175 227 0.17
1132 65022002 บางกระทุ่มพิทยาคม 15 36 51 0.04
1133 65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 21 38 59 0.04
1134 65022001 เนินกุ่มวิทยา 7 8 15 0.01
1135 65022012 วังโพรงพิทยาคม 9 15 24 0.02
1136 65022013 ไทรย้อยพิทยาคม 5 14 19 0.01
1137 60012001 นครสวรรค์ 58 122 180 0.14
1138 60012015 พยุหะพิทยาคม 16 35 51 0.04
1139 60012008 บึงบอระเพ็ดวิทยา 6 9 15 0.01
1140 60012010 โกรกพระ 13 24 37 0.03
1141 60012016 เขาทองพิทยาคม 4 18 22 0.02
1142 60012017 เขากะลาวิทยาคม 7 10 17 0.01
1143 14012003 อยุธยานุสรณ์ 32 78 110 0.08
1144 14012004 ปากกรานพิทยา 3 11 14 0.01
1145 14012012 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 17 18 35 0.03
1146 14022001 บางไทรวิทยา 10 22 32 0.02
1147 11012001 สมุทรปราการ 54 126 180 0.14
1148 11012006 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 32 100 132 0.10
1149 11022009 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 38 61 99 0.08
1150 11012005 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 30 49 79 0.06
1151 11012007 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 24 46 70 0.05
1152 11022003 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 29 48 77 0.06
1153 14012010 ภาชี(สุนทรวิทยานุกูล) 29 48 77 0.06
1154 14022011 สาคลีวิทยา 3 14 17 0.01
1155 14022010 เสนา(เสนาประสิทธิ์) 41 90 131 0.10
1156 14022006 ผักไห่(สุทธาประมุข) 10 32 42 0.03
1157 72012002 กรรณสูตศึกษาลัย 41 102 143 0.11
1158 72012003 สงวนหญิง 41 136 177 0.13
1159 72012007 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 35 78 113 0.09
1160 72012009 บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) 35 75 110 0.08
1161 72012001 ตลิ่งชันวิทยา 12 20 32 0.02
1162 72012010 สวนแตงวิทยา 10 31 41 0.03
1163 72012004 หรรษาสุจิตต์วิทยา2 7 8 15 0.01
1164 72012011 บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 5 7 12 0.01
1165 42012001 เลยพิทยาคม 79 137 216 0.16
1166 42012006 เชียงคาน 44 64 109 0.08
1167 42012002 เลยอนุกูลวิทยา 24 50 74 0.06
1168 42012005 นาด้วงวิทยา 17 31 48 0.04
1169 42012009 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 57 65 122 0.09
1170 42012011 เชียงกลมวิทยา 24 35 59 0.04
1171 42012018 ท่าลี่วิทยา 17 29 46 0.03
1172 42012003 นาอ้อวิทยา 5 13 18 0.01
1173 42012004 น้ำสวยพิทยาสรรพ์ 6 10 16 0.01
1174 42012007 เขาแก้ววิทยาสรรพ์ 14 15 29 0.02
1175 42012008 ธาตุพิทยาคม 8 14 22 0.02
1176 42012010 ปากชมวิทยา 13 19 32 0.02
1177 42012012 คอนสาวิทยา 10 9 19 0.01
1178 42022002 ศรีสงครามวิทยา 46 96 142 0.11
1179 42022004 ภูกระดึงวิทยาคม 23 34 57 0.04
1180 42022005 ภูหลวงวิทยา 18 32 50 0.04
1181 42022006 สันติวิทยาสรรพ์ 37 32 69 0.05
1182 42022016 หนองหินวิทยาคม 27 40 67 0.05
1183 42022007 เอราวัณวิทยาคม 8 13 21 0.02
1184 42022009 ผาอินทร์แปลงวิทยา 13 20 33 0.03
1185 42022010 วังทรายขาววิทยา 12 7 19 0.01
1186 42022011 ผาสามยอดวิทยาคม 11 16 27 0.02
1187 42022012 เขาหลวงวิทยา 10 7 17 0.01
1188 42022013 เซไลวิทยาคม 4 12 16 0.01
1189 42022014 ผาน้อยวิทยาคม 6 8 14 0.01
1190 42022015 เลยสว่างวิทยาคม 7 11 18 0.01
1191 42012015 ศรีสองรักษ์วิทยา 20 45 65 0.05
1192 42012017 ภูเรือวิทยา 26 48 74 0.06
1193 42012013 วังโพนงามวิทยา 9 14 23 0.02
1194 42012014 พระแก้วอาสาวิทยา 9 10 19 0.01
1195 42012016 นาแห้ววิทยา 9 17 26 0.02
1196 11012009 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 56 107 164 0.12
1197 11012008 วัดทรงธรรม 46 78 124 0.09
1198 11012011 วิสุทธิกษัตรี 24 68 92 0.07
1199 11012013 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 35 63 98 0.07
1200 11012012 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 2 7 9 0.01
1201 11012014 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 9 11 20 0.02
1202 39012001 หนองบัวพิทยาคาร 87 138 225 0.17
1203 39012013 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 73 70 143 0.11
1204 39012002 บ้านขามพิทยาคม 11 26 37 0.03
1205 39012005 โนนสังวิทยาคาร 30 39 69 0.05
1206 39012007 กุดดู่พิทยาคม 18 20 38 0.03
1207 39012003 หนองสวรรค์วิทยาคาร 17 16 33 0.03
1208 39012004 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 9 14 23 0.02
1209 39012006 โนนเมืองวิทยาคาร 9 17 26 0.02
1210 39012008 หนองเรือพิทยาคม 10 8 18 0.01
1211 39012009 ยางหล่อวิทยาคาร 16 17 33 0.03
1212 39012011 นากอกวิทยาคาร 7 10 17 0.01
1213 39012012 กุดสะเทียนวิทยาคาร 14 16 30 0.02
1214 39022003 คำแสนวิทยาสรรค์ 49 81 130 0.10
1215 39022001 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 39 49 88 0.07
1216 39022002 นาวังศึกษาวิช 31 50 81 0.06
1217 39022006 กุดดินจี่พิทยาคม 18 27 45 0.03
1218 39022007 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 22 18 40 0.03
1219 39012010 กุงแก้ววิทยาคาร 11 8 19 0.01
1220 39022004 ดงมะไฟวิทยาคม 6 7 13 0.01
1221 39022005 นาแกวิทยา 10 12 22 0.02
1222 39022008 ภูซางใหญ่วิทยาคม 7 12 19 0.01
1223 46022012 ห้วยเม็กวิทยาคม 21 35 56 0.04
1224 46022015 หนองกุงศรีวิทยาคาร 23 41 64 0.05
1225 46022005 หัวหินวัฒนาลัย 9 12 21 0.02
1226 46022007 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม 9 9 18 0.01
1227 46022009 คำเจริญวิทยาคม 9 8 17 0.01
1228 46022018 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 8 7 15 0.01
1229 46022019 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 5 12 17 0.01
1230 46022001 ยางตลาดวิทยาคาร 31 52 83 0.06
1231 46022002 โนนสูงพิทยาคม 8 6 14 0.01
1232 46022006 เขาพระนอนวิทยาคม 7 9 16 0.01
1233 46022008 วังมนวิทยาคาร 6 12 18 0.01
1234 46022020 ฆ้องชัยวิทยาคม 5 12 17 0.01
1235 46022021 เหล่ากลางวิทยาคม 8 13 21 0.02
1236 46022022 ไตรรัตนวิทยาคม 7 12 19 0.01
1237 46032015 สมเด็จพิทยาคม 67 112 179 0.14
1238 46032016 มหาไชยพิทยาคม 7 16 23 0.02
1239 46032017 แก้วเสด็จพิทยาคม 8 6 14 0.01
1240 46032018 ประชารัฐพัฒนศึกษา 7 5 12 0.01
1241 46032019 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 12 6 18 0.01
1242 46032021 ผาเสวยรังสรรค์ 6 11 17 0.01
1243 57012001 สามัคคีวิทยาคม 56 111 169 0.13
1244 57012002 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 69 137 206 0.16
1245 57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 28 46 74 0.06
1246 57012004 ห้วยสักวิทยาคม 17 18 35 0.03
1247 57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 40 77 117 0.09
1248 57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 14 17 31 0.02
1249 57012006 ดอนชัยวิทยาคม 10 16 26 0.02
1250 57012008 สามัคคีวิทยาคม 2 8 11 19 0.01
1251 57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 10 8 18 0.01
1252 57012010 เวียงชัยวิทยาคม 2 7 9 0.01
1253 57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 16 16 32 0.02
1254 57022001 พานพิทยาคม 33 68 101 0.08
1255 57022007 แม่สรวยวิทยาคม 16 25 41 0.03
1256 57022008 วาวีวิทยาคม 13 24 37 0.03
1257 57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 25 35 60 0.05
1258 57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม 24 27 51 0.04
1259 57022011 แม่ลาววิทยาคม 9 24 33 0.03
1260 57022002 พานพิเศษพิทยา 12 23 35 0.03
1261 57022003 นครวิทยาคม 12 11 23 0.02
1262 57022004 แม่อ้อวิทยาคม 10 7 17 0.01
1263 57022005 ดอยงามวิทยาคม 7 7 14 0.01
1264 57022006 ป่าแดดวิทยาคม 8 20 28 0.02
1265 57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 65 85 150 0.11
1266 57032003 แม่จันวิทยาคม 56 93 149 0.11
1267 57032004 เชียงแสนวิทยาคม 36 40 76 0.06
1268 57032008 สันติคีรีวิทยาคม 24 31 55 0.04
1269 57032001 จันจว้าวิทยาคม 12 10 22 0.02
1270 57032005 บ้านแซววิทยาคม 13 10 23 0.02
1271 57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 3 12 15 0.01
1272 57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 12 16 28 0.02
1273 57042004 เทิงวิทยาคม 41 105 146 0.11
1274 57042001 เชียงของวิทยาคม 24 38 62 0.05
1275 57042005 ปล้องวิทยาคม 15 17 32 0.02
1276 57042006 พญาเม็งราย 15 22 37 0.03
1277 57042009 เวียงแก่นวิทยาคม 18 34 52 0.04
1278 57042002 บุญเรืองวิทยาคม 9 9 18 0.01
1279 57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 16 22 38 0.03
1280 57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 6 13 19 0.01
1281 57042008 ไม้ยาวิทยาคม 8 19 27 0.02
1282 57042010 ขุนตาลวิทยาคม 16 14 30 0.02
1283 57042011 ยางฮอมวิทยาคม 10 3 13 0.01
1284 56012001 พะเยาพิทยาคม 69 152 221 0.17
1285 56012002 ฟากกว๊านวิทยาคม 30 24 54 0.04
1286 56012004 ดอกคำใต้วิทยาคม 24 43 67 0.05
1287 56012007 แม่ใจวิทยาคม 22 39 61 0.05
1288 56012008 ดงเจนวิทยาคม 13 19 43 0.03
1289 56012003 พะเยาประสาธน์วิทย์ 7 11 18 0.01
1290 56012005 ถ้ำปินวิทยาคม 21 19 40 0.03
1291 56012006 งำเมืองวิทยาคม 16 15 31 0.02
1292 56012009 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 25 30 55 0.04
1293 11022001 บางบ่อวิทยาคม 49 113 162 0.12
1294 11022004 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 40 88 128 0.10
1295 11022005 บางพลีราษฏร์บำรุง 51 108 159 0.12
1296 11022006 พูลเจริญวิทยาคม 48 96 144 0.11
1297 11022007 ราชวินิตบางแก้ว 76 133 209 0.16
1298 11020060 ราชวินิตสุวรรณภูมิ 9 25 34 0.03
1299 11022002 เปร็งวิสุทธาธิบดี 4 19 23 0.02
1300 56022004 เชียงคำวิทยาคม 64 129 193 0.15
1301 56022001 จุนวิทยาคม 28 51 79 0.06
1302 56022005 ฝายกวางวิทยาคม 17 29 46 0.03
1303 56022006 เชียงม่วนวิทยาคม 17 23 40 0.03
1304 56022007 ปงรัชดาภิเษก 19 30 49 0.04
1305 56022008 ปงพัฒนาวิทยาคม 23 18 41 0.03
1306 56022010 ภูซางวิทยาคม 23 44 67 0.05
1307 56022002 พญาลอวิทยาคม 13 20 33 0.03
1308 56022009 ขุนควรวิทยาคม 16 20 36 0.03
1309 84022003 ไชยาวิทยา 23 61 84 0.06
1310 84022013 พุนพินพิทยาคม 31 92 123 0.09
1311 84022004 ท่าชนะ 8 33 41 0.03
1312 84022006 บ้านตาขุนวิทยา 16 43 59 0.04
1313 84022011 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 32 71 103 0.08
1314 84022012 พนมศึกษา 15 33 48 0.04
1315 84022002 ท่าฉางวิทยาคาร 6 12 18 0.01
1316 84022005 คีรีรัฐวิทยาคม 8 29 37 0.03
1317 84022007 รัชชประภาวิทยาคม 10 10 20 0.02
1318 84022008 เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก 10 10 20 0.02
1319 84022009 เขาพนมแบกศึกษา 1 6 7 0.01
1320 84022010 มัธยมบ้านทำเนียบ 8 22 30 0.02
1321 84022014 น้ำรอบวิทยา 5 6 11 0.01
1322 84022015 ท่าสะท้อนวิทยา 5 11 16 0.01
1323 84022016 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม 5 9 14 0.01
1324 84022017 ตะกุกใต้ศึกษา 6 14 20 0.02
1325 84022018 มัธยมวิภาวดี 7 12 19 0.01
1326 84032002 บ้านนาสาร 38 65 103 0.08
1327 84032005 เวียงสระ 38 106 144 0.11
1328 84032003 บ้านนาวิทยาคม 16 14 30 0.02
1329 84032004 เคียนซาพิทยาคม 12 52 64 0.05
1330 84032007 พรุพีพิทยาคม 12 28 40 0.03
1331 84032010 บางสวรรค์วิทยาคม 22 63 85 0.06
1332 84032013 ชัยบุรีพิทยา 21 38 59 0.04
1333 84032008 พ่วงพรมครวิทยา 3 13 16 0.01
1334 84032009 คลองฉนวนวิทยา 7 13 20 0.02
1335 84032011 ควนสุบรรณวิทยา 2 14 16 0.01
1336 84032012 ท่าชีวิทยาคม 7 8 15